Bijgewerkt: 20 juni 2024

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-12-2015

Mevrouw Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over het Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland op 7 december 2015:

'Geachte raadsleden,

Graag informeer ik u over de Regionale Veiligheidsrapportage (RVR) van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor de gemeente Amstelveen. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de regionale veiligheidsindex en de lokale politiecijfers. Uit de RVR blijkt, dat het goed gaat met de veiligheid in Amstelveen. De indexen voor overlast en onveiligheidsbeleving dalen en de veiligheidsindex blijft stabiel. We blijven natuurlijk investeren om dit niveau te handhaven en waar mogelijk een verbetering te bereiken.

Alhoewel we tevreden zijn met de stabilisatie van het aantal inbraken in woningen, garages en schuren, blijven we investeren in (preventieve) maatregelen. Zo heeft de politie Amstelveen recent in samenwerking met de gemeente het ‘Donkere Dagen Offensief’ op- gestart. Dit project richt zich op preventie van woninginbraken, waarbij buurtvoorlichters huis-aan-huis bezoeken afleggen en met bewoners in gesprek gaan over veiligheidsmaatregelen in en om het huis. In het verlengde daarvan ligt deze winter extra nadruk op het voorkomen van straatroven. De gemeente steunt de bewustwordingscampagnes van de politie op dit vlak met eigen communicatiemiddelen.

In het Stadshart worden, in samenwerking met de ondernemers, de komende drie maan- den extra activiteiten georganiseerd om het bewustzijn rond winkeldiefstal en zakkenrollerij te vergroten. Tenslotte is deze zomer helaas een stijging te zien van het aantal zedenmisdrijven, zoals schennisplegingen. In overleg met de politie proberen we met extra inzet dit probleem terug te dringen. Alhoewel we gezamenlijk alert zijn en blijven, kunnen we helaas weinig invloed uitoefenen om dit soort incidenten helemaal uit te sluiten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik u naar de notitie, inclusief bijlagen. Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van 't Veld


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Burgemeester van Amstelveen Mirjam van 't Veld zet haar handtekening op de intentieverklaring 'Samen werken aan een nog veiligere wijk' op 10 oktober 2015 op het Stadsplein. In de ondertekende verklaring staat er, dat de gemeente Amstelveen haar positie als veiligste stad van de 50 grootste steden van Nederland graag wil behouden en waar mogelijk, wil versterken


Bijlagen          Notitie Regionale Veiligheidsrapportage 2015-2, gemeente  Amstelveen

Inleiding

Op 26 oktober is de Regionale veiligheidsrapportage (RVR) besproken in de Amsterdamse Driehoek, waarna de RVR, met instemming van de burgemeesters, wordt gepubliceerd. De Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2 (1 januari 2015 t/m 31 augustus 2015) richt zich op het in beeld brengen van de belangrijkste veiligheidscijfers in relatie tot het veiligheidsbeleid, zoals vastgelegd voor de periode 2015-2018. De politiecijfers uit de RVR worden sinds 2015, op verzoek van het regionaal Veiligheidsbestuur, elke vier maanden opnieuw vergeleken met dezelfde maanden een jaar eerder. De index is digitaal te raadplegen  op  http://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/veiligheidsindex.html. Hiernavolgend zijn de lokale highlights van Amstelveen uit de RVR samengevat en, in samenspraak met de politie, waar nodig vertaald naar acties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De deelnemers en ondertekenaars van de intentieverklaring 'Samen werken aan een nog veiligere wijk'. Vlnr.: Hans de Groot voorzitter van de winkeliersvereniging Vereniging Centrum Promotie, Edwin Veldman van ATN Beveiliging, Ben Verheijen Shopping Centre Manager van Unibail Rodamco, drs. Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen, H. van Velden Politie Amsterdam-Amstelland en Hans Gort, franchisenemer van FEBO-Amstelveen met de vingerprintverzameling van de betrokkenen


Aandachtspunten en vervolgacties

Uit de RVR blijkt, dat de nieuwe veiligheidsindex voor Amstelveen-totaal gelijk is gebleven ten opzichte van het basisjaar 2014 (Veiligheidsindex, bijlage 1). Alle Amstelveense buurten scoren binnen de Amstellandgemeenten relatief goed op de verschillende onderdelen van de veiligheidsindex (criminaliteitsindex: high impact/high volume; overlast: verloedering/personenoverlast en onveiligheidsbeleving). Hieronder brengen we voor u in kaart, welke aandachtspunten we zien en de daaruit voortvloeiende acties die we samen met de politie in gang hebben gezet. Daarnaast zien we op een aantal terreinen ook, dat een daling van de problematiek is ingezet.

