Bijgewerkt: 13 april 2021

Raadsbrief Startnotitie De Kegel en het Nationaal Tenniscentrum

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-02-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband met de Startnotitie De Kegel en het Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen:

'Geachte raadsleden,

Tijdens de commissievergadering Raadscommissie voor Ruimte, wonen en natuur (RWN) van 24 januari 2017 heeft u de Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum behandeld. Ik heb toegezegd u nadere informatie over een milieueffectrapportage in relatie tot de beoogde ontwikkeling van De Kegel toe te sturen. Zoals wij in de startnotitie hebben beschreven en in de Nota van Beantwoording hebben vermeld, blijkt dat een vormvrije MER rapportage afdoende is. In bijgaand memo treft u de volledige informatie aan.

Startnotitie De Kegel/NTC. De startnotitie die nu voorligt, beschrijft een ruimtelijk initiatief voor het gebied De Kegel die door ons is geanalyseerd en zorgvuldig getoetst aan onze (beleids)kaders. Vervolgens zijn voor de verdere (bouwplan)ontwikkeling de gemeentelijke eisen en randvoorwaarden geformuleerd, onder andere wat betreft de stedenbouwkundige inpassing in de bestaande omgeving. Daarbij hebben wij oog voor zowel het algemeen belang als het individueel belang. De hieruit voortvloeiende kaders legt het college van B en W nu ter besluitvorming aan u voor. De vaststelling hiervan geeft de initiatiefnemer enige zekerheid en perspectief voor de (financiële) haalbaarheid van het totale plan. In het bestemmingsplan wordt het definitieve programma c.q. bouwvolume beschreven en door u vastgesteld.

Naast deze kaderstellende functie heeft een Startnotitie ook een procedurele betekenis. U draagt bij vaststelling van de Startnotitie de bevoegdheid voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor het NTC, in afwijking van het bestemmingsplan, over aan het college. Op deze wijze kan de vergunningverlening sneller plaatsvinden. Dit is wenselijk om de start van de bouw NTC te bespoedigen en de planning van de tennisbond te halen. Tegelijkertijd starten we de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied inclusief woningen en hoteluitbreiding dat we eind derde kwartaal 2017 aan u voorleggen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Randvoorwaarden woningbouw. De randvoorwaarden die voor het voorliggende ruimtelijke initiatief zijn geformuleerd, zijn beschreven in paragraaf 4.3. van de Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Voor de appartementengebouwen, die tegenover de gated community zijn geprojecteerd, is onder andere opgenomen dat de maximale bebouwingshoogte grenzend aan de Hugo de Vriesweg vier bouwlagen mag bedragen en vijf bouwlagen aan de interne ontsluitingsweg van de Kegel. De vijfde bouwlaag springt bij voorkeur in. Het gaat voornamelijk om huurwoningen in het middeldure segment passend binnen de Woonvisie en de motie focus op middeldure huur en koop.


Sportpark De Kegel, Grand Hotel Amstelveen en naast de woningen van de gated community aan de Bovenkerkerweg 81

Hoewel het college onderkent, dat de woonomgeving voor de gated community door de beoogde ontwikkeling in het gebied De Kegel zal veranderen, is het college van mening, dat de bovenomschreven randvoorwaarden, mede gelet op de respectabele afstand die tot de bestaande woningen in acht wordt genomen, aanvaardbaar en inpasbaar zijn.

Dialoog Netjes Beheer en bewoners. Ik ben geïnformeerd, dat Netjes Beheer en de bewoners een afspraak hebben belegd. Ik juich het initiatief toe, dat Netjes Beheer en de omwonenden, die in een eerder stadium door Netjes Beheer en de gemeente over de plannen zijn geïnformeerd, de dialoog met elkaar aangaan. Mogelijk, dat dit gesprek leidt tot een (woon)programma, dat tegemoet komt aan geuite bezwaren van omwonenden. In het geval, dat het bouwvolume wordt aangepast, c.q. verminderd, nemen wij dit in het bestemmingsplan op. En leggen wij dit ter vaststelling aan u voor. Met het oog op planning en proces ligt nu de Startnotitie ter vaststelling voor.

Hoogachtend,

Namens het college van B en W, Peter Bot wethouder Ruimtelijke Ordening

Wet- en regelgeving. In het Besluit milieueffectrapportage staat, wanneer een m.e.r. (milieueffectrapportage) of een m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De activiteit die het project mogelijk maakt en het besluit over deze activiteit zijn daarbij bepalend. Als een m.e.r.-plicht geldt, dan is het zeker dat een m.e.r. doorlopen moet worden. Als een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, dan moet nog beoordeeld worden, of een m.e.r. doorlopen moet worden. De uitkomst van de beoordeling kan ook zijn, dat een m.e.r. niet nodig is.

