Bijgewerkt: 25 juni 2022

Transitie van de Zeestratenbuurt in Amstelveen naar duurzame verwarming

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-06-2022

Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 een fossiel onafhankelijke gemeente te zijn. Een belangrijk onderdeel hierbinnen is de verandering naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving. In de Transitievisie Warmte (TVW) is opgenomen dat Amstelveen voor 2030 de warmtetransitie start in de als kansrijk aangemerkte buurten. Op basis van een analyse van de ervaringen met uitvoeringsplannen in andere gemeentes en de beschikbare data over Amstelveen, is de Zeestratenbuurt geselecteerd als de eerste buurt om samen met de inwoners een buurtuitvoeringsplan (BUP) te ontwikkelen.

Buurtuitvoeringsplannen. Na de TVW is de volgende stap de ontwikkeling van de Buurtuitvoeringsplannen. Een BUP geeft richting aan hoe een buurt de transitie uitvoert naar duurzame verwarming. Aanvankelijk werd ingezet op het uitwerken van Wijkuitvoeringsplannen, echter op basis van de ervaringen in andere gemeentes, zoals Purmerend en andere proeftuinen is besloten om klein te starten en dus op buurtniveau aan de slag te gaan.

De Zeestratenbuurt ligt in de wijk Kostverloren, grenzend aan de wijk Bankras. Beide wijken zijn aangemerkt als kansrijk in de TVW vanwege het aanwezige warmtenet. Een belangrijke factor voor de keus van de Zeestratenbuurt binnen deze wijken is de centrale ligging. Activiteiten ondersteunend aan de warmtetransitie kunnen van hieruit groeien naar de omringende buurten. Daarnaast betreft het een kleinere buurt met zowel een aangrenzend buurtcentrum als een aangrenzend winkelcentrum, wat van belang is voor participatieactiviteiten. Ook heeft de Zeestratenbuurt een mooie verdeling van corporatiewoningen, appartementen binnen een VvE en grondgebonden woningen in particulier bezit.Participatie. De warmtetransitie vindt voor een groot deel plaats achter de voordeur. Het gaat in veel gevallen om woningen in particulier bezit waar binnenshuis aanpassingen nodig zijn die kosten met zich meebrengen. Dat vraagt aan de kant van de gemeente om een nieuwe manier van werken. Draagvlak bij onze inwoners, gepaard met het besef dat zij zelf tot handeling moeten overgaan is van groot belang. De opzet is dan ook om met mensen in gesprek te raken.

Daarom wordt als eerste stap in dit proces een startgesprek met bewoners georganiseerd. Een gesprek met als doel thema's te peilen zoals het kennisniveau over de warmtetransitie onder de inwoners en de bereidheid om maatregelen te nemen. Daarnaast is het gesprek belangrijk om erachter te komen hoe men het liefst betrokken wil worden op de route naar een fossielvrij verwarmde buurt en woning.

Op maandag 4 juli 2022 van 19.30-21.00 uur vindt dit startgesprek plaats in scholengemeenschap Panta Rhei. Voor dit gesprek zijn alle woningeigenaren uit de Zeestratenbuurt uitgenodigd. Gemeenteraadsleden zijn ook welkom hierbij aan te sluiten. Op de planning staat een aantal belangrijke gespreksonderwerpen, zoals het belang van de warmtetransitie, wat de warmtetransitie betekent voor inwoners en wat voor ervaringen er al zijn op dit vlak bij andere bewoners en in andere gemeentes.

Op basis van dit startgesprek en de opgehaalde kennis wordt een participatieplan uitgewerkt; de eerste stap naar een uitgewerkt BUP. Dit participatieplan wordt na het zomerreces voorgelegd aan het college. Voor de verdere uitwerking van het BUP wordt betrokkenheid van de raad belangrijk geacht. Gedurende het ontwikkelproces van het buurtuitvoeringsplan zal de gemeenteraad met regelmaat worden geïnformeerd.

De Zeestratenbuurt is een buurt in de gemeente Amstelveen. Deze buurt telt in totaal 1.985 inwoners, waarvan er 47.9% man en 52.1% vrouw zijn. De leeftijden zijn als volgt verdeeld: 17% is tussen 0 en 14 jaar, 10% is tussen 15 en 24 jaar, 21% is tussen 25 en 44 jaar, 29% is tussen 45 en 64 jaar en 24% is 65 jaar of ouder. 43% is gehuwd en 43% is ongehuwd. Er zijn in totaal 930 huishoudens. Deze bestaan uit 38% eenpersoonshuishoudens, 29% tweepersoonshuishoudens en 33% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2.1 personen.(cijfers CBS)

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.