Bijgewerkt: 7 december 2023

Regionale veiligheidsindex 2015 Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
11-08-2015

Op dinsdag 11 augustus 2015 is de regionale Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland verschenen. Deze nieuwe index vervangt de Amsterdamse veiligheidsindex en de separate Amstellandgemeente veiligheidsindex. De regionale index brengt in kaart, hoe het met de veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland is gesteld.

Buurten vergelijken

De regio Amsterdam-Amstelland is verdeeld in Amsterdam en vijf regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en bestaat uit 104 buurtcombinaties. Met de index krijgen alle buurten in de regio een cijfer, waardoor ze onderling vergelijkbaar worden. De veiligheidsindex bundelt informatie en brengt eenheid in cijfers. In de index zijn tot nu toe de cijfers over 2014 en de eerste vier maanden van 2015 opgenomen.

Drie deelindexen

De vernieuwde index geeft één overall regionaal veiligheidscijfer weer. Dat cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen:

Index Criminaliteit: bestaande uit politiecijfers over High Impactcriminaliteit, (zoals overvallen, straatroven en bedreiging) en High Volumecriminaliteit (zoals zakkenrollerij en fietsdiefstal) evenals antwoorden op vragen uit de Veiligheidsmonitor over ervaren slachtofferschappen van criminaliteit.

Index Overlast: gebaseerd op politiecijfers en antwoorden van respondenten op vragen uit de Veiligheidsmonitor over personenoverlast, bijvoorbeeld jeugdoverlast, geluidsoverlast; en over verloedering, zoals vernielingen en zwerfvuil.

Index Onveiligheidsbeleving: gebaseerd op enquêtegegevens uit de Veiligheidsmonitor met onderzoeksvragen over de beleving van (on)veiligheid.

Het gemiddelde van deze cijfers bepaalt het overall veiligheidsindexcijfer van een buurtcombinatie.

Basisjaar

De index wordt drie keer per jaar berekend en gaat altijd over een periode van 12 maanden, waarbij 2014 het basisjaar is. In 2014 is de veiligheidsindex van de regio Amsterdam-Amstelland berekend en het gemiddelde is gesteld op 100. Dit cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. Iedere buurt wordt vergeleken met dit gemiddelde en afgezet tegen de basiswaarde 100. Zo is eenvoudig te zien, wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid én welke buurten hoger, of lager scoren dan het gemiddelde.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2015)

Hoe veilig is mijn buurt in Amstelveen-Noord?


Vernieuwing

Sinds de eerste publicatie van de Amsterdamse veiligheidsindex in 2003, zijn de maatschappelijke opvattingen over veiligheid veranderd. Zo is bijvoorbeeld jeugdoverlast de afgelopen jaren hoog op de agenda gekomen en zijn er in de regio nieuwe prioriteiten geformuleerd op het gebied van veiligheid. De nieuwe regionale veiligheidsindex sluit daarop aan. Ook sluit de nieuwe veiligheidsindex beter aan op vernieuwde (landelijke) registratiesystemen en andere meetmethoden.

Ontwikkelingen Amstelveen

Uit de index komt naar voren, dat het goed gaat met de veiligheidsbeleving in Amstelveen. De Veiligheidsindex geeft aan, dat alle buurten in Amstelveen goed tot zeer goed scoren. Na 2014, een relatief rustig jaar, valt een aantal politiecijfers het eerste kwartaal (iets) hoger uit. Wij zien in deze fluctuaties nog geen reden tot ongerustheid, maar houden de objectieve cijfers natuurlijk goed in de gaten. Het totaal van alle misdrijven lijkt zich te stabiliseren rond het relatief lage niveau van 2014. Daarbij kan ook gesteld worden dat niet alle misdrijven op lokaal niveau beïnvloedbaar zijn.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Op basis van deze rapportage heb ik met de politie afgesproken om de komende maanden extra mankracht en voorlichting in te zetten op inbraak aan, of in (motor)voertuigen. Ook wordt extra mankracht ingezet om zakkenrollers op de vrijdagmarkt aan te pakken en bezoekers te attenderen op mogelijke zakkenrollerij. Daarnaast doet Amstelveen mee aan de week van de veiligheid in oktober waarin opnieuw aandacht zal zijn voor onder andere inbraakpreventie.” De regionale veiligheidsindex is te raadplegen op: www.amsterdam.nl/veiligheid , of http://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/veiligheidsindex.htmlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.