Bijgewerkt: 17 april 2024

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid voor 2023-2025 zijn bekend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-11-2022

De minister voor Klimaat en Energie heeft gemeenten geïnformeerd over de verdeling van de uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid voor 2023-2025 per gemeenten (pdf 15 pagina’s).

De nu versterkte informatie betreft een vooraankondiging: De formele toekenning vindt plaats via een ministeriële regeling die nog in bewerking is en naar verwachting januari/februari 2023 wordt gepubliceerd (Brede Doeluitkering, SPUK). De Minister beseft, dat dit rijkelijk laat is voor de gemeentebegrotingen 2023 en hoopt vanaf 2024 meer beter in de pas te lopen.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie KE - 2022)

Rob Jetten (D66) minister voor Klimaat en Energie

Voor Amstelveen gaat het om afgerond € 1,6 miljoen per jaar voor deze drie jaren. Hier kan nog enige correctie op volgen voor zover sprake is van verrekening met het BTW- Compensatiefonds (dit wordt nog onderzocht). Voor het overige is het nu bekendgemaakte bedrag voor 2023 een "tenminstebedrag" voor 2024 en 2025 dat nog hoger kan worden. Voor 2026-2030 zijn ook bedragen gereserveerd maar zal de wijze van verdeling opnieuw worden bezien.

De beschikbaar komende middelen zijn bedoeld voor gemeentelijke uitvoeringskosten: personele kosten met bijbehorende materiële kosten. De Minister hoopt gemeenten hiermee voldoende vertrouwen te geven om te investeren in structurele formatie. Ook Amstelveen onderkent het belang van investeren in een serieuze structurele formatie om continuïteit en kwaliteit te kunnen realiseren die de energietransitie tot 2050 echt op gang kan krijgen. Amstelveen heeft voor een deel ook reeds hierin geïnvesteerd. Op basis van de rapportage Toekomstbestendige financiering duurzaamheid Gemeente Amstelveen (raadsbrief 17 mei 2022) werken wij aan een meer gedetailleerde invulling hiervan voor de komende jaren. Tegelijkertijd is punt van aandacht dat de toekenning van uitvoeringsmiddelen voor drie jaar is en een totale looptijd van het Klimaatfonds tot en met 2030. Zoals bekend beschikt Amstelveen over een bestemmingsreserve Duurzaamheid waaruit de gemeente planvormings- en uitvoeringskosten van duurzaamheidsmaatregelen bekostigt. Het ten behoeve van de begrotingsraad van

Op 9 november 2022 tijdens de gemeenteraadsvergadering aangeboden Uitvoeringsprogramma 2023 en PLECK 4.0 ('Plan voor de Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) geven een actueel beeld van de plannen op de pijlers energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Zoals wij ook in het Uitvoeringsprogramma hebben aangegeven (blz. 13, onderdeel duurzaamheid) kunnen beschikbaar komende Rijksmiddelen en overige (bijvoorbeeld Provinciale) subsidies terugvloeien naar de reserve. Op deze manier kan Amstelveen flexibel en slagvaardig blijven handelen.

Na het bekend worden van de definitieve ministeriële regeling met de definitieve bedragen en bijbehorende spelregels, is de behandeling van de Perspectiefnota 2024 het aangewezen moment om op basis van een actueel bestedingsplan duurzaamheid via integrale besluitvorming verder richting te geven aan de inzet van duurzaamheidsgelden. Wij gaan door op de weg die we de afgelopen jaren zijn ingeslagen en zetten bij de energietransitie in op versnelling. De aangekondigde Rijksmiddelen zijn een belangrijke steun in de rug om onze ambities waar te maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.