Bijgewerkt: 3 juli 2022

Resultaat van Amstelveen is 14.5 miljoen euro in 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-04-2017

Amstelveen heeft een zeer sterke financiële positie. Dit blijkt uit het accountantsverslag over de programmarekening 2016. De gemeente sluit het jaar 2016 positief af met een geboekt resultaat van 14.5 miljoen euro. Daarnaast constateert de accountant een positieve ontwikkeling bij inkoop en aanbesteding. Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'De gemeente heeft een goede financiële positie, we zijn voorzichtig met uitgaven en proberen kritisch te kijken naar het effect van elke uit te gegeven euro. We willen de volgende generaties zo min mogelijk achterlaten met schulden.'

Sparen vooraf. Van de € 14,5 miljoen gaat € 8 miljoen naar de reserve 'Sparen vooraf', waarmee toekomstige grote uitgaven van gefinancierd kunnen worden. Reden hiervoor is, dat Amstelveen aan de grenzen van haar groei zit en nog maar mondjesmaat kan uitbreiden. De inkomstenstroom afkomstig uit de bouw van nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en kantorenlocaties droogt op. De gemeenteraad heeft hier tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 mee ingestemd.

Weinig schulden en een hoge weerstand. De gemeente heeft weinig schulden. Een landelijke vergelijkingsnorm is de netto schuldquote. De laatste landelijke vergelijking is van 2014. Toen had Amstelveen een schuldquote van -1% en was het landelijk gemiddelde +63%. In 2016 heeft Amstelveen een schuldquote van -3%. Hoe lager het percentage, hoe beter de gemeente ervoor staat.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Ook het weerstandsvermogen staat er goed voor. Een vergelijkingsnorm is de solvabiliteit. Dit geeft aan, of Amstelveen in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hiervoor geldt ook, dat de laatste landelijke vergelijking van 2014 is. Amstelveen had een solvabiliteit van 53% en landelijk was het 32%. In 2016 had Amstelveen een solvabiliteit van 60%. Hierbij geldt hoe hoger het percentage, hoe beter de gemeente ervoor staat.

Geconstateerde onrechtmatigheden onder wettelijke grens. In 2014 en 2015 ontving de gemeente nog een verklaring met beperking van de accountant. Dit jaar voldoet de gemeente aan alle wetgeving, zoals het juist aangaan van contracten met externe partijen. Er is sinds twee jaar een dalende lijn ingezet van € 6 miljoen in 2014 en € 4 miljoen in 2015. Dit jaar zit de gemeente voor het eerst onder de wettelijke bepaalde grens van € 2,5 miljoen. In sommige gevallen is ervoor gekozen de onrechtmatigheid te accepteren tot de contractperiode is verlopen. Dit, omdat het opzeggen van de contracten duurder zou uitvallen. Een voorbeeld hiervan is de bedrijfskleding van de buitendienst. De vierjarige raamovereenkomst uit 2009 is in 2012 onrechtmatig geworden. Om kapitaalvernietiging tegen te gaan is ervoor gekozen om tot en met 2017 gebruik te maken van dit contract. De controle van het sociaal domein moet nog worden afgerond.

Aanbevelingen vanuit de rekeningencommissie. De Rekeningencommissie is een delegatie uit de gemeenteraad, die jaarlijks de rekening beoordeelt en indien nodig advies hierover uitbrengt. Zij hebben dit jaar drie aanbevelingen gedaan. Allereerst is de interne beheersing zichtbaar verbeterd. Geadviseerd wordt via (simulatie)trainingen 'houding en gedrag' aan het personeel dit proces duurzaam te borgen binnen de organisatie. Ten tweede uit de commissie haar zorgen over automatisering en digitalisering. Net als bij de vorige aanbeveling geldt, dat anders werken (door systeemaanpassingen) ook betekent, dat houding en gedrag moet meebewegen. Als laatste is het zo, dat net als vorig jaar, de rekening twee keer in de raad besproken wordt; eerst exclusief en vervolgens inclusief het sociaal domein. De commissie wil op korte termijn met B en W en ambtelijke organisatie bespreken, of dit efficiënter kan. Het college van B en W neemt alle aanbevelingen over en voert deze uit.

De accountant controleert jaarlijks de programmarekening van de gemeente. Met de programmarekening 2016 legt het college verantwoording af aan de raad over het door het college gevoerde bestuur in 2016. In de programmarekening wordt ingegaan op de bestedingen en inkomsten en de mutaties in de vermogenspositie. De programmarekening wordt van 18 t/m 20 april 2017 besproken in de commissies.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.