Bijgewerkt: 8 december 2022

Update procedures Paulusbunker aan de Wolfert van Borsselenweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-07-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de lopende procedures in verband met het steeds dikker wordende Paulusbunker-dossier:

'Geachte leden van de raad,

Eerder informeerde ik u ook over juridische procedures inzake de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg. De bijbehorende raadsbrief van 31 januari 2017 is als bijlage 1 toegevoegd. Zoals toegezegd tijdens de commissie RWN van 18 april 2017 zou ik u een update geven over de lopende procedures in dit dossier.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed


Aanwijzing tot monument. Op 21 juli 2016 hebben mevrouw Henriette Nakad-Weststrate en de heer Eddy Boorsma namens Vereniging Sloop de Bunker (hierna: de Vereniging) en Federatief Joods Nederland (hierna: FJN) bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing tot monument van de Paulusbunker. Daarnaast hebben zij een verzoek om voorlopige voorziening gevraagd, welke tijdens de behandeling bij de rechtbank Amsterdam op 22 juli 2016 weer is ingetrokken. Het bezwaar is op 29 augustus 2016 door het college niet-ontvankelijk verklaard. Hiertegen zijn de Vereniging en FJN op 26 september 2016 in beroep gegaan. De behandeling door de rechtbank Amsterdam vindt plaats op 12 september 2017.

Waterwetvergunning. Op 15 maart 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (DB AGV) een waterwetvergunning afgegeven voor de graafwerkzaamheden in het kader van de restauratie van de bunker. Hiertegen hebben de Vereniging, de heer Bakels, mevrouw Van Dijk, de heer Boorsma, mevrouw Boorsma-Van den Berg en mevrouw Nakad-Weststrate bezwaar ingediend. Op 10 juli 2017 heeft de bezwaarschriftencommissie geadviseerd om de bezwaren gegrond te verklaren en de motivering van het besluit van15 maart 2017 aan te passen.

Volgens de commissie had het DB AGV beter moeten motiveren, waarom zij geen aanleiding zag tot het opvragen van een grondonderzoek en grond-mechanische berekeningen. In navolging van dit advies heeft het DB AGV op 12 juli 2017 besloten de bezwaren gegrond te verklaren, de waterwetvergunning van 15 maart jl. in stand te laten onder aanvulling van de motivering, waarom er geen grondonderzoek en grondmechanische berekeningen zijn opgevraagd. Het bijbehorend advies d.d. 10 juli 2017 en de beslissing op bezwaar 12 juli 2017 zijn als bijlage 2 toegevoegd.

Foto Amstelveen
(Bron Stelling van Amsterdam/Amstelveenweb - 2017)

Tekening van de Paulusbunker uit 1949 overgenomen van registratietekening Nieuwer-Amstel nr. 6 (object 75) van het BRV-archief CAD-MvD in Rijswijk


Voorlopig getuigenverhoor. Op 13 september 2016 dienden de Vereniging, de heer en mevrouw Nakad en de heer en mevrouw Boorsma een verzoekschrift in voor een voorlopig getuigenverhoor voor 11 personen bij de rechtbank Amsterdam. De hoorzitting vond 21 maart 2017 plaats en op 9 juni 2017 heeft de rechtbank het verzoek afgewezen. Volgens de rechtbank zou het toewijzen van het verzoek louter leiden tot een fishing expedition, waarvoor het voorlopig getuigenverhoor niet is bedoeld. De rechtbank oordeelde, dat het verzoek een groot aantal vragen betreft met een open en ruim karakter, waarbij bovendien het belang van sommige vragen voor de vermeende vordering niet duidelijk is. De opgeworpen vragen versterken dus het beeld, dat er slechts sprake is van een zoektocht naar mogelijke verwijten. De uitspraak van de rechter is toegevoegd als bijlage 3.

Omgevingsvergunning. Op 23 mei 2017 heeft het college een omgevingsvergunning afgegeven voor de restauratie van de bunker en het gebruik als educatieve invulling. Hiertegen hebben de Vereniging, de heer en mevrouw Bakels, mevrouw Henriette Nakad-Weststrate en de heer Boorsma bezwaar ingediend. De verwachting is, dat begin september 2017 de uitkomst van de bezwaarprocedure bekend is. De afzonderlijke bezwaarschriften zijn toegevoegd als bijlage 4.

Zoals ook in de commissie aangegeven komt er over de educatieve invulling nog een voorstel richting uw raad. Dit voorstel komt echter pas als de juridische procedures zijn afgerond. Ik zal u aan het einde van het jaar een update sturen hoe we er met deze procedures voor staan.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder

Lees ook de volledige brief met bijlages: Update procedures bunker aan de Wolfert van Borsselenweg (pdf 42 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.