Bijgewerkt: 18 mei 2024

Reactie op de laatste brief van Belangen Vereniging Meanderbewoners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-11-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de brief van de Belangen Vereniging Meanderbewoners van 13 november 2016 en over de inpassing van de Piet Heinschool :

Geachte leden,

De Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB) heeft ons per brief van 13 november 2016 voorstellen gepresenteerd om het Ontwerp Tracébesluit van de Minister van IenM (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) voor de A9 aan te passen. Tevens heeft de BVMB hierover een persbericht uitgebracht, De stukken treft u bijgaand aan. Het voorstel bestaat uit de volgende onderdelen:

1 . Handhaven van het oorspronkelijke ontwerp Tracébesluit (uit 2011) met volledige ondertunneling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Alternatief is het huidige ontwerp Tracébesluit (uit 2016) handhaven en uitbreiden met extra groene DEK-elementen van 249 m. Laten vervallen verticale geluidschermen ter plaatse van de nieuwe DEK-elementen. Laten vervallen van de extra op- en afrit van de A9 op/via de Meander. Optimaliseren bestaande verkeerswegen teneinde een goede bereikbaarheid van het Stadshart te garanderen. Realiseren sociaal culturele invulling van de nieuw ontstane ruimte. De BVMB heeft voor de vergadering van de commissies RWN en ABM spreekrecht aangevraagd. Na de commissievergadering zullen wij de brief van de BVMB beantwoorden.

Ad 1. Handhaven oorspronkelijk Tracébesluit (uit 2011) met volledige ondertunneling.

De Stroomlijnovereenkomst uit 2007, die voorzag in een tunnel van 2 km in Amstelveen, is op verzoek van ons college, met instemming van uw raad gewijzigd. Daar waren financiële en inhoudelijke argumenten voor, te weten:

-Vanwege de landelijke financiële crisis en het inzakken van de markt was er geen vraag meer naar 200.000 m² nieuwe kantoren en 3.000 dure woningen.  De beoogde bijdrage van netto € 100 miljoen vanuit gebiedsontwikkeling was niet langer haalbaar en verantwoord.

- Gezien de algemene economische toestand, de Rijksbezuinigingen op gemeen ten, de actuele financiële situatie en het risicoprofiel werd het ondenkbaar om de beoogde bijdrage te compenseren uit de algemene middelen.

- Inbreiden en verdichten van de stad met 200.000 m² kantoren en 3.000 appartementen in de zone A9 bleek ruimtelijk en qua maatschappelijk draagvlak een onmogelijke opgave.

- Het nadeel van het oude tunnelplan, dat de toe- en afritten naar en van de A9 in oostelijke richting zouden vervallen woog zwaar. Daarmee zou de bereikbaarheid van het Stadshart en van het westelijk deel van de gemeente sterk verslechteren en zou de verkeersdruk op het gemeentelijk wegennet fors toenemen.

- Er zou een nieuwe op- en afrit op de A9 komen op een talud die zou worden aangesloten op de Meander nabij de Keerpuntweg,

- De tunnel leek een aanvankelijk een aantrekkelijk oplossing, maar bleek gaandeweg minder gelukkig uit te pakken. De bruikbaarheid van het tunneldek was zeer gering door de aanwezigheid van op- en afritten en verkeerswegen op het tunneldek. Alleen de overkapping van het Oude Dorp voegde echt iets toe aan de stad. De beelden die ook nu nog worden geschetst door de BVMB zijn een illusie. De werkelijkheid was anders, zoals blijkt uit onderstaand beeld van het tunnelplan.

Het nieuwe plan gaat uit van een verdiepte ligging over 1,3 km met handhaving van de volledige aansluiting bij het Stadshart. De bijdrage van Amstelveen is verlaagd van € 100 miljoen naar € 40 miljoen. De Minister en andere betrokken overheden en uw raad hebben in 2013 ingestemd met het nieuwe plan. Dat heeft in 2014 geleid tot de ondertekening van de wijziging van de Stroomlijnovereenkomst Schiphol-Amsterdam-Almere en het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente en de Staat der Nederlanden.

