Bijgewerkt: 31 maart 2023

Toestemming om 30 woningen te bouwen op het Amsteleiland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
31-08-2011

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben besloten de gemeente Amstelveen toestemming te geven voor het realiseren van 30 woningen op het Amsteleiland op het terrein van de voormalige scheepswerf - meldt de provincie NH in haar nieuwsbrief.

Omdat de bebouwing deels buiten bestaand bebouwd gebied komt, heeft de gemeente ontheffing aangevraagd. Verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied is alleen toegestaan, als nut en noodzaak zijn aangetoond en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) het plan ruimtelijk aanvaardbaar acht. Aan beide voorwaarden is voldaan.

Amsteleiland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De sloop van de bedrijfsgebouwen op het Amsteleiland vordert in september 2009


Het gaat om 30 woningen in een bijzonder, bovenmodaal marktsegment In de provinciale Structuurvisie staat dat onder andere voor de internationale concurrentiepositie er in Noord-Holland behoefte is aan een grote diversiteit aan woonmilieus, waaronder ook landelijke milieus. In de stadsregio Amsterdam Zuid is er een tekort van 860 woningen in een landelijk woonmilieu. Amstelveen beschikt niet over een andere locatie waar dit deel van de woningmarkt kan worden gerealiseerd. Het plan is met de regio afgestemd.

De ARO heeft het plan in juni 2011 besproken en een aantal aanbevelingen gedaan. De gemeente heeft het advies van de ARO  gevolgd en het plan hierop aangepast. Zo is in het beeldkwaliteitsplan het contrast tussen de westzijde, die refereert aan de industriële functie en de oostzijde met een meer landelijk boerderijachtig karakter consequenter uitgewerkt. En zijn er in het bestemmingsplan meer garanties opgenomen dat er in de als tuin bestemde delen geen bebouwing kan worden opgericht die het gebied verder doen dichtslibben.

Met de realisatie van de 30 woningen kan bovendien de bodemverontreiniging die ontstaan is door de scheepswerf die van de jaren 50 tot eind jaren 80 op het eiland stond, gesaneerd worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.