Bijgewerkt: 22 september 2021

Rondetafelgesprek veiligheid in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb.com
15-02-2006

In het kader van de kwaliteitsimpuls “Veiligheidsgevoelens” heeft de burgemeester Jan van Zanen op dinsdag 14 februari 2006 rondetafelgesprek gevoerd met groepen uit de Amstelveense samenleving. De burgemeester had met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gesproken over de knelpunten m.b.t. het “veiligheidsgevoel” die zij als inwoner of organisatie in Amstelveen ervaren.

Veiligheid Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

De bijeenkomst was druk bezocht


Deze knelpunten kunnen d.m.v. korte en lange termijnacties worden omgezet in projecten met als doel deze gezamenlijk op te lossen. Deze korte termijn acties moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. De sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving (VVH) voert in de collegeperiode 2002-2006 de kwaliteitsimpuls “Veiligheidsgevoel” uit (budget € 2,1 miljoen). Het doel van de Kwaliteitsimpuls “Veiligheidsgevoel” is het vergroten van de sociale veiligheid en het verhogen van het veiligheidsgevoel in Amstelveen.

Veiligheid Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

Burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen aan het woord


De burgers en de ondernemers moeten zich veilig voelen in Amstelveen en zich betrokken voelen bij de stad. Er moet “sociale cohesie” zijn in de zin van gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid, en de zelfredzaamheid moet verhoogd worden. Dit doet VVH in de vorm van lange en korte termijnacties op basis van de nota Integraal Veiligheidsbeleid die is vastgesteld op 15 april 2003. Het doel van het Integraal Veiligheidsbeleid is gezamenlijk te komen tot een scherpere en meer gerichte aanpak van veiligheidsproblemen, het afstemmen van de activiteiten met de verschillende partners en het overstijgen van symptoombestrijding.

Bij integrale veiligheid gaat het om de samenhang tussen feitelijke aantastingen van de veiligheidssituatie, veiligheidsrisico’s en gevoelens van onveiligheid. Onveiligheid is voor burgers vaak gevoelsmatig, in mindere mate gebaseerd op feiten. Wat voor de één een uiterst bedreigende situatie is, hoeft voor een ander totaal geen onveilige indruk te geven. Het doel is dat de burgers zich veilig voelen in alle “domeinen” die voor hen van belang zijn: thuis, op het werk, op straat, op school en in het openbaar vervoer.

Veiligheid Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

Alle groepen uit de samenleving van Amstelveen waren aanwezig


Uit de cijfers van de politie blijkt dat het aantal aangiften de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. Het aantal inbraken en diefstallen is aanzienlijk verminderd. Het veiligheidsgevoel in de regio Amsterdam-Amstelland is gelijk gebleven ten opzichte van 2004 (Politiemonitor 2005).

Op dit moment zijn er nog geen gegevens voor Amstelveen beschikbaar. In de burgerpeiling die op dit moment plaatsvindt, wordt daarom expliciet naar de veiligheidsgevoelens gevraagd. Uit de evaluatie van het project tunnels en onderdoorgangen blijkt dat de veiligheidsgevoelens in de tunnels en onderdoorgangen verbeterd zijn.

Het actieplan integrale veiligheid 2006 is inmiddels het derde actieplan dat onder de paraplu van het integraal veiligheidsbeleid is opgesteld. Het actieplan bevat een overzicht van alle activiteiten die op het gebied van veiligheid ondernomen worden. Het plan staat voor een groot deel in het teken van het voortzetten van de projecten die de afgelopen jaren zijn gestart. Aanvullend op deze projecten zijn door burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties aanvullende knelpunten op het gebied van veiligheid benoemd. Waar mogelijk zullen deze knelpunten in 2006 worden aangepakt.

In 2006 staat ook de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid op het programma. De stadspeiling die eind 2005 door de gemeente wordt georganiseerd, is een belangrijke bron van informatie voor de evaluatie. Het opstellen van integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2007-2011 is daarop het vervolg. Een nieuwe nota wordt eind 2006 aan de gemeenteraad aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.