Bijgewerkt: 4 december 2021

Verhoging van de arbeidsdeelname van ouderen is wenselijk

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
22-02-2013

Afstemming arbeidsmarktinstituties biedt kansen om ouderen aan het werk te houden

Verhoging van de arbeidsdeelname van ouderen is een belangrijke doelstelling van het economische beleid in Nederland. Dit vraagt om meer investeringen in de duurzame inzetbaarheid van werknemers en een grotere bereidheid van werkgevers om oudere werknemers in dienst te nemen en te houden – meldt het CBP, het Centraal Planbureau.

Lees ook het CPB Achtergronddocument 'Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid' en CPB Discussion Paper 234 'De arbeidsmarktpositie van oudere werknemers in Nederland: ...'.

Een betere afstemming van arbeidsmarktinstituties zorgt ervoor, dat werkgevers en werknemers beter rekening houden met de maatschappelijke baten en kosten van werk en werkloosheid. Investeringen in duurzame inzetbaarheid zullen werknemers vanaf leeftijd 55 motiveren om langer aan het werk te blijven en pensionering uit te stellen. Dit schrijven Rob Euwals en Bas ter Weel in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 2013/02 ‘Ouderen aan het werk’.

30 jaar Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Kunt misschien nog 30 jaar bijtekenen?


De werkgelegenheid van 55-plussers in Nederland is de afgelopen jaren sterk gestegen als gevolg van de vergrijzing van de beroepsbevolking en de toenemende participatie van ouderen. Desondanks kent de arbeidsmarkt nog veel belemmeringen om dit aantal verder te verhogen: oudere werklozen hebben een lage kans op werkhervatting, ouderen investeren te weinig in kennis en de arbeidsmobiliteit van werkende ouderen is gering.

De CPB Policy Brief introduceert diverse beleidsopties om deze belemmeringen te verminderen. Invoering van premiedifferentiatie in de vorm van een hogere WW-premie voor werkgevers die veel mensen ontslaan, is hiervan een voorbeeld.

Als alternatief zou de huidige ontslagbescherming kunnen worden vervangen door een aan de overheid te betalen ontslagbelasting, gecombineerd met een aannamesubsidie, die wordt uitgekeerd bij het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden. Een goede onderlinge afstemming van instituties is daarbij belangrijk om ongewenste neveneffecten te voorkomen.

Goede afspraken tussen werkgevers en werknemers over (bij)scholing en over de mogelijkheden voor aanpassing, of ontbinding van het arbeidscontract zijn van belang om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Bij die afspraken moet ook ruimte zijn voor ontslagvergoedingen, afgestemd op de specifieke situatie. Bij het maken van geloofwaardige afspraken kan de overheid eventueel ondersteuning bieden. Lees ook: Ouderen aan het werk (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.