In de C- en D-lijst in de Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage staat, of sprake is van een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht, waarbij per categorie van activiteiten ook een drempelwaarde voor de omvang van de activiteit is aangegeven. Belangrijk om te vermelden is, is dat de drempelwaarde uit de D-lijst indicatief is.

Foto Amstelveen
Het bovenstaande plaatje laat zien dat boven de C-drempelwaarde een m.e.r.-plicht geldt. Een voorbeeld van een dergelijk geval is de opslag van radioactief afval voor een periode van langer dan tien jaar en buiten het productieterrein. Tussen de C- en D-drempelwaarde geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Een voorbeeld van een dergelijk geval is het vaststellen van een bestemmingsplan, waarin een vergroting van de opslagcapaciteit van radioactief afval meer dan 50% is, ook weer buiten het productieterrein.

Onder de D-drempelwaarde moet het bevoegd gezag via een vormvrije m.e.r.-beoordeling nagaan of een formele m.e.r.-beoordeling nodig is. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van een bestemmingsplan dat de bouw van 1800 woningen in een aaneengesloten gebied mogelijk maakt. Zoals de naam al aangeeft is een vormvrije m.e.r.-beoordeling vormvrij: de wet schrijft geen procedure voor, maar het bevoegd gezag moet wel motiveren waarom geen m.e.r.(-beoordeling) nodig is. Die motivering wordt opgenomen in het moederbesluit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vaststelling van een bestemmingsplan.

Derden kunnen niet direct bezwaar en beroep aantekenen tegen de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Zij moeten wachten tot het moederbesluit is genomen. De Kegel/Nationaal Tenniscentrum is een stedelijk ontwikkelingsproject; de ontwikkeling betreft circa 80 woningen, een tennishal met ondersteunende functies, waaronder vergaderruimte, een uitbreiding van het bestaande hotel en een halfverdiepte parkeergarage. Aan de criteria genoemd in kolom 2 (100 hectare, 2000 woningen, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m²) wordt echter niet voldaan. De oppervlakte van het terrein beslaat namelijk ongeveer 6 hectare, dus minder dan 100 hectare. Er zullen ongeveer 80 woningen gerealiseerd worden; dat is dus minder dan 2000 woningen. De te realiseren bedrijfsvloeroppervlakte bestaat uit verschillende delen, waarvan de tennishal het leeuwendeel vormt en circa 6.800 m² beslaat, dus veel minder dan 200.000 m².

Het gaat in dit geval om het vaststellen van een bestemmingsplan. Dit is dus de vaststelling van een plan, zoals genoemd in artikel 3.1., eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, namelijk een bestemmingsplan. Kortom, bij de Kegel/Nationaal Tenniscentrum gaat het om een in onderdeel D aangewezen activiteit en besluit, waarbij echter niet voldaan wordt aan de drempelwaarde. Dit betekent, dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is. Deze zal ook opgesteld worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Als laatste inspreker nam mevrouw Wilma Schoonderbeek-Netjes, directeur van de firma Netjes Beheer BV het woord: 'Onze visie is, dat wonen, werken, recreëren en sporten tot een levendig en stimulerend leefklimaat op de Bovenkerkerweg 81 zal leiden, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, uitdagen en motiveren. Waar jonge toptalenten het beste uit zichzelf willen halen. Waar topsport en breedtesport elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Dan is Sportpark de Kegel klaar voor de komende 40 jaar en wordt het een park, waar de Amstelvener trots op kan zijn'


Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief. Eind 2016 heeft de gemeenteraad van Amstelveen het “Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Wonen in Amstelveen” (hierna: het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief) van 11 oktober 2016 vastgesteld. Hierin worden diverse ruimtelijke projecten genoemd die woningen aan de woningvoorraad kunnen toevoegen. Dit besluit is echter geen plan, of besluit zoals bedoeld in onderdeel C of onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. Het gaat in deze onderdelen namelijk om de volgende gemeentelijke instrumenten: structuurvisie, bestemmingsplan, uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan, beheersverordening en gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Omdat het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief niet een plan, of besluit betreft, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage, kan het daardoor nooit m.e.r.-plichtig, of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Lees de volledige besluitenlijst van de Commissie RWN van 24 januari 2017 (pdf 39 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.