Bijgewerkt: 17 januari 2022

Uitbesteden fiscaal parkeren in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-07-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over uitbesteding van fiscaal parkeren:

Geachte leden van de raad,

Afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan diverse aspecten uit de Parkeernotitie 2012, waarover u eind 2014 de evaluatie heeft ontvangen. Nu is de gemeente Amstelveen in de laatste fase beland en moeten we de vraag beantwoorden of uitbesteding van fiscaal parkeren nog relevant is. In de Parkeernotitie 2012 (hoofdstuk 2.2, voorstel 20 en hoofdstuk staat namelijk benoemd: Aangestuurd wordt op uitplaatsing van de parkeercontrole buiten de gemeentelijke organisatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


De gemeente Amstelveen heeft onderzocht of, naast de uitbesteding van de handhaving op fiscaal parkeren conform Parkeernotitie 2012, ook andere aspecten zoals bijvoorbeeld inning en het opleggen van naheffingsaanslagen en de vergunningverlening relevant zijn om uit te besteden. Ook is in het Directieoverleg van 29 april 2015 is besloten om te onderzoeken op welke wijze uitbesteding kan leiden tot financiële- en/of kwaliteitsvoordelen.

Vanaf dat moment heeft de ‘Werkgroep Uitbesteding Fiscaal Parkeren’ (bestaande uit management VVH en de Parkeerregisseur) in samenwerking met het adviesbureau Spark aan het onderzoeksdeel gewerkt en is deze fase afgerond. De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Amstelveen heeft het onderzoeksdeel beoordeeld en geconcludeerd dat uitbesteding van de fiscale parkeerhandhaving niet leidt tot:

-Verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening;

-Verbetering van de bedrijfsvoering en rechtmatigheid;

-Financieel voordeel.

De OR adviseert daarom:

-de werkzaamheden fiscale parkeerhandhaving niet uit te besteden.

-de werkzaamheden intern zo in te richten, dat kwetsbare functies worden voorkomen (kwetsbare functies zijn functies die door 1 persoon uitgevoerd wordt. Deze persoon heeft als enige in de organisatie de kennis, de afhankelijkheid van deze persoon is groot).

De “Werkgroep Fiscaal Parkeren” en Directie concluderen dat:

-Er geen significant financieel voordeel aantoonbaar is (en dit geen noodzaak is ge- zien de al aanwezige kostendekkendheid van de Parkeerexploitatie);

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een parkeerautomaat op het Handelsplein in Amstelveen


De kwaliteitsvoordelen onzeker zijn;

Het niet het juiste moment is voor uitbesteden. Het parkeerareaal is te kleinschalig en versnipperd. Mogelijk dat in de toekomst er wel een geschikt moment ontstaat.

Het college van B en W heeft op 27 juni 2016 dit besluit overgenomen. We gaan nu onze parkeerorganisatie optimaliseren, zodat met name de kwetsbare functies voor Parkeren (de assistent Parkeerregisseur en de Parkeerregisseur) voorkomen kunnen worden. Dit zal gerealiseerd worden door uitbreiding van de uren van deze functies alsmede uitbreiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Parkeerregisseur.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat Wethouder Handhaving en Jeroen Brandes Wethouder VerkeerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.