Bijgewerkt: 22 september 2021

Studies van Rijkswaterstaat misleidend en incompleet

Nieuws -> Informatief

Bron: Tegen A6-A9
01-02-2006

Vrees “Platform tegen A6-A9” bewaarheid: Rijkswaterstaat sorteert voor op A6-A9

Het Platform tegen A6-A9 beschouwt de recent door Rijkswaterstaat gepubliceerde studies aangaande de wegverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere, als incompleet, selectief en misleidend. Voor het alternatief zonder nieuw asfalt met spitsheffing, dat volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat tot de beste doorstroming leidt, kan niet gekozen worden.

In de kosten- en batenanalyse (KBA) is cruciale informatie niet meegeteld, zoals milieuaspecten, de extra emissie van CO2 en fijnstof. Onder andere hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de werkelijke kosten en baten. Gecombineerd met een selectieve presentatie leidt dit ertoe dat het Verbindingsalternatief (A6-A9) relatief gunstig uit het onderzoek naar voren komt. Ook de Verkeersstudie is selectief en incompleet, zo concludeert het Platform.

Door alleen het Plangebied te bestuderen en niet een groter gebied, ontstaat een gunstiger beeld van de doorstroom van het verkeer. De filevorming die om het Plangebied heen (bij Amstelveen, het Gooi en bij de A6 ter hoogte van Almere-Noord) ontstaat door de verkeersaantrekkende werking van meer asfalt, is buiten beschouwing gelaten.

Recent publiceerde Rijkswaterstaat (RWS) zijn studies aangaande de wegverbinding

Schiphol-Amsterdam-Almere: de Alternatieven en Variantennota (AV-nota), de Milieu Effect Rapportage (MER), Kosten Batenanalyse (KBA) en de Verkeersstudie. Deze documenten vormen de basis waarop de regering in juni 2006 haar keuze zal maken uit de alternatieven die in de Planstudie Schiphol–Amsterdam–Almere naar voren worden gebracht. De motivering om een jaar geleden de startnotitie Schiphol-Almere te publiceren was gelegen in de verkeersproblematiek en de voorgenomen groei van Almere en Schiphol.

Gaandeweg de studie bleek echter van een intensieve verkeersstroom tussen Almere en Schiphol nauwelijks sprake te zijn. De prognoses van RWS laten zien dat ook in 2020 maar 10 procent van het autoverkeer vanuit Almere naar Schiphol zal gaan (tegen 9 procent nu). RWS paste echter niet zijn denkrichting aan, maar bleef focussen op de verbinding A6-A9, ondanks dat uit eigen onderzoek bleek dat hier niet het probleem lag. Om de vlag de lading te doen dekken werd wel de naam van de Planstudie veranderd in Planstudie Schiphol–Amsterdam–Almere. Het lijkt erop dat RWS dezelfde pleister wil plakken op een andere wond.


Bewonersalternatief plotseling verdwenen

De commissie MER en vele insprekers hebben tijdens de inspraakrondes vorig jaar aangedrongen op het meenemen van meerdere alternatieven. Daarop werd naast het Verbindingsalternatief (aanleg van een nieuwe snelwegverbinding A6-A9) en het Stroomlijnalternatief (maatregelen langs bestaande A6-A1-A9), het Nulplusalternatief in de studie meegenomen. Spitsheffing (rekeningrijden in de spits) vormt de basis van dit alternatief. Uit de uitkomsten van het verkeerstechnische onderzoek blijkt dat het Nulplusalternatief het beste scoort wat betreft verkeerseffecten.

Ondanks het brede draagvlak voor rekeningrijden en het gewenste effect dat dit zal sorteren om de problematiek in de regio aan te pakken, heeft RWS besloten om dit alternatief niet mee te nemen in de studie en pas later, in de tweede fase van de Planstudie, te laten terugkomen. Eerst moet worden gekozen uit de twee asfaltalternatieven. Daarmee wordt voorgesorteerd op een asfaltoplossing: de Stroomlijnvariant of de Verbindingsvariant. Op deze wijze worden eerst de onomkeerbare besluiten genomen; de aanleg van nieuw asfalt, waarmee de groene en cultuurhistorisch zo waardevolle achtertuin van Amsterdam en omgeving definitief wordt opgeofferd.


Pas daarna kunnen omkeerbare besluiten worden genomen, zoals verbetering van openbaar vervoer, invoering van rekeningrijden en vervoersmanagement. Deze keuze is des te meer bevreemdend, gelet op de motie van Co Verdaas (PvdA) van 12 december 2005, waarin expliciet om een eigenstandig alternatief met integraal beprijzen wordt gevraagd naast of in combinatie met benutten en bouwen.


Algemene conclusie

De aanpak van de studies en de presentatie geven, door weglaten van kosten en baten en de selectieve presentatie, blijk van een duidelijke vooringenomenheid en geven daardoor een onjuist beeld. De huidige presentatie is zo geconstrueerd dat vooral de Verbindingsvariant er relatief gunstig lijkt uit te komen, zo constateert het Platform. Voor het Platform is de huidige benadering van RWS onacceptabel. Op woensdag 1 februari spreken vertegenwoordigers van het Platform tegen A6-A9 met Minister Peijs. Zij zullen hun onvrede over de studie aan de minister kenbaar maken.


Consultatiebijeenkomsten

Deze weken zullen ambtenaren van RWS burgers in de betrokken gemeenten ‘consulteren’ over de AV-nota. Zij zullen daarbij een serie gesloten vragen stellen waarbij de burgers met stemkastjes alleen kunnen kiezen uit de twee asfaltalternatieven, maar niet uit een mogelijkheid die ruimte laat aan natuur, milieu en landschap, zoals het Nulplusalternatief. Het platform zal de burgers oproepen om zich niet te laten verleiden te kiezen of men door de hond of de kat gebeten wil worden.


Website: www.tegena6a9.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.