Bijgewerkt: 2 maart 2024

PvdA stelt vragen over het Stadshart Amstelveen tijdens de raadsvergadering

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-04-2015

Tijdens de mondelinge vragenronde ex artikel 34 Reglement van Orde op de gemeenteraadsvergadering op woensdag 18 maart 2015 van Amstelveen stelde de heer Harry van den Bergh, raadslid van de PvdA-Amstelveen vragen, over wat het college doet in de stad?

De heer Van den Bergh: 'Mevrouw de voorzitter. Het is de taak van ons allemaal om kritisch te volgen wat het college doet en in het algemeen wat er in onze stad aan de orde is. Zo zijn er veel belangrijke onderwerpen die onze kritische aandacht vereisen. Misschien zijn er echter een, twee of drie onderwerpen die meer dan een kritische aandacht vereisen, omdat de belangen die ermee gemoeid zijn buitengewoon groot zijn.

Dat betreft bijvoorbeeld het A9-traject, maar ook het debat, dat wij hier voeren en de voorlichting die wij hebben gehad over de toekomst van het Stadshart van Amstelveen, waarvan heel veel zaken afhangen voor de middenstand, voor het bedrijfsleven in het algemeen, voor de consument, voor de aantrekkingskracht van onze stad in de regio, enzovoort. Alles wat er in dat domein gebeurt, kan van betekenis zijn. Vandaar dat ik een paar vragen wil stellen aan het college die wellicht duiden op verandering van beleid, of op ontwikkelingen waarvan wij nog niet weten. In elk geval duiden ze op zaken die wij kritisch moeten volgen. Ik heb twee vragen.

1. Het is ons bekend geworden, dat de directeur Benelux van Unibail-Rodamco het pand daar op enige termijn gaat verlaten. In elk geval wordt die functie niet meer vervuld. We weten, zeker degenen die zich daarmee bezig hebben gehouden, zoals ikzelf, dat deze man een sleutelfunctie vervult in de ontwikkeling van het Stadshart, maar ook in de gesprekken die worden gevoerd met bijvoorbeeld onze wethouders die deze portefeuille behandelen. Is het bij het college bekend dat deze man de zaak gaat verlaten?

Wat echter nog veel belangrijker is: kan hier sprake zijn van een beleidswijziging van de kant van de eigenaren van het Stadshart? Zo ja, welke beleidswijzigingen zijn dat? Zo nee, wat ziet de wethouder als perspectief op de nabije toekomst van deze verandering van een belangrijke bezetting van dit bedrijf in Amstelveen?

2. De tweede vraag in dat verband is: gaat de wethouder ons inlichten over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen ten aanzien van het congrescentrum dat, zoals u weet, in de toekomstige ontwikkelingen van het Stadshart een zeer belangrijke plaats kan en zal innemen? Wij zijn zeer geïnteresseerd om van de wethouder te vernemen wat hij vindt van deze beide niet onbelangrijke punten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Harry van den Bergh, raadslid van PvdA-Amstelveen tijdens de raadsvergadering in april 2014


Wethouder Herbert Raat (VVD): Mevrouw de voorzitter. Dank aan de heer Van den Bergh, dat hij weer even aandacht vraagt voor dit belangrijke onderwerp. Toen op 3 maart 2015 bekend werd, dat de heer Van Haaren inderdaad iets anders zou gaan doen, heeft het college direct actie ondernomen. Dit nieuws van de bekendmaking kwam op allerlei fronten naar buiten, maar lokaal heeft het wat minder aandacht gekregen. In eerste instantie hebben wij contact opgenomen met de heer Van Haaren, om hem te bedanken voor de afgelopen jaren en hem veel succes te wensen. Dat werd zeer op prijs gesteld.

Ook de burgemeester heeft contact gehad met de heer Van Haaren. Vervolgens heeft hier in het raadhuis vorige week een afspraak plaatsgevonden met de heer Van Tulp. Hij is ook bekend; hij is directeur van Nederland. Er is hem gevraagd, wat dit betekent voor onze samenwerking. Men heeft ons verzekerd, dat geprobeerd wordt tot gemeenschappelijke uitgangspunten te komen voor de vernieuwing van ons Stadshart. Dat is belangrijk voor Amstelveen, belangrijk voor Unibail-Rodamco, maar ook voor de ondernemers en de bewoners.

Wij proberen dat op een goede manier gemeenschappelijk te doen. Wij zijn daarmee al een tijdje bezig en het ziet er goed en positief uit. Mevrouw Veeningen (D66), onze wethouder van Economische Zaken, heeft gesproken met de heer Tonckens. Hij is de chief Financial officer van de Raad van Bestuur van Unibail-Rodamco in Parijs. Het vertrouwen is er over en weer. Iedereen weet, dat het twee jaar geleden niet goed is gegaan. Wij proberen het op een goede manier voort te zetten. Wij hebben daar vertrouwen in en Unibail-Rodamco ook.

