Bijgewerkt: 28 februari 2024

Rechtszitting van de 'Golfbaan Amsteldijk'

Nieuws -> Informatief

Bron: Ger Loogman
14-10-2010

Ger Loogman schreef zijn verslag van de rechtszitting van de 'Golfbaan Amsteldijk'

Rechtzaak aanleg golfbaan is een treurig hoofdstuk met veel onjuistheden!

Het verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) om een voorlopige voorziening is een treurig hoofdstuk, vooral omdat GS met dit verzoek geen bestuurlijke doelen nastreeft, maar louter politieke doelen.

Toen de rechtszitting begon op woensdag 13 oktober 2010, na een kwartier vertraging, bleek de advocaat van Provincie NH de factuur voor deze zitting niet voldaan te hebben. De rechter stelde hem voor de keus: De rechtszitting niet door laten gaan, of per direct betalen aan de balie. Hij koos voor het laatste. Na opnieuw een kwartier vertraging kon de rechtszitting aanvangen.

Amsteldijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Graafmachines op het terrein van de 'Golfbaan Amsteldijk' van de familie Loogman op 25 september 2010


Het aanleggen van de golfbaan is al geruime tijd aan de gang. In het voorjaar van 2009 is er begonnen met de aanlegwerkzaamheden. Tegen deze werkzaamheden is door de Rijksoverheid (VROM) noch de Provincie actie bij een rechtbank ondernomen.

De Provincie stuurt aan op spoedeisend belang. Dit belang zou spoedeisend zijn geweest, wanneer de provincie in 2009, toen de werkzaamheden startten, om een voorlopige voorziening zou hebben verzocht. Inmiddels is ca 75.000 m³ (van de in totaal benodigde 100.000 m³) grond aangevoerd en verwerkt. Vijfenzeventig procent van de gronden, waarop de golfbaan wordt gerealiseerd is volledig in bewerking. Van de oorspronkelijke aanwezige sloten is inmiddels meer dan 9 km. gedempt. Er is ter plaatse een onomkeerbare situatie ontstaan.

GS verwijzen ter onderbouwing van het spoedeisende belang ook nog naar de aanwijzing van het gebied, als weidevogelleefgebied. Een weidevogelleefgebied is, anders als bij- voorbeeld een natuurbeschermingsgebied, geen juridisch begrip. Daar komt bij, dat in de praktijk de weidevogels nauwelijks in het gebied, waarin de golfbaan wordt aangelegd, verblijven. Tegen de stadsrand van Amstelveen staan hoge bomen, waarin eksters en kraaien verblijven.

Deze agressieve vogelsoorten zorgen ervoor, dat de weidevogels voornamelijk verblijven in het gebied ten zuiden van de Nesserlaan, op ca. 700 meter van de golfbaan. De provincie is zich niet bewust van de door haarzelf gemaakte verslagen. Men spreekt namelijk, volgens het verslag van de vergadering van Provinciale staten van 17 december 2007, van de betrekkelijke waarde van het weidevogelleefgebied aldaar.

Tevens mag in dit kader niet uit het oog worden verloren, dat men voor de werkzaamheden beschikt over een door de Minister van LNV op 10 april 2009 afgegeven ontheffing Flora- en faunawet. In het kader van de Flora- en faunawet heeft de Minister reeds de afweging gemaakt inzake de weidevogels. Bovendien, ook hier geldt dat GS niet in actie is gekomen, bijvoorbeeld door tegen deze ontheffing bezwaar te maken.

De advocaat van de gemeente Amstelveen stelde ook vast, dat de provincie in feite zijn verzoek bij een andere rechtbank had moeten doen. Dit werd bevestigd door de rechter. De rechter vroeg zich bij de rondvraag af, op welke grond hij nu moest gaan handhaven. Deze vraag heeft hij een aantal keren gesteld aan de advocaat van de Provincie.

Hijzelf kon niet echt benoemen wat de overtreding is. Hij stelde vast dat de huidige werkzaamheden zoals het uitgraven en storten van gronden niet als overtreding gezien kon worden. Zijn collega’s, die eerder over dit dossier een uitspraak hebben gedaan, hadden gerede twijfel, of men, ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan in 1959, een “Golfbaan met omvangrijke bebouwing” voor ogen had. In dit geval gaat het niet om omvangrijke bebouwing.

Het gaat allen om aanlegwerkzaamheden. De bouw van al deze onderdelen, waar een bouwvergunning voor is aangevraagd ligt stil, het is zelfs nog nooit aangevangen. Blijken die bouwwerken uiteindelijk toch niet te mogen van de collega-rechter, die dat waarschijnlijk in januari gaat behandelen, dan kan de golfbaan ook zonder deze bouwwerken.

Hoewel niet wenselijk, maar wel mogelijk kunnen we in de stal een tafel en een paar stoelen neerzetten, dan kan deze golfbaan gewoon geopend worden. Meer is er namelijk niet voor nodig. De rechter zal waarschijnlijk binnen 14 dagen een uitspraak doen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.