Bijgewerkt: 29 juni 2022

Sectorplan om jeugdwerkloosheid te bestrijden

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV / CBS / Gemeente Amstelveen
07-07-2013

De VNG, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF hebben afgesproken een sectorplan op te stellen om jeugdwerkloosheid te bestrijden en tegelijkertijd duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Met dit sectorplan willen de sociale partners gemeenten helpen om het negatieve effect van bezuinigingen op de werkgelegenheid voor jongeren te verminderen.  Het plan moet ook bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers die steeds langer doorwerken. De partijen willen met het sectorplan cofinanciering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. Partijen streven ernaar het sectorplan 1 oktober 2013 in te dienen.

Het sectorplan wordt een kader, waarbinnen gemeenten lokaal verschillende maatregelen kunnen nemen. Hierbij valt te denken aan maatregelen om met oudere medewerkers af te spreken, dat zij minder gaan werken om ruimte te maken voor jongere medewerkers. Het is de bedoeling, dat de oudere medewerker de jongere collega inwerkt.

Ook zal in het plan de mogelijkheid worden geboden om jongeren aan te trekken op werkervaringsplaatsen. Partijen zullen ook bezien in hoeverre een sectorplan kan bijdragen aan mobiliteit en het verkrijgen van ervaringscertificaten (EVC'S).

werklozen Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen vanaf 2003 t/m juni 2013


Als het ministerie van SZW het plan goedkeurt, kunnen gemeenten die dit willen subsidie aanvragen. Met het sectorplan wil de gemeentesector aansluiten bij de ambities van het sociaal akkoord om de arbeidsinstroom van jongeren, de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers en de kennisoverdracht te bevorderen. 

Door bezuinigingen bij gemeenten is het aantal vacatures drastisch afgenomen. Daarbij komt, dat ook in de gemeentelijke sector werknemers langer doorwerken. Hierdoor is er weinig tot geen ruimte voor instroom van jonge werknemers.

Binnen een aantal jaren gaan er veel mensen bij de gemeenten met pensioen en dat betekent niet alleen, dat veel mensen vertrekken, maar ook dat er veel kennis verloren gaat. Gemeenten vinden dit erg zorgelijk.  De wens voor verjonging is groot, maar niet te realiseren binnen de huidige regelgeving en financiële situatie van gemeenten.

Het sectorplan, dat de sociale partners bij de gemeenten gaan ontwerpen moet aantrekkelijk zijn voor de werkgever en voor de werknemer. Het sectorplan moet gaan gelden, zolang de subsidieregeling van het ministerie van SZW duurt.

De VNG en de bonden gebruiken de zomerperiode om het sectorplan op te stellen. Zij betrekken hierbij gemeenten, zodat het plan vanaf het najaar ook meteen leidt tot concrete activiteiten in de sector.

Sterk Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Ambassadeur jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk (1973) is een Nederlands politica. Ze was van 2002 tot 2012 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Naast haar werkzaamheden als Kamerlid is Sterk predikante in de Protestantse Kerk in Nederland


Jeugdwerkloosheid?

Begin 2013 waren 135.000 jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. De Rijksoverheid investeert tot 2015 € 50 miljoen om meer jongeren aan het werk te krijgen.

Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, stimuleert het kabinet de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en het onderwijs. Hiervoor wordt tot 2015 een ambassadeur jeugdwerkloosheid, Mirjam Ster (CDA) ingezet.

Gemeenten krijgen in 2013 € 25 miljoen voor activiteiten in de regio die jongeren helpen werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de Startersbeurs, het Jongerenloket en jong-oud-arrangementen. De gemeenten werken hierbij samen met andere gemeenten, scholen en andere instellingen. Als ambassadeur gaat ze een bemiddelende rol spelen bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, die door de crisis is opgelopen tot 15 procent. Ze wordt ambassadeur voor de komende 2 jaar.

Amstelveen

VVD en D66-Amstelveen willen, dat het College van B en W meer werk gaat maken van het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de stad. Bij de behandeling van de kadernota stellen zij voor om extra geld en capaciteit vrij te maken om stageplaatsen en leer/werkplekken in Amstelveen mogelijk te maken.

In Amstelveen is komende weken de campagne ‘Je bent jong, je wilt… Werk’ te zien om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. In deze tijd is het ook voor jongeren minder makkelijk aan werk of een stageplaats te komen.

De jeugdwerkloosheid was altijd laag in Amstelveen, maar nu de crisis zo lang aanhoudt stijgt deze ook in Amstelveen. De gemeente wil de jeugdwerkloosheid aanpakken en heeft een groot aantal bedrijven benaderd om vacatures of stageplekken ter beschikking te stellen, of anderszins te helpen mogelijkheden te creëren.’

Wethouder Jacqueline Koops (CU) Werk en Inkomen: “Met deze campagne willen we jongeren onder de 27 jaar aan werk helpen. Ook stageplekken helpen om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. We willen jongeren helpen werk, of werkervaring te krijgen. We ondersteunen hen met solliciteren en zijn op zoek naar bedrijven die jonge mensen een kans willen geven.”

'We hebben ongeveer 76 jeugdigen bij ons in het bestand. Ongeveer, omdat dit uiteraard elke maand, elke week kan fluctueren. Daarnaast kennen we ook jongeren die op zoek zijn naar een baan en/of stage, maar die geen uitkering van de gemeente ontvangen. Dit zijn ongeveer 56 personen. In totaal dus 132 (januari 2013) en volgens de laatste cijfers 159 (april 2013)

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops, (CU) wethouder Jeugdzorg van de gemeente Amstelveen


De laatste categorie (jeugdigen op zoek naar werk) kan veel groter zijn, omdat we niet elke werkzoekende kennen, bijvoorbeeld, omdat ze niet bij het UWV staan ingeschreven. En ook, omdat jongeren vaak wel ergens n baantje hebben, alleen (nog) niet in de professie waarvoor ze zijn opgeleid, of nog en reis naar het buitenland maken, of bij gebrek aan een baan verder studeren, of stage lopen.

Dat soort zaken. Deze groep willen we dus beter in beeld te krijgen, zodat wij hen ook kunnen toe leiden naar werk, of stage. Mede daarom doen we nu de huidige campagne. Op dit moment hebben zo'n 40 jongeren zich gemeld voor de campagne.'


Als bedrijven in Amstelveen vacatures, werkervarings-, of opleidingsplekken, of stageplaatsen hebben, of kunnen creëren, kunnen ze dit e-mailen naar kansenbijbedrijven@amstelveen.nl. Jongeren kunnen zich aanmelden en hun CV uploaden via de website www.kansenbijbedrijven.nu.

CBS

Op 21 februari 2013 schreef het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat in alle leeftijdsgroepen de werkloosheid toenam. Bij jongeren kwam het aandeel werklozen in januari uit op 15 procent. Drie maanden daarvoor was dat nog ruim 13 procent. Onder de 25- tot 45-jarigen steeg de werkloosheid in januari verder tot 6,7 procent, terwijl die bij de 45- tot 65-jarigen tot 6,4 procent toenam.

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 8,6 procent. In de noordelijke provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel was de toename bovengemiddeld. Ook het aantal aan jongeren verstrekte uitkeringen en het aantal uitkeringen in de bouwnijverheid nam vergeleken met december 2012 meer dan gemiddeld toe.

In januari werden er 74 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 duizend beëindigd. Er werden 21 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, dat is 47 procent van het totaal aantal beëindigde uitkeringen. Een jaar geleden was dat nog 51 procent.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.