Bijgewerkt: 28 september 2023

Recente ontwikkelingen met het Cobra Museum 12 september 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-09-2023

Op 11 september 2023 hebben wij (College B en W Amstelveen) kennisgenomen van de lening die de heer Touwen heeft aangeboden aan het Cobra Museum. Gelet op deze nieuwe ontwikkeling zullen de beslispunten in het raadsvoorstel mogelijk aangepast moeten worden. Wij beschikken echter op dit moment niet over voldoende informatie om dat te kunnen beoordelen. Aangezien er morgen een raadsvergadering over het Cobra Museum staat gepland, willen wij u wel graag informeren over de laatste stand van zaken.

Financiële positie Cobra Museum verslechtert verder. De heer Touwen heeft kenbaar gemaakt het museum een lening van € 700.000 te verstrekken. De voorwaarden, waaronder deze lening verstrekt wordt zijn ons niet bekend. Bovendien is sprake van een lening, geen gift. Het is belangrijk om te realiseren dat met deze lening de schuldenlast van het museum alleen maar toeneemt en daarmee de financiële positie verder verslechtert. De jarenlange verliezen, waarmee het museum te maken heeft, zijn met deze lening niet opgelost. Dat geldt ook voor de algemene reserves die inmiddels zijn uitgeput.

De lening betekent dat het Cobra Museum mogelijk tot het einde van dit jaar aan haar directe betalingsverplichtingen kan voldoen, waaronder het uitkeren van salarissen en vrijwilligersvergoedingen en overige verplichtingen. De acute liquiditeitsproblematiek is daarmee voorlopig van de baan. Op dit moment is het Cobra Museum bezig de details van de overeenkomst met de heer Touwen uit te werken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

De leden van het College B en W van Amstelveen vlnr: wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA), wethouder Adam Elzakalai (VVD), wethouder Floor Gordon (D66), wethouder Frank Berkhout (D66), Tjapko Poppens burgemeester, Bert Winthorst gemeentesecretaris en wethouder Herbert Raat (VVD)

Wij constateren, dat de lening de kernproblemen van het Cobra Museum niet oplost. Er is sprake van een risicovolle bedrijfsvoering en het ontbreekt aan een duurzaam meerjarenplan op de korte en middellange termijn die noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering en een aantrekkelijk cultuuraanbod. Tevens vallen de bezoekersaantallen structureel tegen ten opzichte van de prognoses. Zie hiervoor nogmaals bijlage 1.

Cultuuraanbod van groot belang. Amstelveen heeft cultuur hoog in het vaandel staan. Het publiek heeft recht op een goed cultuuraanbod dat aansluit bij de behoefte. Bezuinigingen op cultuur zijn niet aan de orde.

Verzoek Cobra Museum. Inmiddels heeft het Cobra Museum laten weten dat het verzoek aan de gemeente om garant te staan voor de banklening, dan wel voor het verstrekken van een lening, komt te vervallen. Ondanks de nieuw aangekondigde lening, vraagt het Cobra Museum de gemeente om uitstel van betaling van alle openstaande vorderingen bij de gemeente, een betalingsregeling voor 2024 overeen te komen en het laatste kwartaal van de subsidie 2023 alsnog te voldoen.

Raadsvergadering 13 september. Gezien het voorgaande verzoeken wij de raad de vergadering van 13 september 2023 te laten doorgaan, zodat we verder in gesprek kunnen treden welke verdere koers u wilt varen met het Cobra Museum. Wij volgen uiteraard nauwlettend de voortgang van deze situatie en houden u op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.