Bijgewerkt: 3 december 2022

Schiphol groeit: gevolgen voor Amstelveen beperkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-10-2008

Op 1 oktober 2008 heeft de heer Alders het gezamenlijke advies van vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het rijk en de luchtvaartsector over de toekomst van de luchtvaart op Schiphol gepresenteerd aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. Het uitgangspunt is dat de groei van Schiphol aan strenge voorwaarden wordt verbonden. Het gevolg hiervan is dat voor Amstelveen de hinder per saldo niet toeneemt en mogelijk zelfs vermindert. Wethouder Pols van regionale ontwikkeling nam namens Amstelveen deel aan de Tafel van Alders.

Het stellen van een plafond aan de groei en het uitgangspunt dat het verkeer wordt afgehandeld op de banen die het minste geluidsoverlast geven betekent dat de hinder in Amstelveen per saldo niet toeneemt. De Buitenveldertbaan is en blijft de minst gebruikte baan. Onder normale omstandigheden blijft het gebruik van de Buitenveldertbaan ongeveer op het huidige niveau (2007/2008) en neemt mogelijk zelfs af. Het gebruik van de Buitenveldertbaan tot 2020 komt daarmee op een lager niveau dan eerder was afgesproken.

Schiphol Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Airport Schiphol met een startend vliegtuig


Ook het aantal starts op de Aalsmeerbaan wordt minder dan eerder was afgesproken, wat gunstig is voor Westwijk en Nes aan de Amstel. Om de hinder verder te beperken start een onderzoek naar een nieuwe uitvliegroute, zodat Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer minder hinder ondervinden. Hierdoor zal de spreiding van vliegtuigen over de regio afnemen.

Omgeving

In het advies zijn ook afspraken gemaakt over het investeren in de omgeving. In Amstelveen ondervindt onder andere Uilenstede veel hinder van de Buitenveldertbaan. De gemeente zet in op verbetering van de leefkwaliteit door een integrale aanpak van de leefomgeving in aanvulling op de huidige herstructureringsplannen. Amstelveen mag een project indienden om de kwaliteit van de leefomgeving in Uilenstede te verbeteren bij de stichting die de beschikbare fondsen verdeelt. Het is de bedoeling dat het project rond 2012 is gerealiseerd.

De bouwbeperkingen die nu gelden voor het A9-gebied zullen opgeheven worden. Ook wordt onderzocht of het zogenaamde uitsluitingsgebied Noorder Legmeerpolder (de Scheg) vrijgegeven kan worden voor ontwikkeling. Amstelveen krijgt hierdoor ruimte om woningbouw te plegen, zodat beter aan de vraag naar woonruimte kan worden voldaan.

Amstelveen heeft met het Rijk en de Schiphol Group afspraken gemaakt over het realiseren van duurzame mobiliteit in de regio. Daarnaast gaat Amstelveen met de Schiphol Group en KLM samenwerken op het gebied van werkgelegenheid. Ook start een onderzoek van de GGD om de effecten van geluidoverlast op de gezondheid in kaart te brengen.

Volkstedt Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

drs. ing. Annemarieke Volkstedt, strategisch adviseur/ procesmanager van de gemeente, geeft uitleg over de gevolgen van het Alders rapport voor Amstelveen


Vervolg

De invulling van het advies wordt uitgewerkt in drie convenanten; het convenant selectiviteit voor uitplaatsing naar regionale luchthavens, het convenant hinderbeperkende maatregelen en het convenant omgevingskwaliteit. De deelnemers aan de Tafel van Alders hebben afgesproken om in dezelfde samenstelling toe te zien op het uitvoeren en naleven van de afspraken. De wethouder van Amstelveen zal hierin de belangen van Amstelveen blijven vertegenwoordigen.

De 10 belangrijkste maatregelen voor Amstelveen

Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen en regionale ontwikkelingen, Remco Pols legt zijn visie uit over de groei van Schiphol aan de aanwezige Amstelveense journalisten


Selectieve groei: versterking van de knooppuntfunctie van Schiphol wordt gekoppeld aan hinderbeperkende maatregelen om innovatief en duurzaam vliegen te stimuleren.

Tot 2020 kan Schiphol verder groeien met een begrenzing tot 510.000 vliegtuigbewegingen en met een plafond voor het aantal nachtvluchten van 32.000 per jaar tussen 23.00 en 07.00 uur.

Het strikt preferentieel vliegen leidt tot een beperking van de inzet van de Buitenveldertbaan (blijft onder normale omstandigheden op of onder het huidige niveau). Ook groeit het aantal starts op de Aalsmeerbaan minder dan eerder afgesproken.

Er wordt onderzocht hoe de uitvliegroute vanaf de Aalsmeerbaan aangepast kan worden om de overlast in het zuiden van Amstelveen te verminderen.

Amstelveen mag een project indienen om de kwaliteit van de leefomgeving in Uilenstede te verbeteren. De Stichting Omgevingskwaliteit bepaalt voor welk bedrag het project in aanmerking komt.

De bouwbeperkingen die gelden voor het gebied rondom de A9 worden opgeheven en er wordt onderzocht of dit ook kan voor een deel van de Noorder Legmeerpolder (de Scheg). Ook de uitkomsten van het aanpassen van de uitvliegroute van de Aalsmeerbaan kan leiden tot het opheffen van bouwbeperkingen in de regio.

De normen voor externe veiligheid, milieu en geluidsoverlast blijven in de wet. Tegelijkertijd wordt er geëxperimenteerd met een nieuw handhavingsstelsel. Op basis van de resultaten van het experiment wordt afgewogen of een nieuw normen stelsel voldoet aan de vraag naar een uitlegbaar, handhaafbaar en voor alle partijen werkbaar systeem.

Schiphol  Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2008)

Het banensysteem op Schiphol


Amstelveen gaat met Schiphol en het Rijk werken aan duurzame mobiliteit in de regio en met Schiphol en KLM aan de werkgelegenheid.

Er komt een onderzoek van de GGD om de effecten van geluidsoverlast op de gezondheid in kaart te brengen.

Amstelveen blijft op diverse niveaus betrokken bij het invullen en uitvoeren van de gemaakte afspraken.


Ondanks de hinderbeperkende maatregelen en de beperking van de groei blijven er gebieden waar de hinder niet weggenomen kan worden. Schiphol Group, het Rijk en de provincie Noord-Holland hebben een stichting opgericht die projecten van gemeenten beoordeelt die de leefkwaliteit in deze gebieden ten goede komen.
Voor de realisatie is in twee fasen in totaal €  60.000.000,00 beschikbaar.Lees ook: 'Alderstafel' kiest voor versterking Mainport Schiphol tot 2020Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.