Bijgewerkt: 28 januari 2022

Subsidiewijziging maatschappelijke instellingen in Amstelveen per 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-07-2013

Ontwikkelingen en hervorming van het sociale domein

Geacht bestuur,

In de komende jaren komt een groot aantal taken vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Het gaat om de jeugdhulp, de begeleiding en verzorging uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (de Participatiewet). Bij het overdragen van deze taken naar de gemeente voert het Rijk een forse bezuinigingsoperatie uit. Hetzelfde werk zal daarom in de toekomst met minder geld moeten gebeuren.

Amstelveen grijpt deze veranderingen aan om het volledige werkveld fundamenteel te hervormen. Dit betekent, dat er veel zal veranderen, zowel inhoudelijk als financieel, voor de gemeente en de organisaties, waarmee zij samenwerkt in het sociale domein.

In februari 2012 heeft het college de notitie ‘Hervorming van het sociale domein in Amstelveen’ vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst van 4 juli 2013, waarbij alle maatschappelijke instellingen uit Amstelveen waren uitgenodigd, hebben wij u hierover geïnformeerd en gezamenlijk gesproken.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops, (CU) wethouder opent de bijeenkomst over de 'Toekomst van de Zorg' in de theaterzaal van het Noorddamcentrum op 4 juli 2013


Om ook in de toekomst zo veel mogelijk mensen in Amstelveen zo goed mogelijk te helpen met minder middelen, moeten wij zaken slimmer, efficiënter en effectiever organiseren. Amstelveen kiest er nadrukkelijk voor om bestaande partners, zoals uw instelling, te betrekken bij deze veranderingen. Zo benutten we alle kennis en ervaring die in Amstelveen aanwezig is om deze ingewikkelde opgave aan te kunnen.

Al deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de huidige verdeling van bestaande subsidies en de wijze van financieren. Inhoudelijk moeten we bezien, welke bestaande taken en activiteiten die de gemeente financiert op het terrein van de zorg, WMO, welzijn en jeugd een bijdrage kunnen leveren aan onze nieuwe ambities. Op sommige terreinen is een extra impuls nodig, op andere gebieden wordt de inzet wellicht minder, of zelfs afgebouwd.

Hoewel de gevolgen per organisatie nu nog niet precies bekend zijn, zullen al deze ontwikkelingen naar verwachting vanaf 1 januari 2015 ook u als gesubsidieerde organisatie inhoudelijk en financieel raken. Afhankelijk van de verandering in taken en activiteiten die uw organisatie uitvoert, kan dit een verlaging, of beëindiging van de subsidie tot gevolg hebben. Ook kan de wijze van, waarop uw organisatie gefinancierd wordt veranderen.

Wij begrijpen, dat dit onzekerheid met zich mee brengt voor uw organisatie, medewerkers en klanten. Toch hechten wij er aan u nu vast te informeren, zodat u zich zo goed mogelijk op deze ontwikkelingen kunt voorbereiden.

Wij gaan er vanuit dat u 2014 gebruikt om u te (her)oriënteren op deze ontwikkelingen en tijdig uw organisatie hierop aanpast. Een beroep op frictiekosten wordt op voorhand dan ook niet geaccepteerd. Vanzelfsprekend zullen wij u tijdig op de hoogte brengen zodra meer bekend is, wat dit concreet voor uw organisatie betekent.

In de komende periode willen we met u in gesprek blijven over de veranderingen in het sociale domein en van gedachten wisselen over de mogelijke gevolgen hiervan voor uw organisatie en de huidige subsidierelaties. U zult hier voor binnenkort een uitnodiging ontvangen.

Mocht u, vooruitlopend op deze bijeenkomst, vragen hebben of nadere informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Petra Simonse (020 5404442 of p.simonse@amstelveen.nl ) of Ronald Berkvens (r.berkvens@amstelveen.nl ).

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.