Bijgewerkt: 13 april 2021

Stand van zaken coronavirus in Amstelveen week 12-2020

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-03-2020

Het College van B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de stand van zaken met het coronavirus in Amstelveen week 12-2020:

'Geachte raad,

De kabinetsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook voor de Amstelveense samenleving grote gevolgen. Deze moeilijke tijd leidt tot onzekerheid en roept veel vragen op bij inwoners, bedrijven en instellingen. Wij vinden het belangrijk om hen te voorzien van hulp, informatie en advies. Naast ondersteuning is goede en tijdige communicatie daarbij essentieel. Zoals u kunt zien, verandert de situatie van dag tot dag en daarmee ook de maatregelen die worden genomen, op onze, website wordt alle relevante informatie vanuit het Rijk, de Veiligheidsregio en de gemeente Amstelveen actief bijgehouden om Amstelveners zo goed mogelijk te informeren. Ook wordt informatie gedeeld via de krant en andere media, door middel van advertenties en persberichten. Daarnaast onderhouden wij intensief contact met instellingen en organisaties. Graag delen wij het beeld voor Amstelveen met u op hoofdlijnen:

Economische Zaken/Horeca. Ondernemers in onze stad hebben het zwaar. De landelijke maatregelen hebben grote gevolgen voor het bedrijfsleven in de volle breedte, met het meest acuut en zichtbaar de sluiting van de horeca en de sterke daling van de bezettingsgraad van de hotels. Het college heeft een brief gestuurd naar alle horecaondernemers om hen hierover te informeren en bovenal een hart onder de riem te steken. Een algemeen bericht met dezelfde strekking aan heel ondernemend Amstelveen is via onze website (www.amstelveen.nl/ondernemen) en de gemeentelijke Nieuwsbrief Ondernemen onder ondernemers verspreid.

Via de Veiligheidsregio is er nauw contact met betrokken ministeries omdat veel hulp landelijk wordt georganiseerd, zoals de regeling werktijdverkorting (inmiddels vervangen door de tijdelijke maatregel Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de mogelijkheid om uitgesteld belasting te betalen en een versoepeling van het Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Werk en Inkomen. Aanvullend op de middelen die het Rijk beschikbaar stelt, werken wij aan een lokaal pakket aan maatregelen om ondernemers en instellingen te helpen. We gaan geld vrijmaken om maatwerk te verrichten. Ondernemers met acute geldproblemen kunnen contact opnemen met de gemeente voor een maatwerkoplossing. Dat betreft ook ZZP-ers. Vooruitlopend op de landelijke versoepeling van het Bbz willen wij komende week een Amstelveense Bbz-spoedregeling openstellen die voorziet in een aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau en de mogelijkheid tot een lening. Inmiddels heeft een flink aantal zelfstandigen, inclusief ZZP'ers, de gemeente om informatie gevaagd. Daarnaast werken we aan een aanpassing van de woonkostentoeslag (minimaregeling) en handelen we aanvragen voor bijstand versneld af.

Onderwijs en kinderopvang. De impact op het onderwijs en de kinderopvang is groot. Scholen staan onder grote druk. Veel scholen zijn deze week gestart met online onderwijs. We spreken dagelijks met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over toekomstige scenario's. Ook is noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die in cruciale functies werken.

Zorg en welzijn. Alle Wmo dagbesteding is dicht en gisteren is bekend gemaakt dat in verzorgingshuizen geen bezoek meer mogelijk is. Huisartsen signaleren dat er bij kwetsbare mensen thuis problemen ontstaan. Voor die groep is behoefte aan dagopvang met triage in kleine groepen. Wij zijn bezig om dit organisatorisch op te zetter. Het Sociaal Team onderhoudt actief telefonisch contact met alle gezinnen die zij ondersteunt. WMO diensten zoals hulp bij huishouden en begeleiding zijn beperkt tot het meest noodzakelijke. We onderhouden contact met alle grote zorginstellingen er koepels.

En we hebben speciale aandacht voor kwetsbare groepen, met name ouderen. Verschillende instellingen in Amstelveen proberen deze groepen bij te staan. Op onze website staan a'le hulpinitiatieven vermeld en kunnen mensen zich aanmelden (www.amstelveen.nl/hulp).

Culturele instellingen. Alle culturele instellingen en de bibliotheken in Amstelveen zijn dicht. Ook zij missen veel inkomsten en lopen daardoor tegen problemen aan. Wij nemen deze groep mee in het lokale maatregelenpakket.

Sport. Alle sportaccommodaties en het zwembad zijn gesloten. Sportevenementen zijn afgelast. Dit leidt bij sporters en sportorganisaties tot onzekerheid. Er is ons veel aan gelegen ervoor te zorgen dat sportorganisaties niet verder in de problemen komen. In deze fase vindt overleg plaats over mogelijke ondersteuningsmaatregelen, zodat zij na deze crisis de draad zo snel mogelijk weer kunnen oppakken.

Evenementen. In de Veiligheidsregio wordt besproken hoe om te gaan met grote evenementen komende maanden. Over hoe 4 en 5 mei in aangepaste vorm door kunnen gaan, wordt binnenkort een beslissing genomen, in afstemming met het landelijk comité. Een aantal particuliere evenementen is inmiddels geannuleerd, zoals Abina Koningsdag en Jazz in het Dorp.

Dienstverlening. Onze dienstverlening gaat door, maar zo veel mogelijk digitaal en telefonisch en alleen op afspraak aan de balie voor urgente zaken. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Onze bezetting is nog op orde. Op cruciale functies hebben we strategische adviseurs aangewezen om de vele vragen van instellingen en organisaties op de verschillende beleidsterreinen te kunnen beantwoorden.

Financiën/aangepaste perspectiefnota. We hebben besloten om ontwikkelingen met een grote impact en doorwerking op de langere termijn uit te stellen tot de begrotingsbehandeling in het najaar. Zoals de realisatie van nog openstaande ambities uit het coalitieakkoord en een visie op de groei van de stad en de impact daarvan te accommoderen. In de perspectiefnota die dit voorjaar uitkomt, staan alleen de hoogstnoodzakelijke uitgaves. Daarbij gaan wij geld vrijmaken om bij acute financiële problemen te kunnen helpen. Daarvoor komen wij op korte termijn met een raadsvoorstel.

Bestuurlijk crisisoverleg. De burgemeester overlegt twee keer week met de andere regioburgemeesters in het bestuurlijk team van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) onder leiding van voorzitter burgemeester Halsema. Besluiten uit de VrAA werkt het crisisteam van de AA- organisatie uit voor beide gemeenten. Het crisisteam komt dagelijks bijeen. Na de vergadering van B en W van 24 maart 2020 zullen wij u opnieuw informeren.

Met vriendelijk groet, burgemeester Tjapko Poppens en gemeentesecretaris Bert Winthorst

(Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de besmettingen met het coronavirus (COVID-19) zijn in Amstelveen gestegen naar 24. In de regio Amsterdam-Amstelland zijn op 19 maart 2020 41 mensen positief getest op het coronavirus. Van deze 41 nieuwe patiënten zijn er voor zover nu bekend 6 in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal positief geteste personen in deze regio komt hiermee op 157; in totaal zijn 27 personen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis- meldt de gemeente Amsterdam).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.