Bijgewerkt: 27 maart 2023

Provincie wil luchtkwaliteit verbeteren

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
18-02-2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de uitvoeringsregeling ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2009’ vastgesteld. Voor dit jaar is maximaal 1 miljoen euro subsidie beschikbaar. De provincie wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren door lokale overheden en marktpartijen te stimuleren tot het nemen van maatregelen.

Gedeputeerde Bart Heller: “De provincie Noord-Holland zet zich in voor een beter milieu in de provincie. Daarom werken wij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Denk aan schoon openbaar vervoer, schone wagenparken en milieuzonering. Schone lucht is belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel de gezondheid van mensen en de kwaliteit van de natuur.”

Lucht Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een prachtige dag in Noord-Holland


Voor de periode 2007 – 2011 heeft de Provincie Noord-Holland in totaal € 5.000.000,- gereserveerd. Zowel lokale overheden als marktpartijen kunnen subsidieaanvragen indienen. De nu vastgestelde regeling is een voortzetting van de regeling die in 2008 van kracht was.

In 2008 is subsidie toegekend aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld een project waarbij werd overgestapt van dieselauto’s naar biogas en aardgas en een project waarbij goederentransport ging plaatsvinden met schonere grachtenschepen en rondvaartboten op aardgas.

Subsidie aanvragen

De aanvragen worden beoordeeld op een zestal criteria, waaronder economisch perspectief, mate van innovatie en reductie van de vervuilende stoffen fijn stof en stikstofdioxiden. De indieningsperiode ligt tussen 1 april en 1 juni 2009. Meer informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie is te vinden op Digitaal loket / subsidies.

Aanvulling

De deelverordening is een aanvulling op de subsidieverordening ‘lokale maatregelen luchtkwaliteit NH 2008’. Dit is, samen met andere regionale programma’s en een landelijk beleidsdeel, een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het ministerie van VROM heeft hiervoor ruim 14 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In de periode 2009 tot 2012 stelt het Rijk nog eens ruim 26 miljoen euro beschikbaar voor lokale maatregelen in Noord-Holland om de luchtkwaliteit te verbeteren. Lokale overheden die hiervan gebruik willen maken, moeten eenzelfde bedrag als cofinanciering hier tegenover zetten. Zo hoopt het Rijk in heel Nederland een betere luchtkwaliteit te bereiken.

Lees verder: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.