Onze Minister van IenM heeft op basis van deze overeenkomsten en in nauw overleg met onze gemeente het plan uitgewerkt, al het vereiste onderzoek verricht en in maart 2016 het gewijzigd Ontwerp Tracébesluit (OTB) genomen. Het gewijzigde OTB voorziet in twee overkappingen van 249 m lengte bij het Oude Dorp en het Stadshart en tevens in een overkapping in de vorm van een 17 m breed viaduct bij het Bovenlandpad. De drie overkappingen zijn geen tunnel, omdat ze niet langer zijn dan 249 m en daarmee niet onder de Tunnelwetgeving vallen. Als dat wel zo was geweest, dan zouden extra eisen zijn gesteld qua vluchtroutes (vluchttunnel in de middenberm) en qua beveiliging (verkeerscentrale, toezicht, tunneltechnische installaties, voorzieningen voor hulpdiensten). Deze voorzieningen zouden het project wederom onbetaalbaar hebben gemaakt, het tracé nog breder en de inpassing nog complexer,

Wij staan voor onze afspraken en hebben (in tegenstelling tot 2011) geen enkele aanleiding of titel om daarvan af te wijken. Degenen die het niet eens zijn met het gewijzigde OTB, waaronder de BVMB, konden een zienswijze indienen. Alle zienswijzen zijn door Rijkswaterstaat beoordeeld en zijn betrokken bij het opstellen van het definitieve Tracébesluit, dat naar verwachting rond 1 maart 2017 door de Minister wordt genomen. Indien de ingediende zienswijzen tegen het OTB door de Minister worden afgewezen kunnen de indieners desgewenst nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2016)

Een stevig in Photoshop gemanipuleerde luchtfoto ter hoogte van Amstelveen na de verbreding van de Rijksweg A9


Ad 2. Extra overkappingen

Ook het voorstel van de BVMB om nieuwe overkappingen toe te voegen aan het gewijzigde OTB uit 2016 is volledig in strijd is met de gemaakte afspraken en het besloten OTB. Het maken van extra overkappingen zou betekenen dat er toch sprake zou zijn geweest van een tunnel. De onderlinge afstand tussen de overkappingen zou dan te gering zijn geworden. Volgens de wetgeving zouden de aparte overkappingen dan aanmerkt Worden als één samengestelde tunnel. Het maken van extra overkappingen tussen de drie voorziene overkappingen zou ook vrij zinloos zijn geweest, omdat dan alleen de hoofdrijbaan zou kunnen worden overkapt en niet de naastliggende op- en afritten, De op- en afritten moeten immers vanuit de verdiept gelegen hoofdrijbaan omhoog geleid worden en aansluiten op de op maaiveld gelegen kruising van de Traverse. Daarmee zouden deze extra overkappingen niet eens bereikbaar zijn en geen rol spelen in de gewenste verbetering van de samenhang tussen Amstelveen Noord en Amstelveen Zuid.

Het enige wat wel mogelijk zou zijn geweest is, dat de lengte van de overkapping van het Bovenlandpad 80 m in plaats van 17 m had kunnen zijn. Dit had een extra investering gevergd van 8 miljoen. Een extra groen dek zou meerwaarde kunnen hebben betekend voor zowel de Meanderbewoners als de toekomstige bewoners van De Bovenlanden. Wij hebben de eigenaar van het pand De Bovenlanden voorgesteld te participeren in deze extra overkapping. Wij hebben u hierover geïnformeerd bij de vaststelling van de Startnotitie voor de herbestemming van het kantoorpand De Bovenlanden aan de Burg. Rijnderslaan. Eigenaar CRI heeft echter geen gebruik gemaakt van de geboden kans.

