Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Verklaring van president Ursula von der Leyen in de aanloop naar de G7-top

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
12-06-2021

'We kijken er inderdaad erg naar uit om deze G7-top opnieuw te houden, eindelijk, om de G7-landen, gelijkgestemde landen, die dezelfde waarden delen, die dezelfde belangen delen en die ook dezelfde wereldvisie delen, bijeen te brengen. Het is dus goed dat de VS terug zijn en het is goed dat de G7, hierdoor, ook weer terug is.

We hebben een zeer brede agenda. Deze drie dagen zijn echt volgepakt. Dus ik wil me concentreren op een aantal van de onderwerpen: De economische gevolgen van de crisis, daar zullen we naar kijken. We zullen natuurlijk ook kijken naar het internationale milieu, het op regels gebaseerde systeem. We zullen kijken naar de wereldwijde onderwijsstatus, gezondheid, natuurlijk, en het klimaat.

Dus naar de economie: Aan het begin zullen wij als G7 bespreken hoe de stand van zaken is en hoe wij aankijken tegen de vooruitgang in onze economieën en wat de beste aanpak zou kunnen zijn. En we zijn niet vergeten - u zult zich dat allemaal herinneren - hoe bedreigend deze gezondheidscrisis was en nog steeds is voor onze economieën. Zij had het potentieel om uit te groeien tot een enorme economische crisis. Interessant is dat we, als we naar de Europese Unie kijken, de economische gevolgen van de pandemie, van deze crisis, veel beter hebben aangepakt dan bijvoorbeeld bij de laatste grote crisis, de financiële crisis, in 2008.

En waarom was dat het geval? Omdat de Europese Unie na de laatste grote crisis de nodige conclusies heeft getrokken uit deze crisis en doeltreffende instrumenten heeft ontwikkeld. Toen deze pandemie en deze economische crisis toesloegen, konden we dus heel snel een diagnose stellen van de economische gevolgen. We kwamen zeer snel tot een consensus over de noodzakelijke remediërende maatregelen. En toen konden we op alle fronten krachtdadig optreden. We hebben de lidstaten in staat gesteld snel op te treden, bijvoorbeeld via de algemene ontsnappingsclausule, via de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun en via de volledige flexibilisering van de EU-begroting. En we hebben het Europese niveau in staat gesteld krachtig en snel op te treden, in het begin met SURE en nu met NextGenerationEU.

En we zullen een blik werpen op de G7 als geheel. Het is interessant om te zien dat als je de hele financiële, fiscale steun in de Europese Unie bij elkaar neemt, en als je kijkt naar de plannen of wat er is gedaan in 2020, 2021 en 2022, er een bedrag aan fiscale steun is dat gelijk is aan 18% van het bbp in Europa, en dat is volledig gelijk aan dat van de Verenigde Staten. Als je kijkt naar de plannen van de Verenigde Staten, dan komt dat neer op 20% van het bbp fiscale steun in 2020, 2021 en 2022. We zullen dat onderwerp zeker bespreken.

Foto Amstelveen
(Foto © European Union/Dati Bendo - 2021)

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie tijdens haar toespraak op 10 juni 2021 in Brussel


De tweede belangrijke factor waarom we beter terugkomen, is dat de Europese Unie, toen de crisis toesloeg, net haar plannen met betrekking tot onze prioriteiten had vastgesteld: De Europese Green Deal, de digitalisering en het weerstandsvermogen. En de crisis heeft ons gelijk gegeven in de prioriteiten die we hadden gesteld. Onze uitgaven gaan dus naar investeringen voor groene en digitale transitie en naar veerkracht. En het plan was er, de routekaart was er en we konden meteen in actie komen.

Wat het tweede onderwerp betreft, zal de G7 natuurlijk ook kijken naar de risico's en bedreigingen voor het herstel door het internationale klimaat dat we hebben. En hier vallen twee punten op: Allereerst de economische veerkracht. Binnenlands hebben we ook daar de afgelopen maand onze instrumenten ontwikkeld om ons tegen risico's te wapenen. Dus om een open samenleving te verdedigen, om economische uitwisseling te hebben, maar niet tegen elke prijs. Als u bijvoorbeeld kijkt naar ons instrument van de 5G-toolbox of de controles op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik, maar ook de screening van BDI. We hebben nu ons voorstel om verstorende buitenlandse subsidies te blokkeren.

