Bijgewerkt: 7 juni 2023

Stand van zaken opvang vluchtelingen in Amstelveen eind mei 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-05-2023

In het raadsgesprek van 1 februari 2023 hebben wij met u gesproken over het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers in Amstelveen. Graag informeert het College B en W van Amstelveen u over de stand van zaken.

Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen, is de verwachting dat we ook dit jaar te maken krijgen met een hoge asielinstroom. Het kabinet verwacht een instroom van ongeveer 70.000 personen in 2023 en heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzocht extra opvangplekken te realiseren. Streven is dat dit zoveel mogelijk duurzame opvangplekken zijn, zodat crisisnoodopvang niet nodig is.

Locatieonderzoek. In een brief aan uw gemeenteraad van 20 december 2022 hebben wij aangegeven dat wij vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Spreidingswet een bijdrage willen leveren aan het oplossen van het opvangtekort van vluchtelingen, conform de taakstelling van het Rijk. Dat de Spreidingswet die tot doel heeft om de opvang van asielzoekers gelijkmatig over alle gemeenten in Nederland te verdelen is uitgesteld, verandert daar niets aan. Volgens een indicatieve berekening heeft Amstelveen een taakstelling voor opvang van pakweg 360 asielzoekers. Deze taakstelling kan op basis van nieuwe prognoses worden bijgesteld. Begin dit jaar is de gemeente een inventarisatie naar locaties gestart en met het COA in overleg getreden. Om de druk op omliggende wijken en voorzieningen beheersbaar te houden gaat de voorkeur van het college uit naar de verdeling van asielzoekers over twee locaties.


Het lege veld aan de Bouwerij 104 op bedrijventerrein Legmeer, waar ook wooneenheden worden geplaatst voor vluchtelingen


Kleinschalige opvanglocatie Legmeer. Wij stellen u graag op de hoogte van het feit dat het COA op 22 mei 2023 met bouwbedrijf De Heemraad BV is overeengekomen om tijdelijke woonunits te plaatsen op Bouwerij 104 op bedrijventerrein Legmeer. Het gaat hier om opvang van zowat 60 alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv's). Het realiseren van opvang en bijbehorende voorzieningen kost tijd en is naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2024 gereed. De opvang is in eerste instantie voor 2,5 jaar, met de mogelijkheid jaarlijks te verlengen tot maximaal vijf jaar. Vanwege het tijdelijke karakter staan de plannen voor de opvang de ontwikkelingen om Legmeer te transformeren tot een stedelijke, gemengde woon-werkwijk niet in de weg.

Begeleiding COA. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de minderjarige asielzoekers op de locatie. De jongeren gaan naar school en er worden activiteiten georganiseerd. Daar worden maatschappelijke organisaties bij betrokken.

Inloopavond. Om omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden tijdig te informeren organiseert de gemeente op dinsdag 30 mei 2023 van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1. COA, de gemeente en maatschappelijke organisaties geven daar een toelichting op de plannen en beantwoorden vragen. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Het is nog steeds de intentie om twee opvanglocaties voor asielzoekers in Amstelveen te realiseren. Een tweede locatie is echter nog niet concreet in beeld. Zodra dat het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tijdelijke verblijfsunits voor 80 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen. Het gebouw is opgebouwd uit modulaire wooneenheden en bestaat uit 44 slaapkamers verdeeld over 2 eenheden met 2 verdiepingen. Per verdieping een gedeelde woonkeuken, badkamers en toiletten

Taakstelling huisvesting statushouders. Als gevolg van de toename van het aantal asielzoekers in Nederland stijgt ook het aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus dat een woning nodig heeft. De provincie bepaalt ieder half jaar het aantal statushouders per gemeente. Voor de tweede helft van 2023 bedraagt de taakstelling voor Amstelveen ruim 140 personen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de tweede helft van 2022.

Realisatie tijdelijke verblijfsvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen. Naar aanleiding van het grote aantal ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen hebben wij vorig jaar opdracht gegeven tijdelijke verblijfsvoorzieningen te realiseren voor deze vluchtelingen en andere doelgroepen die met spoed huisvesting nodig hebben. Over de realisatie van tijdelijke huisvesting op de locatie Kalkbranderij hebt u intussen diverse besluiten genomen. Wij oriënteren ons op andere locaties voor tijdelijke huisvesting. Het blijkt dat de mogelijkheden in Amstelveen daarvoor beperkt zijn. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvang in het Adagio Aparthotel en het Ibis Budget Hotel en de tijdelijke woonunits Sonyashnyk (Zonnebloem) en bij de gastgezinnen is redelijk stabiel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.