Ad 3. Laten vervallen verticale geluidschermen ter plaatse van nieuwe overkappingen

Ad 4 Laten vervallen van de aansluiting op de Meander en de Rijnderslaan /

Ad 5 Bestaande wegen gebruiken voor het bereiken van het Stadshart

Gelet op het gestelde onder punt 1 en 2 zou dit eventueel alleen van toepassing zijn ter hoogte van de verbreding van het Bovenlandpad. Laten vervallen van de aansluiting op de Meander en de Rijnderslaan

Ad 5. Bestaande wegen gebruiken voor het bereiken van het Stadshart

Het laten vervallen van deze aansluiting is niet mogelijk en niet zinvol. Niet mogelijk, omdat anders de verkeersbelasting van het kruispunt met de Keizer Karelweg veel te hoog zou zijn geworden. Niet zinvol, omdat dan de beoogde verbetering van de bereikbaarheid van het Stadshart niet zou worden gerealiseerd. Daar komt bij, dat RNet lijn 300 in de toekomst via de Rijnderslaan gaat rijden in plaats van via de Meander. Maar dat kan alleen als het nieuwe kruispunt er komt. Overigens zal de verkeersdruk op afslag 5 nabij de Keizer Karelweg in de toekomst verminderen omdat de bewegwijzering wordt aangepast. Het verkeer naar Amstelveen wordt afgeleid naar afslag 4 nabij de Burg. Boersweg, omdat de afrit Ouderkerk a/d Amstel zal worden hernoemd tot afrit Amstelveen. Het voorstel van de BVMB om de verkeersstructuur aan te passen is in strijd met de scopebeschrijving in de Samenwerkingsovereenkomst en in strijd met het gewijzigde OTB.

Ad 6. Sociaal-culturele ruimtelijke invulling

De overkapping van De Traverse zal vooral een verkeersfunctie krijgen met een groen eiland in het midden. Daar is dus geen plek voor extra programma. Welk mogelijkheden zijn er nog om op onderdelen tegemoet te komen aan de voorstellen  van de BVMB

Zoals bij punt 2 is gesteld, kan de lengte van de overkapping van het Bovenlandpad nog wel worden vergroot van 17 m naar 80 ms Dit kan echter niet meer worden ingebracht in het Tracébesluit, maar zou wel - mits tijdig geregeld via een gemeentelijk bestemmingsplan - kunnen worden ingebracht in de aanbesteding van Rijkswaterstaat via de nog op te stellen uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat. Mocht de eigenaar van De Bovenlanden alsnog bereid zijn te participeren in de extra bijdrage van € 8 miljoen, dan zijn wij bereid en in staat om u ter zake een financieringsvoorstel te doen.

Er zijn nog wel mogelijkheden om de verschijningsvorm en inrichting van de overkappingen aan te sluiten op wensen van omwonenden en andere belanghebbenden. Het gaat daarbij immers om de door of namens de gemeente te verzorgen inpassing, of inrichting. Het betreft de overkappingen bij het Oude Dorp en het Stadshart, het Bovenlandviaduct, de Traversebrug, de Meanderburg en het beoogde park voor groencompensatie in de Operabuurt. In de toelichting op begroting 2017 hebben wij u aangegeven, dat de komende jaren diverse inpassingsplannen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd, te beginnen met het inpassingsplan voor het Oude Dorp.

Het kan daarbij gaan om elementen die via de nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat kunnen worden doorgelegd bij de aannemer, maar het kan ook gaan om de inrichting van de overkappingen, of de gebieden naast de overkappingen waar de gemeente het voor het zeggen heeft, Zo is er ten noorden en ten zuiden van de Traverse ruimte over en daar kunnen nog wel extra functies worden toegevoegd. Maar niet eerder dan na oplevering van het project in 2025, Het kan daarbij inderdaad gaan om functies, zoals evenementen, kunst- en cultuur, restaurant/museum en toeristentrekkers.


Situatie nabij de Piet Heinschool in het Oude Dorp

Zoals aangekondigd, zullen wij de fractiewoordvoerders en andere geïnteresseerde raadsleden bijpraten over de stand van zaken A9, waaronder het Inpassingsplan Oude Dorp en Piet Heinschool, op 7 december 2016.

