Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Speciale zwemlessen voor 10-jarigen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-06-2021

Het zwemlesprogramma om 10-jarigen die nog niet kunnen zwemmen alsnog zwemvaardig te maken, wordt goed bezocht. 'Alle kinderen in Amstelveen zouden een zwemdiploma moeten halen. Dat is belangrijk want Amstelveen is een waterrijke gemeente waar iedereen moet kunnen zwemmen. Daarom heeft de gemeente samen met AmstelveenSport dit zwemlesprogramma opgezet. Veel ouders hebben de kans gegrepen om hun kind deze lessen te laten volgen' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport.

Uit onderzoek van de GGD in opdracht van de gemeente bleek in 2019 dat 7 procent van de 10-jarigen in Amstelveen niet kan zwemmen. Nu het zwembad niet meer dicht is vanwege de coronamaatregelen zijn er sinds 31 mei 2021 speciale lessen in De Meerkamp om ervoor te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om te leren zwemmen.

Aanmelden. Het speciale zwemprogramma is voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar en wordt verzorgd door AmstelveenSport. Er zijn op dit moment drie groepen met tien kinderen, onder wie enkelen van de reguliere wachtlijst van De Meerkamp. Aanmelden kan nog steeds via swimsafe@meerkamp.nl Kinderen kunnen dan na enige tijd instromen of er start een nieuwe groep als er genoeg aanmeldingen zijn.

Uit het onderzoek bleek dat vooral ouders met een niet-Nederlandse afkomst het niet altijd vanzelfsprekend vinden om de kinderen op zwemles te doen. Ook speelde de wachtlijst voor de reguliere lessen een rol. Daarnaast is bij ouders met een beperkt inkomen niet altijd bekend dat de gemeente de zwemlessen voor hun kinderen volledig vergoedt. Inwoners die aangeven zwemles niet te kunnen betalen, wijst de gemeente graag op de Amstelveenpas. Met deze pas is zwemles gratis voor inkomens tot 130 % van het minimuminkomen

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Vlnr.: Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport, zweminstructrice Marije Sijtsema en zwembad manager Menno Valk op 28 juni 2021 in zwembad De Meerkamp


Acties. 'Om de ouders van deze groep kinderen te bereiken hebben we in het voorjaar een informatiecampagne opgezet en hebben we de hulp gevraagd van de scholen. Zij informeerden de ouders en wezen hen op de mogelijkheden. Ook de GGD, het Sociaal Team van de gemeente en de huisartsen is gevraagd om flyers te verspreiden. Met de GGD is bovendien afgesproken dat zwemvaardigheid een vast onderdeel is van het gezinsconsult van nieuwkomers. Met deze acties willen we bereiken dat alle kinderen in Amstelveen tijdig een zwemdiploma halen' -aldus wethouder Ellermeijer.

'The swimming lessons programme to teach 10-year-olds who cannot swim yet is well attended. All children in Amstelveen should get a swimming certificate. This is important because Amstelveen is a municipality with a lot of water and everyone should be able to swim. That's why the municipality has set up this swimming lessons programme together with AmstelveenSport. Many parents have seized the opportunity to let their child follow these lessons' - says Rob Ellermeijer (VVD) alderman of Sport.

Research by the GGD commissioned by the municipality showed in 2019 that 7 percent of 10-year-olds in Amstelveen cannot swim. Now that the pool is no longer closed because of the corona-measures, there are special lessons in De Meerkamp since 31 May 2021 to make sure all children get the chance to learn to swim.

Sign up. The special swimming programme is for children between 10 and 12 years of age and is provided by AmstelveenSport. At the moment there are three groups with ten children, including some from the regular waiting list of De Meerkamp. Registration is still possible via swimsafe@meerkamp.nl . Children can then join after some time or a new group will start if there are enough registrations.

The study showed that especially parents with a non-Dutch origin it is not always obvious to the children to do swimming lessons. The waiting list for regular classes also played a role. In addition, parents with a limited income is not always known that the municipality swimming lessons for their children fully reimbursed. Residents who indicate that they cannot afford swimming lessons, the municipality would like to point out the Amstelveenpas. With this pass swimming lessons are free for incomes up to 130 % of the minimum income.

Actions. 'In order to reach the parents of this group of children we set up an information campaign in the spring and asked the schools for help. They informed the parents and pointed out the possibilities. The Municipal Health Service, the Social Team of the municipality and the family doctors were also asked to distribute flyers. Furthermore, it has been agreed with the Municipal Health Service that swimming skills will be a fixed part of the family consultation for newcomers. With these actions, we want to achieve that all children in Amstelveen get their swimming certificate on time' - said alderman Ellermeijer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.