Bijgewerkt: 24 juni 2024

Te weinig mensen aan het werk door wetsvoorstel Wwnv

Nieuws -> Overheid

Bron: Gemeente Amsterdam
16-03-2012

De steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) waarschuwen de Tweede Kamer voor forse risico's in het wetsvoorstel Wwnv die de effectiviteit van de wet dreigen te ondermijnen. Belangrijkste risico: met deze wet worden werkzoekenden onvoldoende aan het werk geholpen.

De steden vrezen een overvloed aan bureaucratie, waardoor het onaantrekkelijk wordt voor werkgevers om mensen met een uitkering aan een baan te helpen. De goede ambitie van de wet om meer mensen aan het werk te krijgen, wordt in de ogen van de G4 ondermijnd door de manier, waarop de wet volgens de huidige voorstellen zou worden uitgevoerd.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwnv maar verliezen tegelijkertijd bevoegdheden om maatwerk te kunnen leveren. Daarnaast baren de financiële risico's, die de wet voor gemeenten met zich meebrengt, de G4 grote zorgen.

De steden willen al lang één regeling aan de onderkant: een versimpeling van de bestaande regelingen in de sociale zekerheid. Maar met deze Wwnv zien de G4 te veel financiële risico's en te veel bureaucratie. De G4 pleiten vandaag in de Tweede Kamer voor minder bureaucratie en een realistisch financieel kader om de wet succesvol uit te voeren waardoor meer mensen naar vermogen kunnen werken.

Wwnv Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

G4: 'Met deze wet worden werkzoekenden onvoldoende aan het werk geholpen'


Financiële risico's

De G4 waarschuwen voor de financiële risico's die de Wwnv met zich meebrengt. Zo wordt fors bezuinigd op het participatiebudget, terwijl door de bezuinigingen in de Sociale Werkvoorziening de druk op dat budget nog verder wordt verhoogd. Daardoor kunnen veel burgers binnenkort niet meer worden ondersteund op weg naar betaalde arbeid. Jobcaoching en werkbegeleiding worden onbetaalbaar waardoor de dienstverlening aan burgers en werkgevers onder druk komt te staan.

Verder verplicht de nieuwe wet de G4 tot het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen. De steden zullen waarschijnlijk no-risk-polissen aan moeten gaan om mensen met slechte kansen op de arbeidsmarkt perspectief te bieden. De kans, dat werkgevers deze risico's op zich nemen is, vanuit bedrijfseconomisch perspectief, erg klein. Ook die polissen moeten worden betaald uit een slinkend participatiebudget. Dit zijn slechts enkele van de effecten die de G4 voorzien als het kabinet en het parlement deze wet ongewijzigd doorzetten.

Meer bureaucratie

Een tweede belangrijk bezwaar van de G4 is, dat de uitwerking van deze wet een grote bureaucratische romplomp gaat opleveren. Deze wordt vooral veroorzaakt door de toegangstoets, die in het wetsvoorstel verplicht is gesteld voor het instrument loondispensatie. De G4 zijn van mening dat de toegangstoets een overbodige bepaling is die een succesvolle uitvoering van de Wwnv in de weg kan staan.

Het is slechts een van de elementen die de wet tot een bureaucratisch monstrum maken. De G4 pleiten daarom op dit en op andere punten voor verregaande vereenvoudiging van het wetsvoorstel. Dit om te voorkomen, dat werkgevers worden afgeschrikt om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. En om gemeenten in staat te stellen de wet sneller en efficiënter uit te voeren.

Tot op heden zijn er nog geen afspraken tussen het Rijk en de gemeenten tot stand gekomen over de financiering van de wet. Vanaf november 2011 heeft de staatsecretaris zich niet bereid verklaard met gemeenten te overleggen over de uitvoering van de wet. Dat maakt het wetstraject voor de G4, en andere gemeenten, moeizaam.

Om de wet succesvol uit te kunnen voeren, is de inbreng en ervaringsdeskundigheid van de lokale uitvoerders van de wet noodzakelijk. De G4 hopen dat hier, na de hoorzetting met de Tweede Kamer, snel verandering in komt.

Wwnv?

Wet werken naar vermogen (WWNV)

Om te stimuleren, dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, is een nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (WWNV). Deze wet vervangt straks de Wet werk en bijstand (WWB) en heeft gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Wajong. De voorgenomen invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 2013.  Het wetsvoorstel is op 1 februari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.