In september heeft uw raad besloten om drie dependances van de Piet Heinschool samen te voegen in een nieuw schoolgebouw op de locatie Dr. Schaepmanlaan 2. De nieuwe situatie is gunstiger dan de huidige situatie, waarbij leerlingen in een gebouw uit de jaren 30 zitten langs een onoverdekte snelweg. Voor de Piet Heinschool is het gunstig, dat de A9 in het Oude Dorp wordt overkapt. Schoolbestuur en directie staan positief tegenover het plan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De ingang van de OBS Piet Hein aan de Schaepmanlaan 2


Wij hebben laten onderzoeken of de nieuwbouw voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan geluid en lucht. Het Besluit gevoelige bestemmingen zegt namelijk dat als een nieuwe school wordt gebouwd, of vergroot binnen 300 meter van een snelweg, onderzocht moet worden, of voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dat hebben wij gedaan en daaruit blijkt, dat het plan ruim voldoet aan de wettelijke eisen, Er is dan ook geen beletsel voor de nieuwbouwplannen van de school. In de toelichting op het Besluit gevoelige bestemmingen is aangegeven dat de afweging om binnen 300 meter van een snelweg een school te realiseren plaats moet vinden in de context van een goede ruimtelijke ordening. Die afweging heeft plaatsgevonden. Het gaat overigens om vervangende nieuwbouw. De leerlingen zitten nu ook op dezelfde locatie. Er is meerdere malen onderzoek gedaan, of de Piet Hein verplaatst kon worden naar een andere locatie in de buurt. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de school. In alle onderzoeken is geconcludeerd, dat er geen geschikte plek is om de Piet Heinschool elders te huisvesten, rekening houdend met reisafstanden van ouders en afstanden ten opzichte van andere scholen. Ons voornemen is om zo snel mogelijk een nieuw gebouw te realiseren met een moderne luchtzuiveringsinstallatie op een locatie waar de snelweg wordt overkapt, met perspectief op een goede inpassing van de school. Beter dan de huidige situatie.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder A9


Brief BVMB 13 november 2016; persbericht

Geacht College,

Jaren hebben we met u constructief overlegd over de verbreding van de A9. Lange tijd zouden we veel overlast krijgen, maar uiteindelijk werd wel het meest milieuvriendelijke alternatief gebouwd: een overkapte A9. Daar hadden we overeenstemming over bereikt. Helaas zijn de resultaten van het overleg in de prullenbak gegooid. Overleg is gestaakt en een lelijke vervuilende lawaai bak, die de komende 50-60 jaar gênant duidelijk Amstelveen doormidden snijdt, met 1 extra af-oprit onze wijk in, is nu wat ons wordt voorgelegd.

Het college en in bijzonder wethouder Raat heeft voor Amstelveen met dit nieuwe OTB een veel lagere prijs bedongen wat destijds enorm werd gewaardeerd. Echter ook nu is het economisch tij weer gekeerd, wat zijn weerslag vindt in een financieel solide meerjarenbegroting van Amstelveen. Namens bewoners van Meander en Elsrijk (>1.000 burgers) vragen wij u dit OTB kwalitatief nog meer te verbeteren nu er kansen volop zijn om eventuele extra investeringen ook financieel te dekken in uw begroting.

Ons verbetervoorstel (bijlage) hebben wij 7 november 2016 aan raadsfracties VVD, D66, BBA en PvdA gepresenteerd om tot een kwalitatief betere oplossing te komen, onverlet onze lopende zienswijze. We hebben nu de kans om duurzame plannen te ontwikkelen. Ook toekomstige generaties moeten kunnen profiteren van de kwaliteiten van de stad…. : citaat uit uw eigen programma.

Laten we samen op zoek gaan naar de mogelijkheden om onze toekomstige generaties niet op te zadelen met een erfenis, waar ze jaren last van zullen hebben. Immers, de ergernis van de slechte kwaliteit van dit OTB duurt voort als de vreugde van de lage prijs allang vergeten is. De vreugde van een kwalitatief goed OTB duurt voort als de ergernis van de hogere prijs al lang vergeten is.

