Bijgewerkt: 25 juni 2024

Tussenstand van ombuigingen in de gemeentebegroting van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-04-2016

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, afvalbeheer, milieu en energie en Sport enz. informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u een tussenstand aan over onze, door u opgedragen, zoektocht naar ombuigingen in de gemeentebegroting op de beleidsterreinen cultuur, welzijn, sport en maatschappelijk vastgoed. Bij de vaststelling van de kadernota 2016 droeg u ons op ombuigingen in beeld te brengen op de genoemde beleidsterreinen. Daarbij verzocht u ons bij motie ‘Duidelijkheid over zorg, cultuur en sport’ tevens om het daarheen te leiden, dat u bij de vaststelling van de kadernota 2017 een integrale afweging kunt maken over het geheel der voorstellen, waarbij uiteraard ook de maatschappelijke effecten goed in beeld moeten zijn gebracht. In een voortgangsbrief ‘Uitvoering motie ‘duidelijkheid voor zorg, cultuur en sport’ bent u in oktober 2015 op de hoogte gebracht van het verloop van de voorbereidingen van de ombuigingen op deze 4 beleidsterreinen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport


Een drietal aanleidingen maakt dat wij de behoefte hebben u tussentijds opnieuw te informeren. Allereerst hebben wij u inmiddels een raadsvoorstel aangeboden over de cultuuragenda 2016-2020. Daarin zijn voorstellen opgenomen voor ombuigingen tot een totaalbedrag van 600.000. Dit roept de begrijpelijke vraag op naar informatie over de stand van zaken op de andere terreinen.

Ten tweede zijn wij in onze zoektocht op de andere terreinen, dat betreft met name sport en maatschappelijk vastgoed, tot de conclusie gekomen, dat goed gefundeerde besparingen, ombuigingen en/of opbrengstverhogingen zeer wel mogelijk zijn, maar dat daarvoor nog enkele nader te noemen onderzoekstrajecten nodig zijn. Die trajecten hebben een langere doorlooptijd. Wij willen u voorstellen de finale en integrale afweging te doen laten plaatsvinden tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 in november dit jaar. Ten derde willen wij u concreet informeren over de hierboven genoemde onderzoekstrajecten. Het gaat hier namelijk om belangrijke zaken, waarover wij met maatschappelijke partners spreken en waarvan wij het niet juist zouden vinden als u daarover niet in kennis bent gesteld.

Globale tussenstand. Op het terrein van cultuur zijn wij inderdaad tot het gestelde pakket van € 600.000 aan besparingen en opbrengstverhogingen gekomen in nauw overleg met de culturele instellingen. Een en ander zal in dit najaar verder uitgewerkt zijn. Wij verwijzen u voor de inhoud graag naar de concept-Cultuuragenda (pdf 33 pagina’s)) die wij u reeds aangeboden hebben. Op het gebied van welzijn hebben wij momenteel een pakket aan ombuigingen van ruim boven de gestelde taakstelling van € 500.000 geïnventariseerd. Daarvan is ruim twee derde al eerder benoemd op het terrein van Sociale Samenhang (raadsvoorstel Beleid ‘Bewoners aan Zet’ 2016 en verder, vastgesteld op 3 juni 2015) en is het overige de optelling van delen van niet uitgeputte budgetten én van kortingen op enkele subsidies. Wij zijn hierover nog met de betreffende organisaties in gesprek en treden daarom nu niet verder in detail over deze inventarisatie.

Datzelfde geldt op het gebied van sport. Hier ligt een taakstelling van € 550.000 en met name door een krachtige inzet van het Sportbedrijf is gekomen tot een tussenstand van 300.000 euro aan diverse ombuigingen. Voor maatschappelijk vastgoed waar een taakstelling van € 500.000,- ligt geldt, dat wij concreet nog geen tussenstand hebben, maar wel belangrijke (vervolg)onderzoeken zijn gestart waaruit duidelijke keuzes te maken zijn. Hieronder lichten wij deze (vervolg)onderzoeken toe.Vervolgonderzoeken. Haalbaarheid en effecten van minder onderhoud. Wij hebben een effectrapportage in voorbereiding om te kunnen beoordelen wat er technisch, gebruikstechnisch en financieel gebeurt indien wij structureel 500.000,- euro op het jaarlijks en meerjaarlijks onderhoud van ons maatschappelijk vastgoed bezuinigen.

Herontwikkeling Emergohal & onderbrenging sportpartijen elders. Op grond van een eerste verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden van het gebied, waar thans de Emergohal staat, kan worden geconcludeerd, dat hier een ruimtelijk, landschappelijk en maatschappelijk verantwoord herontwikkelperspectief kan liggen, dat goed is voor zowel de stad als voor de gemeentefinanciën. Hierdoor ontstaan opbrengsten. Deze kunnen ook voor alternatieve huisvesting van huidige gebruikers worden gebruikt. Ons onderzoek zal zich richten op het nader bezien van de ontwikkelmogelijkheden op dit plot en voorts op de herhuisvesting van huidige sporters, sportverenigingen en andere gebruikers van de Emergohal. Hiervoor hebben wij onder meer als gedachte om een sporthal te realiseren aan/bij het Herman Wesselink College (HWC). Voor en met het HWC onderzoeken wij thans ook de mogelijkheden van nieuwbouw. Wij willen en zullen beide trajecten nauw en goed aan elkaar koppelen.

Foto Amstelveen
(Bron Sportbedrijf Amstelveen - 2013)

Zwembad 'De Meerkamp' buitenbad in 2013


Onderzoek toekomst Zwembad de Meerkamp. Ten aanzien van het zwembad de Meerkamp zullen binnen nu en de komende 5 jaar investeringen nodig zijn voor (groot) onderhoud van het zwembad. Mede in dit kader bekijken we met het Sportbedrijf het toekomstperspectief van het zwembad. Hierbij kijken we naar wat de financiële en maatschappelijke effecten zijn van een functioneel zwembad, maar ook naar een zwembad met multifunctionele en commerciële functies. Deze twee uitersten van ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken wij op dit moment met het Sportbedrijf en in alle gevallen zal bekeken worden welke bijdrage aan de ombuigingen aan de orde kan zijn.

Wij hopen u hiermee, in aanloop naar de bespreking van de kadernota 2017, voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. A.S. Meijer, burgemeester,de mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.