En het tweede onderwerp is natuurlijk dat we zullen waken over de eerbiediging van onze waarden. Wij willen samenwerking, wij willen een levendige uitwisseling, maar op basis van democratische waarden en op basis van de grondrechten. En ook daarvoor hebben wij de afgelopen maand onze instrumenten ontwikkeld, bijvoorbeeld de wereldwijde sanctieregeling voor de mensenrechten, of ons komende voorstel voor een instrument tegen dwang. En natuurlijk het hele instrumentarium van een mensgerichte benadering van de digitale wereld. U kent het wel, het is de wet op de digitale diensten, de wet op de digitale markten en de verordening inzake AI die op de mens is gericht. We weten dat China en Rusland op die gebieden een bijzondere bron van zorg zijn. En daarom zijn de G7-landen, eindelijk weer eens, verenigd en vastbesloten om onze waarden te beschermen en te bevorderen.

Het volgende onderwerp dat wij zullen behandelen is de beste manier om onze waarden te verdedigen en onze waarden te bevorderen. En dat is het versterken van een sterk en op regels gebaseerd multilateralisme. En met de terugkeer van de Verenigde Staten in een mondiale arena kijken wij er zeer naar uit dat de G7 effectieve maatregelen ter versterking van het multilateralisme steunt. Wij hebben behoefte aan effectieve WTO-regels, met inbegrip van een toezegging van de G7 om te helpen bij de hervorming van de WTO en het gehele op regels gebaseerde systeem.En we moeten ook ons G7-partnerschap met ontwikkelingslanden versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van connectiviteit, zoals we bijvoorbeeld al zijn overeengekomen met Japan en India. Ook hier kan coördinatie met de G7-partners helpen om de voordelen van onze investeringen te maximaliseren, vanuit economisch, maar ook vanuit duurzaamheids- en politiek oogpunt. Maar nog belangrijker dan de investeringen in infrastructuur - die zijn belangrijk - zijn ook de investeringen in mensen.

En laat ik hier eens kijken naar de nadruk die de G7 legt op onderwijs voor ontwikkeling. COVID-19 heeft geleid tot een van de ergste onderwijscrises in de geschiedenis voor kinderen over de hele wereld. En we weten dat vooral meisjes en jonge vrouwen gevaar lopen door de pandemie. Ongeveer 11 miljoen meisjes van de kleuterschool tot de middelbare school lopen het risico niet terug te keren naar school, met alle gevolgen van dien voor hun leven. En dit is een bittere erfenis van COVID-19. En we moeten onze krachten bundelen om de perspectieven van jonge meisjes en vrouwen veilig te stellen.

En daarom onderschrijft de Europese Unie nadrukkelijk de doelstelling om tegen 2026 40 miljoen meer meisjes naar school te laten gaan en 20 miljoen meer meisjes te laten lezen tegen de leeftijd van tien jaar of het einde van de lagere school. En daarvoor hebben we duurzame financiering nodig. Daarvoor hebben we het Mondiaal Partnerschap voor Onderwijs en dat moet, zoals ik al zei, worden geschraagd door duurzame financiering. Ik ben dan ook blij te kunnen aankondigen dat de Europese Commissie haar bijdrage met 32% zal verhogen. In het vorige MFK droegen we 68 miljoen euro per jaar bij - dat was, over een periode van zeven jaar, toen 475 miljoen euro. Nu zullen we deze bijdrage verhogen tot 100 miljoen euro per jaar - dat is in totaal 700 miljoen euro over de periode van zeven jaar, ons MFK.

Maar we zullen ook de meest dringende noodzaak niet vergeten, namelijk de strijd tegen de honger. Ook hier zal de Europese Commissie de handen uit de mouwen steken met 250 miljoen euro aan nieuwe humanitaire middelen voor acute voedselonzekerheid in de Sahel, Oost-Afrika, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Sudan en Ethiopië.

