Bijgewerkt: 4 maart 2024

Raad van Kerken bezorgd over politiek klimaat

Nieuws -> Kerk

Bron: Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert
15-02-2010

De Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert, waarin zijn vertegenwoordigd* de protestantse gemeenten en rooms-katholieke parochies maken zich grote zorgen over de sfeer van angst en onzekerheid die in de samenleving, en dus ook in Amstelveen/ Buitenveldert, voelbaar is.

De Raad is bezorgd over de eenheid en samenhang van Amstelveen/Buitenveldert en verwerpt alle geluiden die vervreemding en angst aanjagen en die mensen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten.

Er leven onder ons mensen in onze straten en buurten, die zich gekwetst en beledigd weten en er leven onder ons mensen die anderen willen uitsluiten. Ook al worden deze geluiden misschien weinig gehoord, miskenning en haat kunnen toenemen. Vandaar een oproep tot waakzaamheid.

De Veertigdagentijd is de tijd die vooraf gaat aan het Paasfeest en is voor de kerken een tijd van bezinning. De Raad constateert dat er, mede vanwege de financiële crisis een sfeer van angst en onzekerheid voelbaar is. De sociale gevolgen brengen voor veel mensen bestaansonzekerheid met zich mee. In zo’n sfeer van onzekerheid wordt vaak gezocht naar schuldigen. Daarbij wordt meer en meer op ongemotiveerde wijze gewezen naar Nieuwe Nederlanders, met name naar hen die moslim zijn.

Kerk Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2008)

Een kerkgebouw is een gebouw, of constructie met als voornaamste doel, om de bijeenkomsten van een kerkgemeenschap te vergemakkelijken


Integratie van moslims, bij wie opvattingen over godsdienst en samenleving nauw samenhangen is niet altijd gemakkelijk in een geseculariseerde cultuur als de onze. Maar de spanning die dat met zich meebrengt mag niet leiden tot een afwijzing van mensen in hun menselijke waardigheid, ook niet als hun opvattingen niet gedeeld worden.

Wanneer er in tal van islamitische landen een rigide regime heerst, dat weinig of geen ruimte laat voor andersdenkenden, bij voorbeeld voor de christelijke minderheden, dan betreurt de Raad dat in hoge mate. Maar moslims in Amstelveen/ Buitenveldert, die hier niets mee van doen hebben, mogen daar niet verantwoordelijk voor gehouden worden. In Amstelveen/Buitenveldert ontmoet de Raad voluit geïntegreerde moslims die hun kaarten zetten op een vreedzame samenleving.

In Amstelveen/Buitenveldert leven veel joodse mensen. Ook zij nemen volop deel aan onze samenleving met behoud van eigen culturele en godsdienstige gewoonten. In Amstelveen/ Buitenveldert kunnen joden, christenen, moslims en zij die een andere levensbeschouwing aanhangen met elkaar en ten dele naast elkaar leven. Dit samen leven – hoe onvolkomen soms ook - is gegrond op het respect voor iedere mens en op verdraagzaamheid.

Met Pasen vieren de kerken dat Jezus uit de dood is opgewekt, dat het licht niet werd overwonnen door de machten van het kwaad. Pasen ontsluit voor ons het visioen van een stad van vrede waar joden, christenen, moslims en alle mensen van goede wil samen leven.

Daarom verwerpen wij dat mensen omwille van hun sociale, godsdienstige of culturele achtergrond, of vanwege hun seksuele geaardheid worden beledigd en gekwetst, zwartgemaakt en uitgestoten. Het is onze opdracht met alle mensen het gesprek te zoeken, elkaar te ontmoeten, samenwerking te zoeken en te werken aan een goed leefklimaat in Amstelveen/Buitenveldert. * (het Apostolisch Genootschap onderschrijft de strekking van deze verklaring)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.