Bijgewerkt: 7 december 2023

Uitstel noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-01-2016

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de vertraagde komst van oorlogsvluchtelingen:

Geachte dames en heren,

Afgelopen maandag (25 januari 2016) heb ik samen met de stuurgroep noodopvang vluchtelingen een gesprek gehad met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit gesprek vond plaats op ons verzoek, omdat wij signalen ontvingen, dat de komst van de vluchtelingen naar de noodopvang in Amstelveen zou zijn vertraagd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


In het gesprek werd duidelijk, dat het pand om verschillende redenen niet eerder dan eind april 2016 in gebruik kan worden genomen. In het gesprek met het COA hebben wij suggesties gedaan om de komst van de vluchtelingen te bespoedigen, zoals een gefaseerde opvang van vluchtelingen, of de inzet van extra mankracht om de verbouwing te versnellen. In de brief van vandaag (zie de bijlage) legt het COA uit, dat daar geen mogelijkheden voor zijn. Dit betreuren wij, omdat vrijwilligers en betrokkenen klaar staan om te helpen bij de opvang en de urgentie van het creëren van opvangplaatsen in Nederland nog steeds groot is.

Het positieve nieuws is, dat we u kunnen melden, dat er een recreatieruimte komt. Dit zal bijdragen aan de leefbaarheid en beheersbaarheid op de locatie. Wij zullen onze contactpersonen bij de verschillende betrokken organisaties en de klank- bordgroep van omwonenden hierover nader informeren.

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van 't Veld

Bijlage de brief van COA:

Geachte mevrouw Van 't Veld,

Naar aanleiding van ons overleg op 25 januari 2016 informeer ik u hierbij over de actuele planning met betrekking tot de oplevering van onze nieuwe opvanglocatie aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen. Nu wij sinds vorige week beschikken over de benodigde vergunningen, zijn de aannemers gestart met de werkzaamheden in het pand .Bij de voorbereiding en de start van de werkzaamheden zijn echter een aantal zaken geconstateerd die maken, dat de realisatie van de verbouwing meer tijd vraagt. Wij merken overigens, dat dit niet alleen in Amstelveen het geval is, maar dat de verbouw van kantoorpanden in zijn algemeenheid meer inspanning vergt dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast willen wij het pand aan de Laan van Kronenburg dusdanig verbouwen, dat het ook voor een periode langer dan 1 jaar gebruikt kan worden.



Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het aspect veiligheid. Zoals aangegeven tijdens ons overleg is juist veiligheid voor zowel bewoners, medewerkers als hulpdiensten voor ons van groot belang. Dit betreft onder andere de benodigde aanpassingen aan de computervloeren in verband met brandwerendheid, geluidsoverlast en installaties, het begaanbaar en veilig maken van de roltrappen, aanpassingen met betrekking tot brandveiligheid in verband met het realiseren van een logiesfunctie in een kantoorpand en het aanbrengen van een nieuwe brandmelding installatie, omdat deze niet meer voldoet.

Daarnaast is geconstateerd, dat alle plafonds vervangen moeten worden om ventilatiekanalen te maken en om voldoende bereik voor Wi-Fi te kunnen garanderen in het pand. Tot slot is recent gebleken, dat doordat het pand al geruime tijd leeg staat, een deel van de installaties niet functioneert. Dit wordt nog hersteld door de eigenaar. Dit maakt, dat wij nu uitgaan van ingebruikname van locatie op 25 april 2016. In deze planning gaan wij uit van het optimaal inzetten van onze aannemers.



Bijschakelen van nog meer capaciteit zal het werk gaan stagneren. Door de opzet van het pand is een gefaseerde instroom vanuit het oogpunt van beheersbaarheid en veiligheid helaas niet mogelijk. Daarnaast moet het aanbrengen van de nieuwe warmwatervoorziening centraal plaatsvinden, hetgeen gefaseerde oplevering ook onmogelijk maakt. Wij zijn blij, dat wij dit traject in goede samenwerking met u kunnen doorlopen, zodat we eind april de eerste vluchtelingen aan de Laan van Kranenburg kunnen ontvangen. Ook wij hadden gehoopt op een eerdere ingebruikname. Graag willen wij nogmaals benadrukken, dat de druk op de opvang nog steeds groot is en dat wij deze noodlocatie zeker nodig hebben. Naast locaties ter uitbreiding van de capaciteit, moeten wij tevens opvanglocaties realiseren ter vervanging van locaties elders in het land die om verschillende redenen moeten sluiten. Naar verwachting zullen wij op basis van het geldende instroomscenario in 2016 nog zeker 45.000 opvangplekken moeten realiseren. Dit staat nog los van de prognoses voor 2017.

Hoogachtend,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

mr. drs. Carolien Schippers Unitmanager Huisvesting



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.