Bijgewerkt: 15 juni 2024

Stadsvernieuwing in Uilenstede

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland / Wikipedia
20-05-2008

In 2009 ligt het accent voor de omgeving van Schiphol op de uitvoering van de convenanten Leefbaarheid /Omgevingskwaliteit- meldt de Provincie Noord-Holland in haar weekbericht.

De provincie en de overige partners in de Bestuurlijke Regie Schiphol en de andere convenantpartners, waaronder het Rijk, de Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland en de KLM willen daarmee problemen oplossen in gebieden rond de luchthaven die ernstige hinder ondervinden in hun ontwikkeling als gevolg van geluidhinder en/of het veiligheidsbeleid.

Stadsvernieuwing

De aanpak zal “stadsvernieuwingsachtig” zijn. Begonnen wordt met Uilenstede in Amstelveen, Zwanenburg/Halfweg en wijken in Aalsmeer en Uithoorn. In deze wijken wordt met o.a. de bewoners en andere betrokkenen bekeken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren.

Lentenota

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland willen 700.00 miljoen euro extra investeren in de knelpunten van de provincie. Dat blijkt uit de Lentenota, die door het college op 20 mei 2008 werd gepresenteerd.

Hooimaijers Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Debatleider Martijn de Greve (l) met Ton Hooijmaijers VVD-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën in Brasserie Paardenburg tijdens de ondernemersdiner van de VVD


Gedeputeerde Financiën, Ton Hooijmaijers heeft het al op maandagavond in Brasserie Paardenburg, tijdens het jaarlijkse ondernemersdiner van de VVD verteld aan de aanwezigen. De provincie wil met dit extra geld het fileprobleem aanpakken, in de wegenstructuur investeren en in Openbaar Vervoer verbeteringen aanbrengen.

Opcenten

Deels wordt de € 700 miljoen gedekt uit de opbrengsten van de opcenten. Om dit doel te kunnen bereiken, wordt een belastingverhoging van € 7,50 toegepast, die de autobezitters in Noord-Holland vanaf 1 april 2009 moeten betalen.

Lees verder de Lentenota 2008 (pdf)

Wat zijn de opcenten?

Het is in wezen een procentsgewijze verhoging van een oorspronkelijk bedrag. Hogere en lagere overheden zijn gerechtigd opcenten te heffen om zo hun eigen inkomsten te genereren. Zo is het dus mogelijk dat bijvoorbeeld de Motorrijtuigenbelasting (MRB) in de ene provincie hoger uitvalt dan in de andere.

Opcenten worden onder andere geheven over de BPM, motorrijtuigenbelasting, provinciale belasting, gemeentelijke belasting, waterschapsbelastingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.