Voorstel:

1) Het huidige 0TB handhaven en optimaliseren met extra horizontale groene DEK-elementen van 249 m. (bijlage)

2) Laten vervallen van de extra af en oprit van de A9 op de Meander (Minderwerk)

3) Laten vervallen Verticale Geluidsschermen tpv DEK. (Minderwerk)

4) Sociaal-Culturele ruimtelijke invulling (Exploitatie dekking)

5) Bereikbaarheid Stadshart: gebruik bestaande verkeerswegen (optimaliseren)

Plan.

Het Stadshart is gebaat bij een economische trekker als de Gree11Mile:

Referentie l(lyde WarrenPark (bijlage). Bewoners zijn gebaat bij maximale overkapping.

Het terrein Traverse-Bovenlandpad (ca 400m x 50m) wordt gebruikt voor evenementen, kunst- en cultuur, restaurant/museum en toeristentrekkers. Af- oprit naar Stadshart blijft het huidige KeizerKarelPlein. Het verkeersafhandelingsplan naar Stadshart kan worden geoptimaliseerd als ook het busstation onderdeel uitmaakt van de visie. Tevens dient de afslag Amstelveen-Oost (splitsing richting noord/zuid) voor verkeer naar Stadshart (Oost). Een integrale gebiedsvisie.

Business Case:

Wanneer de gemeente de extra investering niet geheel zelf kan, of wil dekken uit haar middelen, kan PPS GreenMile het benodigde private kapitaal inbrengen. Investeerders in de PPS zijn beleggers, ontwikkelaars, belanghebbenden. Het gebied wordt een economische én duurzame motor voor alle Amstelveners en voor het Stadshart in het bijzonder en daar zijn investeerders voor.

Een uitbreiding met 1 Groen DEK van 249 meter begroten wij per saldo (verrekening minderwerk) op € 17 miljoen incl. btw. meerkosten. Uitbreiding met meerdere Dekken (ter plaatse van KKC/van Hall en Meandereinde) dient hierbij ook te worden onderzocht en begroot. Als de gemeente voor 50% deelneemt in de PPS wordt de andere 50% uit de markt gefinancierd met genoemde belanghebbenden. De waarde van ca. 100 te ontwikkelen vrije sector woningen zijn nodig ter dekking van het private deel van 1 DEK De WOZ zal stijgen en planschadeclaims afnemen. De lage financieringsrente nodigt uit tot een heroverweging van de haalbaarheid. Wij willen zo inzichtelijk maken dat de beoogde kwaliteitsverbetering financieel haalbaar en realistisch is. Voor een haalbare meerprijs koopt en maakt u een echte Groene Stad, waar Amstelveen en haar partners sociaal-cultureel en economisch nog jaren de baten van gaan ontvangen. Denk niet alleen in kosten maar in opbrengsten in de breedte, Groen = Poen. Amsterdam Zuid-Oost en Maastricht gaan u voor.

Belanghebbenden

Eigenaar ComrnerzReal van 'oud' KPMG heeft belang bij een overkapping, gezien de voorgenomen transitie van kantoor naar woningen. Unibail en de winkeliers hebben belang bij versterking van de beleving van het Stadshart en omgeving. Winkelen kunnen we immers ook in het Gelderlandplein. Met een GreenMile maak je het verschil en heb je een echte trekker voor je Stads(hart). City Marketing kan dit groene hart benutten voor het aantrekken van meer toeristen, shoppers, expats en bedrijven naar deze unieke plek.

BewonersNVE/BVMB hebben ook een financieel belang (marktwaarde/verkoopbaarheid) bij een goede kwaliteit en beleving van een groene openbare ruimte in relatie tot geluid en vervuiling en gezondheid en kunnen een financiële bijdrage leveren. En tot slot, ontwikkelaars en beleggers rond de A9 die met transities en nieuwbouw bezig zijn hebben ook een belang en kunnen zich, als deelnemer in de PPS, op het DEK profileren als duurzame investeerders.

