Bijgewerkt: 25 mei 2024

Tulpenburg en De Schulp behoudt een speelveld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-06-2011

Het college van B en W van Amstelveen past de plannen voor de woningbouwontwikkeling Tulpenburg en De Schulp enigszins aan naar aanleiding van reacties van omwonenden. Belangrijk onderdeel is, dat de plek van groenstrook, met daarop een speelveld, aan de Runmoolen/Ruijschenstein nu wordt vastgelegd. De groenstrook wordt daarbij groter, dan in de oorspronkelijke plannen vastgelegd.

Het college heeft de mening van omwonenden en andere belanghebbenden gepeild over de concept Nota van Uitgangspunten (NvU). Uit een gesprek met een aantal omwonenden is naar voren gekomen, dat grote waarde wordt gehecht aan inpassing van de huidige groenstrook, die veel gebruikt wordt als trapveld. In de eerdere plannen was een mogelijkheid opgenomen deze strook eventueel te verplaatsen als dit voor de nieuwbouw beter uitkomt.

Levie  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie (BBA)


Om de vergroting mogelijk te maken worden nu twee woningen geschrapt. Er is daarmee voldoende ruimte voor een trapveld eventueel in combinatie met een speelvoorziening indien de (bestaande en nieuwe) bewoners dat wensen. Alhoewel dit minder opbrengst betekent in dit plangebied, levert het winst op voor de kwaliteit van de omgeving.

Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): “We willen als college van B en W graag aanvaardbare opbrengsten, maar niet tegen elke prijs. Het is natuurlijk mooi als kinderen in de directe omgeving van hun huis groen en ruimte hebben om te spelen en een balletje te trappen.”

\De commissie Ruimte, Wonen en Natuur zal zich naar verwachting over de Nota van Uitgangspunten uitspreken op 28 juni. Op 13 juli zal de gemeenteraad de NvU Herontwikkeling Tulpenburg/Schulp waarschijnlijk vaststellen.

Nadat de NvU is vastgesteld zal de gemeente de bestemmingsplanprocedure starten en een beeldkwaliteitplan opstellen. Hierop kan in het najaar worden gereageerd. De plannen worden op de gebruikelijke wijze op de gemeentelijke website gepubliceerd.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.