Bijgewerkt: 3 december 2022

PvdA wil raadsdebat over de 'Mosquito'

Nieuws -> Gemeente

Bron: PvdA-Amstelveen
20-01-2009

Namens de fractie van de PvdA-Amstelveen stellen de raadsleden N. Rodrigues Pereira en T. Houwink ten Cate vervolgvragen aan het College van B en W van Amstelveen in verband het gebruik van mosquito:

Geacht College,

Graag willen wij ons met de onderstaande vragen tot u wenden. De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van de beantwoording van de vragen van ons raadslid Rodrigues Pereira inzake de toepassing van de mosquito. Uw beantwoording geeft aanleiding voor aanvullende vragen.

Onze eerste vraag luidt:

Is het college bekend met de brief d.d. 10 december 2008 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer en de bijgaande notitie "verkenning inzet en juridische mogelijkheden mosquito"?

De notitie heeft volgens de brief van de minister tot doel om gemeenten in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de vraag of zij het gebruik van de mosquito willen handhaven. Onze tweede vraag luidt:

Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, waarom refereerde u dan niet aan deze notitie bij de beantwoording van de vragen?

De notitie stelt dat er geen wettelijke grondslag voor het gebruik van de mosquito is. Zo een wettelijke grondslag zou mogelijk tot stand kunnen worden gebracht middels een gemeentelijke verordening. Aan het gebruik van een verordening kleven volgens de notitie echter bezwaren indien de mosquito inbreuk maakt op de grondrechten.

Zonder een dergelijke gemeentelijke verordening is het gebruik volgens de notitie echter ontoelaatbaar. De fractie van de PvdA is daarom van mening dat de raad zich uit moet spreken over de mosquito. Een raadsdebat over een concept verordening kan daartoe de gelegenheid bieden. Onze derde en laatste vraag is:

Is naar uw oordeel een gemeentelijke verordening een voorwaarde voor het gebruik van de mosquito en bent u voornemens om de raad een voorstel voor een dergelijke verordening te doen?

Wij danken u voor uw aandacht en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van de PvdA te Amstelveen,

N. Rodrigues Pereira   T.J.H. Houwink tenCate

mosquito Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het elektronisch apparaat Mosquito is eigenlijk een geluidsgenerator


Mosquito?

Het is een uit Engeland afkomstig elektronisch apparaat, die op een zeer hoge ultrasonische geluid (ongeveer 18 kHz op 85 dB) genereert en wordt gebruikt tegen hangjongeren onder de 25 jaar. Het hoge frequentiegebied wordt door oudere mensen niet meer waargenomen door gehoorverlies (Presbycusis), dus alleen maar jongeren horen het irritante geluid en dat is de reden, dat tegen hangjongeren wordt gebruikt om ze weg te jagen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.