Bijgewerkt: 16 juni 2024

Update sloop Martin Luther Kingschool

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-08-2013

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Bij brief van 24 juli 2013 hebben we u op de hoogte gebracht van de ingediende spoedaanvraag bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I tot ontheffing van de Flora- en faunawet i.v.m. de aanwezigheid van twee vleermuizen in de te slopen voormalige Martin Luther Kingschool.

Zoals we toen al berichtten, deelt de Dienst Regelingen onze zorg over de veiligheidssituatie bij het gebouw vanwege de aanwezigheid van asbest en kregen wij de toezegging, dat de aanvraag met de grootst mogelijke spoed behandeld zou worden.

school Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De sloop van de Martin Luther Kingschool kan weer beginnen


Alle benodigde informatie is met het ministerie gedeeld. Wij hebben onze bereidheid om compenserende maatregelen te nemen uitgesproken. Maandagmiddag 5 augustus is hierop de ontheffing verleend onder voorwaarden. Er is toestemming om de sloop vanmorgen direct weer te hervatten.

vleermuiskast Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Vier platte vleermuiskasten binnen 200 meter van de school zijn er al opgehangen


We zijn de medewerkers van de Dienst erkentelijk voor de wijze, waarop zij hun toezegging van grootst mogelijke spoed gestand hebben gedaan: een onveilige situatie wordt daardoor snel opgeheven, de kinderen van de Martin Luther Kingschool krijgen op tijd een nieuw en goed gebouw en de schade aan de fauna wordt tot het uiterste beperkt.

vleermuiskast Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Vleermuizen kunnen zelf geen verblijfplaats maken en daardoor moeten mensen kasten maken om ze tijdelijk in het kastje te laten 'wonen'


De aan de ontheffing verbonden voorwaarden houden vooral compenserende maatregelen in voor de instandhouding van de soort, zowel tijdens de sloop- en bouwperiode als in of bij de nieuwbouw van de school ter plaatse, zoals:

-4 extra platte vleermuiskasten binnen 200 meter van de school;

-voorzieningen aan gebouwen in de omgeving geschikt voor de “laatvlieger”

-aanpassingen aan het nieuwbouwplan met het oog op geschiktheid als zomerverblijfplaats, paarverblijfplaats en massawinterverblijfplaats;

-monitoring over een periode van 5 jaar om de effectiviteit van de genomen maatregelen inzichtelijk te kunnen krijgen;

-ongeschikt maken van de huidige verblijfplaats tenminste drie dagen voor de sloop door het verwijderen van de kozijnen en het veroorzaken van tocht;

-werken volgens een ecologisch werkprotocol en met begeleiding van een vleermuisdeskundige.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om nog een hardnekkig misverstand uit de wereld te helpen. Er is wel degelijk ecologisch onderzoek gedaan naar de situatie rond de school. Dat onderzoek was nog geen drie jaar oud, is daarmee volgens het protocol voor deze soorten geldig en kende de conclusie, dat er in het gebouw geen verblijfplaatsen aanwezig waren.

vleermuiskast Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Werknemers van het sloopbedrijf gaan met het asbest vervuilde restafval veilig inpakken en in een container plaatsen op 6 augustus 2013


Er was dan ook geen aanleiding om een ontheffingsaanvraag te doen. Echter, een week voor begin van de sloop constateerde een van onze medewerkers dat er toch een beschermde diersoort aanwezig was en daarmee kwamen we in de knoop die we u eerder schetsten. Dan herleeft immers het ontheffingsvereiste op een zeer ontijdig moment.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, Herbert Raat, loc.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.