Bijgewerkt: 27 juni 2022

Urbi et orbi Kerstmis 2019 zegening van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

Nieuws -> Kerk

Bron: Holy See
25-12-2019

Centrale Loggia van de Vaticaanse Basiliek, woensdag 25 december 2019

"De mensen die in de duisternis liepen hebben een groot licht gezien" (Is 9:1)

'Beste broeders en zusters, Vrolijk Kerstfeest!

Uit de schoot van de Moederkerk wordt de vleesgeworden Zoon van God deze nacht opnieuw geboren. Zijn naam is Jezus, wat betekent: 'God redt.' De Vader, de eeuwige en oneindige Liefde, heeft hem de wereld ingestuurd, niet om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden (vgl. Joh. 3, 17). De Vader heeft hem met grote barmhartigheid aan ons gegeven. Hij heeft hem aan iedereen gegeven. Hij heeft hem voor eeuwig gegeven. De Zoon is geboren, als een klein lichtje dat flikkert in de kou en de duisternis van de nacht.

Dat Kind, geboren uit de Maagd Maria, is het Woord van God dat vlees geworden is. Het Woord dat Abrahams hart en stappen naar het beloofde land leidde en dat al diegenen die op Gods beloften vertrouwen tot zich blijft trekken. Het Woord dat de Hebreeën leidde op de reis van de slavernij naar de vrijheid en dat de slaven in elke tijd, ook de onze, blijft oproepen om uit hun gevangenissen te komen. Hij is het Woord helderder dan de zon, die in een kleine mensenzoon geïncarneerd is: Jezus het licht van de wereld.Daarom roept de profeet: 'Het volk dat in de duisternis wandelde, heeft een groot licht gezien' (Is 9:1). Er is duisternis in de menselijke harten, maar het licht van Christus is nog groter. Er is duisternis in persoonlijke, familiale en sociale relaties, maar het licht van Christus is groter. Er is duisternis in economische, geopolitieke en ecologische conflicten, maar het licht van Christus is nog groter.

Moge Christus zijn licht brengen aan de vele kinderen die lijden onder oorlog en conflicten in het Midden-Oosten en in verschillende landen van de wereld. Moge hij troost brengen aan het geliefde Syrische volk dat nog steeds geen einde ziet komen aan de vijandelijkheden die hun land de afgelopen tien jaar hebben gehuurd. Moge hij vandaag het geweten van mannen en vrouwen van goede wil wakker schudden. Moge hij de regeringen en de internationale gemeenschap inspireren om oplossingen te vinden om de volkeren van die regio in vrede en veiligheid te laten samenleven en een einde te maken aan hun onuitsprekelijke lijden. Moge hij het Libanese volk steunen en het in staat stellen de huidige crisis te boven te komen en zijn roeping te herontdekken om een boodschap van vrijheid en harmonieus samenleven voor iedereen te zijn.

Moge de Heer Jezus licht brengen in het Heilige Land, waar Hij is geboren als de Verlosser van de mensheid en waar zoveel mensen - worstelend maar niet ontmoedigd - nog steeds wachten op een tijd van vrede, veiligheid en voorspoed. Moge hij troost brengen in Irak te midden van de huidige sociale spanningen en in Jemen, dat lijdt onder een ernstige humanitaire crisis.

Moge de kleine baby van Bethlehem hoop brengen voor het hele Amerikaanse continent, waar een aantal landen een tijd van sociale en politieke onrust doormaken. Moge hij het geliefde Venezolaanse volk, dat lang is beproefd door hun politieke en sociale spanningen, aanmoedigen en ervoor zorgen dat het de hulp krijgt die het nodig heeft. Moge hij de inspanningen zegenen van degenen die alles in het werk stellen om gerechtigheid en verzoening te bevorderen en de verschillende crises en de vele vormen van armoede die de waardigheid van ieder mens aantasten, te boven te komen.

Foto Amstelveen
(Bron © 2019 Libreria Editrice Vaticana - 2019)

Paus Franciscus (burgerlijke naam Jorge Mario Bergoglio *17 december 1936 in Buenos Aires, Argentinië) is sinds 13 maart 2013 de 266ste bisschop van Rome en dus paus, hoofd van de rooms-katholieke kerk en soeverein van het Vaticaan. Als Argentijn is Franciscus de eerste inheemse niet-Europeaan in het pausdom sinds Gregorius III, die in de 8ste eeuw regeerde, en de eerste paus die tot de jezuïetenorde behoorde. Sinds 1958 is Bergoglio jezuïet. In 1969 werd hij priester, in 1998 aartsbisschop van Buenos Aires en in 2001 kardinaal


Moge de Verlosser van de wereld licht brengen in het geliefde Oekraïne, dat hunkert naar concrete oplossingen voor een duurzame vrede.

Moge de pasgeboren Heer licht brengen voor de mensen in Afrika, waar hardnekkige sociale en politieke situaties mensen vaak dwingen te migreren en hen beroven van een thuis en een gezin. Moge hij vrede brengen aan de mensen die in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo wonen, verscheurd door aanhoudende conflicten. Moge hij troost brengen aan allen die lijden onder geweld, natuurrampen of uitbraken van ziekten. En moge hij troost brengen aan degenen die om hun geloof worden vervolgd, met name de missionarissen en de ontvoerde gelovigen, en aan de slachtoffers van de aanvallen van extremistische groeperingen, met name in Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria.

Moge de Zoon van God uit de hemel op aarde neerdalen en al degenen die door deze en andere onrechtvaardigheden gedwongen worden te emigreren in de hoop op een veilig leven, beschermen en in stand houden. Het is het onrecht dat hen woestijnen en zeeën doet oversteken die begraafplaatsen worden. Het is het onrecht dat hen dwingt te zorgen voor onuitsprekelijke vormen van mishandeling, elke vorm van slavernij en marteling in onmenselijke detentiekampen. Het is onrechtvaardigheid die hen afkeert van plaatsen waar ze misschien wel hoop hebben op een waardig leven, maar in plaats daarvan voor muren van onverschilligheid komen te staan.

Moge Emmanuel licht brengen in alle lijdende leden van onze menselijke familie. Moge hij onze vaak steenachtige en egocentrische harten verzachten en ze tot kanalen van zijn liefde maken. Moge hij zijn glimlach door onze arme gezichten naar alle kinderen van de wereld brengen: naar hen die in de steek zijn gelaten en naar hen die lijden onder het geweld. Moge hij door onze broze handen degenen die niets te dragen hebben kleden, brood geven aan de hongerigen en de zieken genezen. Moge hij door onze vriendschap, zoals die is, dicht bij de elite komen.'

Urbi et orbi (Latijn voor 'de stad (Rome) en de wereld') is de apostolische zegen van de paus met Pasen en Kerstmis in een bijzonder plechtige vorm geeftAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.