Om antwoord te geven op uw eerste vraag, of dit gevolgen heeft voor onze relatie met Unibail-Rodamco en hoe wij verdergaan, is: nee, het heeft geen gevolgen, zowel van onze kant als van hun kant. De tweede vraag is, hoe het gaat met het congrescentrum en De Bijenkorf. Netjes Beheer BV was eigenaar van het congrescentrum. Unibail-Rodamco heeft dat pand gekocht. Wij hebben ook uitgebreid gesproken, niet alleen met Unibail-Rodamco, maar ook met de ondernemers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Stadshart tijdens de gemeenteraadsvergadering op 30 oktober 2014


U weet, dat De Bijenkorf een van de grootste huurders van het Stadshart is. De Bijenkorf wil graag uitbreiden. Dat is natuurlijk een punt tussen de huurder enerzijds en de verhuurder anderzijds. Wij hebben gezegd, dat mocht er een vergunning nodig zijn en mochten er allerlei randvoorwaardelijke zaken aan de orde zijn die de gemeente Amstelveen zou moeten, of kunnen regelen, dan staat vanaf maandagochtend 9.00 uur tot zondagavond 0.00 uur hier de deur gewoon open als dat noodzakelijk is. Het college van B. en W. is bereid hen daarin tegemoet te komen en te helpen. Nogmaals: onder de streep is het wel een zaak van huurder en verhuurder. Vanuit de gemeente Amstelveen zal er echter geen enkele belemmering zijn om daarbij tot goede afspraken te komen.

De heer Boomgaars (GroenLinks-Amstelveen): Mevrouw de voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen, dat het er gunstig uitziet. Dat is op zich positief om te horen. We zijn nu echter inderdaad al een tijdje bezig. Dan blijft ook de onzekerheid voor betrokkenen en bewoners in de buurt ook voortduren. Heeft de wethouder al een termijn in zicht waarop met duidelijkheid naar buiten kan worden getreden?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het totaal verlaten Congrescentrum Amstelveen op 1 april 2015


De heer Van den Bergh: Mevrouw de voorzitter. Ik zou graag van de wethouder enige uitleg willen hebben over, wat de semantiek betekent van, dat het er positief uitziet. Ik begrijp heel goed, dat de wethouder hier natuurlijk niet het onderhandelingsproces in detail uiteen kan zetten. Dat vraag ik ook helemaal niet. Het is echter interessant om te horen, wat 'het' en 'positief' inhouden in de woorden: het ziet er positief uit.

Wethouder Raat: Mevrouw de voorzitter. De heer Boomgaars vroeg, of er een termijn bekend is. Nee, die termijn is nog niet bekend. De raad heeft ons een aantal kaders meegegeven met betrekking tot de uitbreidingen van het Stadshart. Binnen die kaders opereren wij, ook met Unibail-Rodamco. Dat heeft ook te maken met allerlei financiële zaken die daaronder liggen. Dat betekent op een bepaald moment de vraag, of het daarmee de boer opgaat of niet. Dat beslissen wij niet; dat is aan het bedrijf.

Wat ziet er positief uit? Het is positief, dat Unibail-Rodamco aan het rekenen geslagen is en dat het er open voor staat. Het zegt niet, dat het er niets mee kan en dat het allemaal anders moet. Integendeel zelfs. Het is natuurlijk ook geen geheim, dat het bij V&D ook een beetje anders loopt dan een jaar geleden. Als je kijkt naar de uitbreidingen die gevraagd worden, dan is dat ongekend. Ik neem meteen het beeld weg, dat hier in Amstelveen niets zou kunnen. Hier in Amstelveen kan ongelooflijk veel als je naar de bebouwde omgeving in Nederland kijkt. Wat dat betreft zijn de kaders ruim die u hebt meegegeven.

Daarmee kunnen zowel Unibail-Rodamco als wij uit de voeten. Nogmaals: het is een zakelijke beslissing. Op een bepaald moment hebben zij Parijs er ook bij nodig als het gaat om die investeringen. Als u vraagt naar een datum, bijvoorbeeld 1 mei of 31 januari volgend jaar, dan kan ik daarop niet antwoorden. Daar gaan wij niet over. Van onze kant staan de deuren echter open om tot een goede oplossing te komen.

De heer Van den Bergh vroeg een uitleg over de opmerking 'het ziet er positief uit'. Wat is dan 'het'? Nogmaals: u hebt de kaders meegegeven. Binnen die kaders kan het Stadshart vernieuwd en uitgebreid worden. Wij vinden dat echt ruimhartig. Wij denken dat, zeker in de Randstad, in een bestaande omgeving, hier veel mogelijk is. Wij hopen, dat Unibail-Rodamco daarmee ook uit de voeten kan. Dat is 'het'. We hopen, dat er zo snel mogelijk resultaat kan worden geleverd voor Amstelveen, maar ook voor Unibail-Rodamco, al die huurders en voor de mensen in de omgeving.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.