Bijgewerkt: 22 maart 2023

Stand van zaken decentralisaties in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-08-2014

Mevrouw Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte raadsleden,

De voorbereidingen voor de implementatie van de taken in het kader van de 3 decentralisaties zijn in volle gang. Per 1 januari 2015 moet onze organisatie zijn toegerust om de taken die het Rijk overhevelt uit te voeren. In deze brief vertellen wij u over de stand van zaken en de voortgang van de werkzaamheden.

Van voorbereiding naar uitvoering

De afgelopen anderhalf jaar lag het accent op het realiseren van de beleidsmatige en beleidsinhoudelijke randvoorwaarden voor de implementatie van de decentralisaties. In deze periode is, conform planning (het spoorboekje) gewerkt aan beleidsvoorbereiding, de hoofdlijnen voor de organisatie en de voorbereidingen voor inkoop bij verschillende instellingen. De (bovengenoemde) voorbereidende taken zijn grotendeels afgerond. Uiteraard is niet alles gereed en doorontwikkeld, maar de hoofdlijnen zijn helder. Uw Raad zal in oktober de WMO-nota en de Nota Jeugd bespreken.

In deze nota’s stelt uw Raad vast wat de gemeente gaat leveren en hoe zij de uitvoering van de taken gaat realiseren. De Participatienota zal, gezien landelijke besluitvorming, later in het jaar volgen. De voorbereidende taken met betrekking tot de inkoop zijn gereed. Het inkoopproces is inmiddels in volle gang. Na ontvangst van alle offertes starten de daadwerkelijke onderhandelingen in september/oktober. In de komende maanden zal de focus worden verlegd naar de uitvoering van de taken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Immers per 1 januari zullen wij onze inwoners, naast de diensten die wij leveren met betrekking tot de bestaande taken, ook van diensten voorzien op het gebied van onze nieuwe zorgtaken. De nadruk zal de komende maanden liggen op het inregelen van de werkprocessen die nodig zijn om zorgvragers goed te kunnen helpen en het zorgen, dat managers en medewerkers goed voorbereid zijn op het uitvoeren van de (nieuwe) taken. Om de zorgvragers voor te bereiden wordt in het najaar veel aandacht gegeven aan de communicatie.

2015

In 2015 gaat de gemeente aan de slag met de daadwerkelijke uitvoering van deze nieuwe taken. Met name door het wettelijk vastgestelde overgangsrecht zal er voor de huidige zorgvragers in 2015 weinig veranderen. In 2015 worden de nieuwe taken doorontwikkeld. Daarnaast wordt er gekeken naar, waar er moet worden bijgestuurd om de zorg nog effectiever te kunnen maken. De kwaliteit van de zorg staat voor ons voorop.

Interne organisatie

Er is gekozen om de voorbereidende beleidstaken te laten uitvoeren binnen een speciale Programmaorganisatie, onder leiding van een Programmamanager. Nu de voorbereidingen van de decentralisaties een nieuwe fase in gaan, eindigt deze constructie per 1 oktober. Per 1 oktober zullen wij een Transitieorganisatie instellen, die aangestuurd wordt door een Transitiemanager vanuit de eigen organisatie. In de Transitiefase ligt de nadruk op het invoeren van de werkzaamheden, de bemensing en opleiding van medewerkers en het goed inregelen van de werkprocessen.

De Transitiemanager zal nauw samenwerken met de lijnmanagers en heeft als nadrukkelijke taak om te sturen op goede onderlinge samenwerking tussen de verschillende vak afdelingen. Waar mogelijk, worden taken per 1 oktober in de lijn belegd bij deze vak afdelingen. Waar dat niet het geval is, (bv. bij specifieke projecten) ligt de verantwoordelijkheid bij de Transitiemanager. Naast aansturing en coördinatie moet de Transitiemanager er voor zorgen, dat de organisatie leert en ontwikkelt bij de uitvoering van de nieuwe taken om zo de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers te vergroten.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, de burgemeester

mr. R.J.T. Schurink mevrouw drs. M.M. van het VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.