Bijgewerkt: 21 juli 2024

Situatie van zaken opvang vluchtelingen in Amstelveen september 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-09-2023

In deze brief informeert het College B en W Amstelveen over een aantal actuele ontwikkelingen in de opvang van vluchtelingen in Amstelveen:

Aantal ontheemden Oekraïne. Het aantal ontheemden uit Oekraïne in de gemeentelijke en particuliere opvang is de laatste maanden stabiel. In de hotels Adagio en Ibis bedraagt het aantal vluchtelingen circa 345 personen, in de units Sonjashnik circa 70 personen. In de particuliere opvang verblijven circa 240 personen (totaal 655 personen). Bij de begeleiding van de ontheemden zetten wij in op versterking van de zelfredzaamheid en bevordering van integratie in de lokale samenleving.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tijdelijke noodopvang Sonjashnik (Соняшник -Zonnebloem) voor 70 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen

Derdelanders. In de opvang voor ontheemden verblijft een aantal 'derdelanders'. Dit zijn ontheemden die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verbleven en als vluchteling in Nederland terecht zijn gekomen. Een deel van deze groep had een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne. Het Rijk had het voornemen om per 4 september 2023 het recht op Tijdelijke bescherming te beëindigen voor de derdelanders met een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne. In Amstelveen vielen eind augustus 2023 18 personen onder deze groep. Er is geen juridische duidelijkheid over de vraag of de Staatssecretaris de bevoegdheid heeft de Tijdelijke bescherming van deze groep te beëindigen. Op 1 september jl. besloot de Raad van State in een spoedprocedure dat een derdelander in de gemeentelijke opvang mag blijven totdat zij een definitief oordeel heeft uitgesproken. Naar aanleiding daarvan heeft de Staatssecretaris de beëindiging van het Tijdelijk verblijfsrecht voor de hele groep derdelanders bevroren. In afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State kunnen de 18 derdelanders in de Amstelveense opvang blijven. Wij zijn en blijven in gesprek met deze groep over de ontwikkelingen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Oekraïense vluchtelingen in de moestuin van de tijdelijke noodopvang Sonjashnik in Amstelveen op 7 februari 2023

Statushouders. De taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor Amstelveen is gestegen van 111 personen in de eerste helft van 2023 naar 143 personen in de tweede helft van 2023. Eind juni had Amstelveen een achterstand van 25 statushouders die wachten op een woning in Amstelveen. Daardoor bedraagt het aantal statushouders dat Amstelveen moet huisvesten in de tweede helft van dit jaar 168. Een belangrijke reden daarvoor is dat Amstelveen (net als veel andere gemeenten) veel alleenstaanden krijgt aangeboden: woningen voor alleenstaanden zijn schaars in Amstelveen. In juli en augustus is aan 35 statushouders een woning aangeboden, waardoor de resterende opgave voor 2023 133 personen (peildatum 1 september 2023) bedraagt. Wij verwachten dat deze opgave niet volledig in te vullen is voor het eind van het jaar.

Spreidingswet. Het demissionaire kabinet heeft een Spreidingswet in voorbereiding, die is bedoeld om de opvang van asielzoekers in Nederland over alle gemeenten te spreiden. Wij gaan door met de voorbereidingen voor de opvang van twee locaties voor asielopvang, omdat de maatschappelijke noodzaak voor de realisatie van duurzame asielopvangplekken onverminderd hoog is. In Legmeer is een kleinschalige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in voorbereiding, naar een tweede locatie voor volwassenen zijn wij in overleg met het COA en eigenaren van locaties. Wanneer er concrete mogelijkheden op een locatie zijn, informeren wij u daarover.

Alternatieve opvang ontheemden Oekraïne. Ondertussen werken wij door aan de voorbereidingen voor alternatieve opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Ook daarover informeren wij u zodra er locaties beschikbaar zijn. Wij zijn het gesprek met de hotels Adagio en Ibis gestart over continuering van de opvang van de ontheemden uit Oekraïne in 2024. De verwachting is dat dat nodig blijft, omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt en in 2024 onvoldoende alternatieve verblijfsruimte aanwezig is voor de groep ontheemden in de hotels.

Lokaal werkbudget Oekraïne. In de Perspectiefnota 2024 (pdf 87 pagina’s werkbudget Oekraïne staat op pagina 8) (onderdeel 1ste Tijdvakrapportage) is een overzicht van inkomsten en uitgaven in verband met de opvang van ontheemden uit Oekraïne opgenomen. Sinds juli 2023 zijn die inkomsten en uitgaven nauwelijks gemuteerd, in de 2de Tijdvakrapportage volgt een actualisatie van het financieel overzicht over het lokaal werkbudget Oekraïne.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.