Bijgewerkt: 14 juni 2024

Vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 24 mei 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-05-2023

Op woensdag 24 mei 2023 heeft de gemeenteraad van Amstelveen in zijn vergadering onder andere besluiten genomen over het internationaal beleid en financiële jaarstukken van diverse regionale samenwerkingsverbanden.

Internationaal beleid. De raad heeft het internationaal beleid vastgesteld. Het doel van dit beleid is om te werken aan meer balans tussen economische groei en welzijn. Het beleid draagt daaraan bij door te werken vanuit de pijlers internationalisering, international business en internationale samenwerking. Amstelveen moet een stad blijven waar alle Amstelveners (internationals en Nederlanders) zich thuis blijven voelen.

De raad wil dat de impact van internationalisering op de samenleving wordt gemonitord. Ook wil de raad een voorstel hoe internationals het beste kunnen worden betrokken bij ouderparticipatie in het onderwijs, vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven. Een motie van VVD, D66, Goed voor Amstelveen, PvdA en bbA hiervoor werd door de raad aangenomen.Jaarstukken 2022. De raad heeft de jaarstukken 2022 vastgesteld. Het college van B en W legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarstukken gaan in op wat er in 2022 is bereikt en wat daarvoor is gedaan.

Overige besluiten. De raad is ook akkoord gegaan met:

-de actualisatie van de grondexploitaties. Een grondexploitatie bevat de financiële kaders voor de uitvoering van een ruimtelijk plan. Het is verplicht de begrotingen voor de nog uit te voeren plannen minstens één keer per jaar opnieuw vast te stellen;

-aanpassing van de Verordening Parkeerbelastingen 2021. De wijzigingen betreffen de verhoging van twee tarieven en enkele tekstuele aanpassingen;

-aanpassing van het exploitatieplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid. Wijziging was nodig in verband met een uitspraak van de Raad van State;

-aanpassing van een beleidsregel om met een snelle en efficiënte ruimtelijke procedure de omgevingsvergunning voor de bouw van tijdelijke woningen op de locatie Kalkbranderij te verlenen.

-de financiële jaarstukken van Groengebied Amstelland, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de jaarstukken van het Amstelland-Meerlanden overleg;

-de oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Videoverslag. Van deze raadsvergadering is een videoverslag beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.