Bijgewerkt: 26 februari 2024

Ursula von der Leyen als voorzitter van het Europees Parlement?

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
16-07-2019

In een debat met de leden van het Europees Parlement heeft Ursula von der Leyen als voorzitter van de Commissie haar visie uiteengezet. De leden van het Europees Parlement zullen op 16 juli 2019 om 18.00 uur over haar voordracht stemmen bij geheime papieren stemming. Ursula von der Leyen heeft vanochtend in Straatsburg voor de leden van het Europees Parlement haar politieke prioriteiten uiteengezet, indien zij tot voorzitter van de Commissie wordt gekozen. Hier volgt een selectie van de onderwerpen die zij tijdens haar toespraak heeft genoemd.

Foto Amstelveen
(Foto Mathieu Cugnot © European Union 2019)

Ursula von der Leyen leest haar verklaring voor als kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie van het EU Parlament op 16 juli 2019 in Strasbourg. Ursula Gertrud von der Leyen (geboren 1958 in Brussel) is een Duitse politicus (CDU) en sinds 17 december 2013 minister van Defensie in de kabinetten Merkel III en Merkel IV en sinds november 2010 plaatsvervangend federaal voorzitter van de CDU. In juli 2019 werd zij door de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders voorgedragen voor de functie van voorzitter van de Europese CommissieNadat zij de collectieve behoefte aan 'een gezonde planeet als onze grootste uitdaging en verantwoordelijkheid' had geïdentificeerd, stelde mevrouw Von der Leyen moediger emissiedoelstellingen voor, met een vermindering van 50% tot 55% tegen 2030 en verbond zij zich ertoe om binnen haar eerste 100 dagen een plan in te dienen voor een 'Green Deal voor Europa' en een Europese klimaatwet. Zij kondigde ook plannen aan voor duurzame Europese investeringen (ook door de gedeeltelijke omzetting van EIB-fondsen in een 'klimaatbank') om binnen een decennium 1 biljoen euro aan investeringen te verstrekken.

Mevrouw Von der Leyen benadrukte ook dat de EU een economie tot stand moet brengen die ten dienste staat van de mensen. Om dit te bereiken moet echter 'iedereen de lasten delen' - met inbegrip van de technologiegiganten die hun activiteiten in Europa uitoefenen (en dat ook moeten blijven doen), maar de mensen in Europa niet terugbetalen voor hun toegang tot menselijk en sociaal kapitaal in de EU.

Zij herhaalde tijdens haar ambtstermijn haar engagement voor een genderevenwichtig college van commissarissen en benadrukte ook dat geweld tegen vrouwen resoluut moet worden aangepakt; daarom zal zij ernaar streven geweld tegen vrouwen in de Europese verdragen te definiëren als een misdaad, parallel aan de voltooiing van de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul.

Mevrouw Von der Leyen heeft verklaard dat zij zich inzet voor de rechtsstaat als een Europese waarde, en heeft aangekondigd dat zij voornemens is om naast de bestaande maatregelen een controlemechanisme voor de gehele EU in te stellen. Zij benadrukte dat deze Europese waarden ook de plicht omvatten om levens op zee te redden en zich moeten vertalen in een humaan grensbeleid. Zij sprak haar steun uit voor een "nieuw pact inzake migratie en asiel" en de hervorming van de Dublin-verordening, en voegde eraan toe dat zij ervoor wil zorgen dat Frontex-grenswachten niet tegen 2027, maar tegen 2024 10.000 personen tellen en dat alle landen een billijk deel van de last op zich moeten nemen op basis van het beginsel van Europese solidariteit.

Wat de Europese democratie betreft, kondigde mevrouw Von der Leyen aan dat er vanaf 2020 een tweejarige conferentie voor Europa zal worden gehouden, waarin de burgers een leidende en actieve rol zullen spelen. Zij benadrukt ook dat het systeem van Spitzenkandidaten moet worden versterkt en dat de transnationale lijsten bij toekomstige Europese verkiezingen moeten worden herzien. Zij sprak ook haar volledige steun uit voor het initiatiefrecht van het Europees Parlement en verbond zich ertoe een wetgevingsvoorstel in te dienen als reactie op elke resolutie die met een meerderheid van de leden van het Parlement wordt aangenomen.


Update 19 uur 35:

Met 383 stemmen vóór heeft het Europees Parlement op 16 juli in een geheime stemming Ursula von der Leyen gekozen tot voorzitter van de volgende Europese Commissie. Zij zal op 1 november 2019 in functie treden voor een termijn van vijf jaar. Er zijn 733 stemmen uitgebracht, waarvan één ongeldig. 383 leden stemden voor, 327 tegen en 22 onthielden zich van stemming.

Het Parlement telt momenteel 747 leden volgens de officiële kennisgevingen die de autoriteiten van de lidstaten hebben ontvangen, zodat de drempel voor de verkiezing van de leden van het Parlement 374 stemmen bedroeg, dat wil zeggen meer dan 50% van de leden van het Parlement. Voorzitter Sassoli kondigde het vereiste aantal stemmen formeel aan voordat de resultaten in de plenaire vergadering bekend werden gemaakt. De stemming vindt plaats bij geheime papieren stemming. De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, zei hierover: 'Namens het Parlement feliciteer ik u met uw verkiezing tot voorzitter van de Europese Commissie. Nu begint een zeer belangrijke fase voor de Europese instellingen; we zullen ons moeten voorbereiden op de hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen, die, zoals u weet, zeer grondig zullen zijn voor de leden van dit Parlement. Wij verwachten dat de kwesties. waarover u vandaag voor de plenaire vergadering hebt gesproken, ook grondig zullen worden onderzocht en dat de leden van uw college tijdens de hoorzittingen in de bevoegde commissies van het Parlement een vervolg zullen geven aan uw betoog. De komende jaren zullen zeer belangrijk zijn voor de toekomst van de Europese Unie en we kunnen ze alleen met succes aanpakken als de instellingen nauw en volledig samenwerken.'

De gekozen voorzitter van de Commissie zal nu officiële brieven sturen naar de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten met het verzoek hun kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor te dragen. De hoorzittingen met de kandidaten in de bevoegde commissies van het Parlement zijn gepland voor de periode van 30 september tot en met 8 oktober. Het voltallige college van commissarissen moet dan door het Parlement worden gekozen, waarschijnlijk tijdens de zitting van 21-24 oktober 2019.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.