Dalingen

Het totaal aantal misdrijven in Amstelveen daalt licht. De diefstal van brom-, snor-, fietsen is flink gedaald (- 36%), de daling in de eer- ste maanden van 2015 is doorgezet. Het misdrijf zakkenrollerij daalt ook flink (-23%) ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Tot en met april van 2015 was nog een stijging aan de orde, mede omdat in 2014 het totaal aantal buitengewoon laag was. Voor drugshandel zet de afnemende trend zich in de tweede periode van 2015 verder door. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is flink afgenomen (-40%). In 2015 lijkt het aantal overlastmeldingen van personen te stagneren ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2014 (106). Het aantal meldingen van huiselijk geweld (215 incidenten) blijft ongeveer gelijk. Het aantal aangiften neemt af van 59 naar 52 (12 %).

Foto Amstelveen
Foto Amstelveen
Foto Amstelveen
Foto Amstelveen
Stijgingen

Inbraak/diefstal woning en diefstal uit garages, schuren en tuinhuizen is, alhoewel licht gestegen, vrijwel stabiel te noemen. Van het totaal aantal woninginbraken is het overigens in 36% bij een poging gebleven. Binnenkort start de politie Amstelveen in samenwerking met de gemeente met het ‘Donkere Dagen Offensief’ (DDO), een project gericht op inbraakpreventie via voorlichting. Momenteel doet de politie in Amstelveen ook positieve ervaringen op door preventief via Facebook en appgroepen te communiceren.

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen vertoont een lichte stijging (van 355 naar 383). Diefstal vanuit auto’s in nieuwbouwwijken heeft momenteel prioriteit binnen het recent opgestarte VVC team (Veel Voorkomende Criminaliteit).

Het aantal straatroven stijgt van 5 naar 15 incidenten. Op wijkniveau is geen trend waarneembaar. Het DDO is mede gericht op straatroven (senioren), waarmee dit thema deze winter extra aandacht krijgt. Voor wat betreft het thema veilig ondernemen laat het aantal winkeldiefstallen een stijging zien (30%). In oktober is het Plan van Aanpak Hotspot Stadshart uitgerold. Gedurende 3 maanden wordt vanuit verschillende invalshoeken en in samenwerking met betrokken winkeliers, eigenaar en beheerders extra ingezet op het oplossen van de problemen op het Stadshart (fietsendiefstal, auto-inbraken, winkeldiefstal en zakkenrollerij. Begin 2016 wordt deze periode geëvalueerd en worden vervolgacties bepaald. Het aantal zedenmisdrijven neemt ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2014 toe van 10 naar 34 incidenten.

Alhoewel zware zedendelinquenten regelmatig worden opgepakt, leidt dit niet tot vermindering van het aantal incidenten. De politie ervaart deze constatering als zorgelijk. Ook in de omgeving van Uilenstede worden helaas nog steeds regelmatig schennisplegers gesignaleerd. Recent heeft de burgemeester nog een werkbezoek afgelegd aan Uilenstede om de veiligheid ter sprake te brengen in en rond de flats.

Voor wat betreft geweldsmisdrijven (incl. huiselijk geweld) is een lichte stijging te zien. Openlijk geweld is daarbij flink afgenomen, de toename van bedreiging en mishandeling ligt behoorlijk lager dan de toename eerder dit jaar.

Voor wat betreft het aantal meldingen van geluidsoverlast scoort Uilenstede met 60 incidenten relatief hoog, dit zijn veelal meldingen van vóór de zomerperiode. Het aantal meldingen schommelt in veel wijken rond de 20 in totaal, bovendien gaat het aantal meldingen in de wijken juist omhoog in de vakantieperiode. Dit onderwerp wordt ter sprake gebracht tijdens regulier veiligheidsoverleg met DUWO. U kunt hier het originele pdf van het rapport downloaden ( pdf 7 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.