Met deze verbeteringen geeft u echt inhoud aan de toekomst van de Dynamische Stad. Inderdaad er is visie en lef nodig voor deze wijziging in het A9-dossier. Maar samen met de gemeente, bewoners en investeerders is een duurzame haalbare stedelijke ontwikkeling nog steeds mogelijk.

Wij doen u hierbij het dringende verzoek om in uw overleg met Rijkswaterstaat deze verbeteringen voor te leggen en te laten calculeren zodat helderheid ontstaat over:

1) de meerprijs 2) aanpassing van het ontwerp in de procedure, 3) afhankelijk van kapitaalbehoefte / financiële dekking de oprichting van een PPS, zodat de uitkomsten in de commissies RWN en ABM kunnen worden behandeld en met ons gedeeld. Wij vragen de raadsleden in de commissies aan uw college het formele verzoek te doen, via een motie in de gemeenteraad tot onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de voorgestelde verbeteringen A9, binnen de kaders van het OTB. In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Belangen Vereniging Meander Bewoners (BVMB) en Elsrijk bewoners Roy van Buren secretaris


Meander bewoners (Amstelveen) doen voorstel aan de Gemeente

De Belangen Vereniging Meander Bewoners (BVMB) te Amstelveen doet een voorstel aan de Gemeente om tot een betere oplossing te komen voor de overkapping van de A9. Jarenlang is met de Gemeente Amstelveen overlegd, met als doel te komen tot een ondertunneling van de verbrede A9. Nu lijkt het, alsof al die inspanningen en voorlopige afspraken, op niets uit lopen. Er lagen duidelijke afspraken over een ondertunneling van de A9. Die afspraken zijn - eenzijdig - op voordracht van het College van B&W door de gemeenteraad verworpen.

Wat een fantastische kans voor de Gemeente Amstelveen had kunnen zijn, lijkt van tafel geveegd te zijn. Een tunneldak is echt iets anders dan een gedeeltelijke overkapping, waar nu mogelijk op aangestuurd wordt. Vergroting van de leefbaarheid leek hoog in het vaandel te staan van zowel Gemeente als Rijkswaterstaat. Nu is het eerder zo, dat Amstelveen een ongezonde Gemeente dreigt te worden met zeer veel geluidsoverlast en veel CO2 uitstoot. Ook de kans met een ondertunnelde A9 Amstelveen Noord en Zuid echt met elkaar te verbinden lijkt nu helemaal van tafel.

De Meander bewoners wijzen erop, dat we nu een kans hebben om duurzame plannen te ontwikkelen. Immers "ook toekomstige bewoners moeten kunnen profiteren van de kwaliteiten van de stad" (een citaat uit de plannen van de Gemeente).

Het verzoek van de Meander bewoners is dan ook, dat de Gemeente Amstelveen in gesprek gaat met Rijkswaterstaat en de financiering bespreekt van de volgende voorstellen:

-Het oorspronkelijke Ontwerp tracé besluit met een volledige ondertunneling handhaven

-Alternatief plan is het huidige Ontwerp tracé besluit handhaven en uitbreiden met extra groene DEK elementen van 249 m

-Verticale geluidsschermen kunnen dan bij tunnel(delen) vervallen

-Laten vervallen van de extra af- en oprit van de A9 op/via de Meander

-Bestaande verkeerswegen optimaliseren teneinde een goede bereikbaarheid van het stadshart te garanderen

-Sociaal culturele invulling van de nieuw ontstane ruimte realiseren

De suggestie wordt gedaan om te werken in een publiek private samenwerking (PPS). Daarin participeren beleggers, ontwikkelaars en belanghebbenden. Juist, omdat het gebied een economische motor voor Amstelveen is en moet blijven, zijn investeerders geïnteresseerd. Het spreekt voor zich, dat de Belangen Vereniging Meander Bewoners (BVMB) bereid blijft om met de

Gemeente te spreken over de toekomst van de vernieuwde en verbrede A9.

Amstelveen, 17 november 2016.

Roy van Buren, secretaris BVMBAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.