Bijgewerkt: 19 april 2024

Stand van zaken traject 'detentie en terugkeer' in de Amstellandgemeenten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelven
20-05-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de stand van zaken van het (regionale) traject 'detentie en terugkeer' (gedetineerden) mei 2020:

'Geachte raad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het (regionale) traject 'detentie en terugkeer' (gedetineerden) en een aantal andere ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid.

Traject detentie en Terugkeer. De Amstellandgemeenten hebben met het regionale Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) afgesproken om de samenwerking te versterken, zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. Een eerste stap daarin is deelname van de Amstelland-gemeenten aan het Programmateamoverleg Detentie en Terugkeer van het AcVZ. In dit strategisch overleg (eens per acht weken) worden de belangrijke ontwikkelingen besproken en de visie en de koers bepaald.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Andere ambities zijn een breed gedragen regionale visie te ontwikkelen op het beleid rondom terugkerende gedetineerden en meer eenduidigheid in de werkwijze en uitvoering van de taken te creëren. Zo bestaat de behoefte om tijdens de detentieperiode al te werken aan een terugkeerplan in plaats van daarna, zoals nu nog gebruikelijk is.

Jaarlijks komen in de Amstellandgemeenten zo'n 100 personen terug in de maatschappij waarvan rond de 30 in Amstelveen. Er komt een casusregisseur Detentie en Terugkeer om deze groep te begeleiden. Zo willen we komen tot een efficiënte, sluitende en integrale aanpak voor de Amstellandgemeenten en het AcVZ. De casusregisseur richt het proces in voor alle Amstellandgemeenten en brengt de huidige terugkeerders in kaart om te kijken of zij de juiste zorg en hulp krijgen om de kans op recidive te beperken. De aard van de regisseursfunctie Detentie en Terugkeer is vergelijkbaar met de functie van casusregisseur Radicalisering Amstellandgemeenten.

De financiering wordt vooralsnog geregeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. Voor 2020 komen de kosten uit het budget Openbare Orde en Veiligheid. Voor een structurele financiering stellen we voor om in de perspectiefnota in het budget van Openbare Orde en Veiligheid accenten te verschuiven (re-allocatie kosten), zodat het kostenneutraal verloopt voor komende jaren. Het budget biedt ruimte om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, uiteraard binnen de kaders van het Integraal Veiligheidsbeleid.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Overzicht uitstroom nazorgkandidaten (ex-gedetineerden) in Amstelland gemeenten in 2018


Subsidies aan inwoners en ondernemers. Speciaal voor inwoners en ondernemers heeft Amstelveen een aantal subsidieregelingen in het leven geroepen die tot doel hebben de veiligheid te verbeteren. In de strijd tegen woninginbraken kennen we de subsidieregeling voor hang- en sluitwerk. Sinds de start van deze regeling in 2015 hebben al ruim 2000 huishoudens gebruik gemaakt van deze regeling. Het uitgekeerde bedrag in 2019 bedroeg ca € 70.000. We brengen deze regeling regelmatig onder de aandacht van inwoners en zullen dit voor de zomer wederom doen. Een andere subsidieregeling betreft de aanschaf van AED's (Automatische Externe Defibrillator). Deze regeling heeft tot doel om het aantal AED's op openbare plekken uit te breiden om zo de responstijd na hartfalen te verminderen.

De derde regeling die we hier noemen is de subsidie van maximaal € 1.000 voor Kleine Veiligheidsprojecten. U kunt hierbij denken aan hekwerken om achterpaden af te sluiten. Ook voor ondernemers zijn er subsidies om de veiligheid te verbeteren. Na een ernstig veiligheidsincident, zoals een overval, bieden wij deze regeling standaard aan de getroffen ondernemer aan. Wij constateren dat slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van deze regeling. We bekijken of de subsidievoorwaarden een beperkende factor zijn en versoepeld kunnen worden. Daarnaast starten we dit najaar een gerichte campagne om meer bekendheid aan deze regeling voor ondernemers te geven.

Convenant informatie-uitwisseling. Op 29 april 2020 hebben gemeente Amstelveen, politie en het Openbaar Ministerie een convenant (overeenkomst) voor informatie-uitwisseling ondertekend. Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen, biedt het convenant de mogelijkheid om specifieke informatie tussen politie en gemeente te delen. Hierdoor kunnen boa's en het interventieteam gerichter surveilleren. Dit versterkt bijvoorbeeld de lokale aanpak van woninginbraken. De verwachting is dat het convenant een positief effect heeft op de heterdaad kracht.

Het convenant biedt ook mogelijkheden voor effectievere, preventieve inzet bij woninginbraken. Op straatniveau kan inzichtelijk worden gemaakt waar en op welke manier er is ingebroken. In de straten waar recentelijk is ingebroken, gaan we preventiebrieven verspreiden. Zo weten inwoners wat er speelt in hun wijk en kunnen zij zelf preventieve maatregelen nemen. De informatie over woninginbraken komt in de zomerperiode ook op de gemeentelijke website. We zullen u hierover berichten. Daarnaast geeft het convenant de gemeente ruimte voor andere initiatieven. Zo kunnen we op basis van de gegevens die nu gedeeld mogen worden, gerichter preventieadvies geven aan slachtoffers van woninginbraken en die locaties schouwen en preventiebijeenkomsten in een straat of wijk organiseren.

In overleg met de Agendacommissie willen wij in het najaar weer een themabijeenkomst voor uw raad organiseren om u bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.