Bijgewerkt: 25 juni 2022

Stand van zaken Oude Dorp in relatie tot A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-03-2009

Een ongebruikelijk bericht kreeg de lokale media in de mailbox van het Team Communicatie van de Gemeente Amstelveen. Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst over de ondertunneling van de A9 heeft het college van B en W van de gemeente Amstelveen deze brief op vrijdag 13 maart 2009 aan de leden van de gemeenteraad verzonden.

Geachte raads- en commissieleden,

Gisteravond 12 maart hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de bewoners en belanghebbenden aan weerszijden van de A9 ter hoogte van het Oude Dorp en een aantal geïnteresseerden. In deze bijeenkomsten heeft Rijkswaterstaat uitgelegd wat de gevolgen voor hen zijn van de bouwwerkzaamheden aan de A9 tunnel. Via deze weg wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van deze bijeenkomsten.

Gevolgen werkzaamheden zuidkant

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2009 heeft het college toegezegd in overleg te treden met Rijkswaterstaat over mogelijke sloop van woningen in het Oude Dorp en de Sint Annakerk en de onrust die de berichtgeving daarover heeft veroorzaakt. In het algemeen geldt dat Rijkswaterstaat de visie van de gemeente Amstelveen deelt, dat sloop van woningen voorkomen moet worden.

Viveen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ben Viveen (l), projectmanager planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en Remco Pols wethouder ruimtelijke ordening tijdens de informatiebijeenkomst in de aula van het Keizer Karel College op 12 maart 2009


Aan de zuidkant van de tunnel voorziet Rijkswaterstaat tijdens de bouw een grote mate van overlast voor bewoners. Bewoning van panden die direct aan het werkgebied grenzen is dan uitgesloten. In verband met deze overlast koopt Rijkswaterstaat woonhuizen en kantoorpanden aan. Het grootste gedeelte van deze woningen is door de huiseigenaren reeds vrijwillig aan Rijkswaterstaat verkocht. Deze woningen blijven behouden en kunnen na de werkzaamheden weer worden bewoond.

Voor de huurwoningen aan de Middeldorpstraat nummers 22 t/m 36 (alleen even nummers) geldt, dat bewoning tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is. Voor een aantal van deze woningen zullen de aanbouwen in verband met de werkzaamheden verwijderd moeten worden. In een besloten gesprek zijn de bewoners van de huurwoningen Middeldorpstraat 22 t/m 36 hierover geïnformeerd.

KKC Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De aanwezige bewoners van Amstelveen tijdens een vragenronde.


Tijdens dit gesprek waren de wethouder Ruimtelijke Ordening R. Pols, een afgevaardigde van Rijkswaterstaat en een afgevaardigde van de eigenaar van de woningen, Woongroep Holland, aanwezig. Rijkswaterstaat  lichtte bewoners in over de gevolgen tijdens de bouwwerkzaamheden van de tunnel. Woongroep Holland heeft afgesproken om met iedere bewoner individueel te bespreken wat de wensen zijn met betrekking tot tijdelijke herhuisvesting en eventuele terugkeer.

Woongroep Holland en Rijkswaterstaat zijn nog in overleg over onder meer de kans op schade aan de woningen en eventuele verkoop. De Gemeente zal zich inspannen voor het behoud van de woningen aan de Middeldorpstraat en een goede oplossing voor de bewoners, zowel tijdens de bouwwerkzaamheden als voor de fase er na. Aan de bewoners is toegezegd, dat voor de zomer nogmaals een bijeenkomst georganiseerd zal worden. Daarnaast kunnen zij voor vragen bij de Gemeente terecht.

Gevolgen werkzaamheden noordkant

In eerste aanleg ging Rijkswaterstaat van het gegeven uit dat in de tunnel tevens een OV-buis zou komen. Dit zou gevolgen hebben voor de maximale breedte van de tunnel. In deze variant zouden aan de noordzijde van de tunnel een deel van de Piet Heinschool, een woning aan de Dr. Schaepmanlaan en een deel van de Sint Annakerk moeten wijken voor de aanleg van de tunnel. Rijkswaterstaat heeft voorlopige tekeningen, die uitgingen van deze situatie, getoond aan bewoners en eigenaren van panden.

Het kabinet heeft in zijn standpunt A9 gekozen voor een variant zonder aparte tunnelbuis voor het openbaar vervoer. Het college heeft van dit standpunt kennis genomen en is hierover in gesprek met verschillende partijen, te weten Verkeer en Waterstaat, Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland. Uitgangspunt van het College blijft dat er in ieder geval een goede investering in het openbaar vervoer gedaan wordt.

Dit uitgangspunt van het kabinet betekent dat de aanleg van de A9 geen gevolgen heeft voor panden aan de noordkant, behoudens de pastorie van de Sint Annakerk. Rijkswaterstaat geeft aan dat de kerk als gebouw behouden kan blijven en heeft de eigenaar in aanwezigheid van de gemeente hier over geïnformeerd.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven aan de noordzijde wel een beperkte strook grond nodig te hebben en is hierover nog in overleg met een aantal eigenaren. Daarnaast voert Rijkswaterstaat reeds gesprekken met de eigenaren van onder meer de Sint Annakerk, het Keizer Karel College en de Piet Heinschool, over de te verwachten overlast tijdens de bouwwerkzaamheden, de consequenties die dit kan hebben voor het gebruik van de panden tijdens de bouw en mogelijke oplossingsrichtingen. Op kosten van Rijkswaterstaat laten de Piet Heinschool en het Keizer Karel College een onderzoek naar de te verwachten overlast verrichten.

Tunnel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De tunnel van de rijksweg A9 ter hoogte van de afrit 5 bij Amstelveen, op de kaart van Rijkswaterstaat


Inzet Gemeente Amstelveen

In zijn algemeenheid geldt, dat de Gemeente zich zal inzetten voor het minimaliseren van overlast en eventuele kans op schade als gevolg van de werkzaamheden. Op het moment dat het Ontwerp Tracé Besluit gereed is (zomer 2009) wordt duidelijker wat de gevolgen zijn voor Amstelveen. Hoe groot de overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden precies wordt, zal nog onderzocht moeten worden.

De Gemeente zal zich ervoor inspannen dat Rijkswaterstaat zorgt dat alle overlast en kans op eventuele schade geminimaliseerd wordt. Rijkswaterstaat zal onder meer gevraagd worden hoe dit geborgd wordt, welke maatregelen getroffen worden etc. Ook bij de verlening van vergunningen door de gemeente zal hier scherp op toegezien worden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,                                                     de burgemeester,


mr. R.J. T. Schurink                                         mr J. H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.