Dan kom ik nu op het onderwerp gezondheid. Wij onderschrijven de doelstelling van de G7 om de pandemie vóór 2022 te beëindigen door de wereldwijde vaccinatie op te voeren. De Europese Unie heeft hier vanaf het begin massaal aan bijgedragen. U kent de cijfers. Sinds er vaccins beschikbaar zijn, is de Europese Unie in actie gekomen. Niet alleen hebben we, helemaal in het begin, samen met vrienden de ACT-Accelerator en COVAX in het leven geroepen, maar we hebben er ook veel voor toegezegd. Maar we hebben er ook vanaf het begin voor gezorgd dat de vaccinatie in eigen land hand in hand gaat met de export naar de rest van de wereld.

En we hebben goed nieuws. Vandaag heeft in Europa meer dan 50% van de volwassen bevolking ten minste één vaccinatie gekregen. En, nog beter, vandaag zijn 100 miljoen Europeanen volledig gevaccineerd. Dat hebben we bereikt terwijl we nooit zijn gestopt met exporteren. Van de 700 miljoen doses die in de Europese Unie zijn geproduceerd, zijn sinds afgelopen december ongeveer 350 miljoen doses geëxporteerd naar meer dan 90 landen. En een paar weken geleden heb ik anderen uitgenodigd om ook mee te doen en openheid van zaken te geven. En ik ben erg blij te zien dat het ontwerp-communiqué dit nu weerspiegelt en het is erg bemoedigend om te luisteren naar de mogelijke aankondigingen van de Verenigde Staten.

Na 2022 gaat het niet alleen om het delen van vaccins, maar ook om het ontwikkelen van productiecapaciteit in Afrika. U weet dat Team Europe inderdaad 1 miljard euro aan steun heeft aangekondigd om de productiecapaciteit in Afrika te ontwikkelen. Hier is het niet alleen belangrijk om de mRNA-technologie voor vaccins tegen COVID-19 naar Afrika te brengen, maar ook om deze technologie naar Afrika te brengen omdat zij veelbelovend is voor andere infectieziekten, bijvoorbeeld tuberculose of bijvoorbeeld malaria. Er is dus veel voor te zeggen om ervoor te zorgen dat er verschillende productiehubs worden ontwikkeld in verschillende regio's van Afrika.

Tot slot over het klimaat: We hebben ons ertoe verbonden de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius. Ik juich het toe dat de G7-landen ook in die richting gaan. Maar ik wil heel duidelijk zijn: zelfs een wereld die slechts 1,5 graden Celsius warmer is dan vandaag, zal veel slechter zijn dan vandaag. En daarom moet aanpassingsbeleid een centraal element zijn van ons klimaatbeleid, in de Europese Unie maar natuurlijk ook met onze partnerlanden. Wij erkennen hun specifieke behoeften. En in feite besteedt de Europese Unie nu al ongeveer de helft van haar ontwikkelingsfinanciering aan projecten die tegelijkertijd ontwikkeling en aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunen.

Maar daarbovenop komt, zoals u weet, deze klimaatfinanciering. Wij steunen dus de G7-doelstelling van 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering. Team Europa heeft in de afgelopen drie jaar consequent 25 miljard dollar bijgedragen. En we zullen ook op dat punt met een hernieuwde toezegging komen voor de COP26 in Glasgow.

Dat was veel. Bedankt voor uw geduld.'

G7? De Groep van Zeven (G7) is een intergouvernementeel politiek forum bestaande uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De regeringsleiders van de lidstaten, alsmede de vertegenwoordigers van de Europese Unie, komen bijeen op de jaarlijkse G7-top. Per 2018 vertegenwoordigt de G7 58% van de mondiale netto rijkdom (317 biljoen dollar), meer dan 46% van het mondiale bruto binnenlands product (bbp) op basis van nominale waarden, en meer dan 32% van het mondiale bbp op basis van koopkrachtpariteit. De zeven betrokken landen zijn ook de grootste IMF-geavanceerde economieën ter wereld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.