Bijgewerkt: 11 mei 2021

Structuurvisie Amstelveen 2025+ vrijgegeven voor inspraak

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-03-2011

Lange termijnvisie op Amstelveen

Burgemeester en Wethouders van Amstelveen hebben op 15 maart 2011 besloten de ontwerp Structuurvisie Amstelveen 2025+ vrij te geven voor inspraak. In deze lange termijnvisie signaleren B en W dat de tijd van vanzelfsprekende groei in de metropoolregio voorbij is. Amstelveen moet gericht bijdragen aan de concurrentiekracht van de regio door het versterken van haar bestaande kwaliteiten. En door het toevoegen van nieuwe kwaliteiten door tijdig kansen te grijpen.

B en W geven aan dat keuzes over bereikbaarheid van Amstelveen van doorslaggevend belang zijn. Bij bereikbaarheid liggen er vooral kansen bij een hoogwaardige, toekomstvaste openbaar vervoerverbinding met NS-station Amsterdam-Zuid en een daarbij passend knooppunt voor openbaar vervoer nabij het Stadshart. Dit biedt weer kansen voor gebiedsontwikkeling en een impuls voor versterking van het Stadshart. Ook zijn er kansen door de eventuele ondertunneling van de A9 en door ontwikkeling van wonen en duurzame glastuinbouw in de Noorder Legmeerpolder. Naast keuzes die de bereikbaarheid van Amstelveen versterken, zien B en W het uitstekende woonklimaat en ondernemende werkklimaat als belangrijke kwaliteiten om voor Amstelveen te behouden.

levie  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie (BBA) tijdens een commissievergadering


Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA); “Aan de hand van zes thema’s zijn door het college keuzes gemaakt. Zo is het op het gebied van de ruimtelijke ordening belangrijk om de kwaliteiten van het landschap te benutten. Dat betekent dat de toegankelijkheid moet worden verbeterd. Dat moet wel zorgvuldig gebeuren.”

Bij bereikbaarheid is een hoogwaardig regionaal systeem van verkeer en vervoer van fundamenteel belang om internationaal mee te kunnen blijven doen. Ook het lokale netwerk moet hierop goed zijn toegesneden. Wat betreft het verkeer is het van groot belang dat doorgaand verkeer buiten de stad blijft.

Bij Wonen gaat de aandacht vooral uit naar het toevoegen van kwaliteit aan de woningmarkt. Dat bevordert de doorstroming en verbetert het vestigingsklimaat. Er moeten meer woningen komen gebaseerd op wensen van de (toekomstige) bewoner.

Het werkklimaat vraagt ook om aanpassingen, waardoor vooral bestaande terreinen en kantoren beter worden benut in plaats van het toevoegen van nieuwe. Amstelveen kent een hoog voorzieningenniveau. Behoud hiervan is wezenlijk voor het woon- en werkklimaat. Daarvoor is het nodig het Stadshart te versterken en wijkvoorzieningen te concentreren. Op wijkniveau is het zinvol om commerciële en niet-commerciële voorzieningen te bundelen. Topprioriteit is de ontwikkeling van excellent onderwijs in Amstelveen, op alle niveaus.

Aandacht voor duurzaamheid speelt bij alle gemeenten en zeker ook in Amstelveen. Dit geldt allereerst door het benutten van de ruimte in de stad, waardoor we zo min mogelijk ruimte in het buitengebied nodig hebben voor bebouwing. Daarnaast hebben B en W nadrukkelijk aandacht voor kansen op het gebied van duurzame energie.

De ontwerp Structuurvisie komt gedurende een periode van zes weken (14 april tot 26 mei) ter inzage te liggen. In deze periode kan iedereen reacties bij B en W indienen. Deze kunnen B en W aanleiding geven tot aanpassingen in de ontwerp-Structuurvisie. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 21 september 2011 over de Structuurvisie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.