Bijgewerkt: 8 februari 2023

Verkoop Bankras- en Dorpskerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Algemene Kerkenraad
22-11-2008

Op 9 juni 2008 heeft de Algemene Kerkenraad van de protestantse kerk, na een lang proces van besluitvorming, besloten twee kerken in Amstelveen te sluiten, de Bankraskerk en de Dorpskerk, en tevens het College van kerkrentmeesters opgedragen de uitvoering van dit besluit ter hand te nemen.

Bankraskerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De protestantse Bankraskerk aan de Max Havelaarlaan 435 wordt opgekocht door de Nederlands- Israëlietische hoofdsynagoge te Amsterdam


Het college heeft de wijze waarop het daarbij te werk wil gaan in september aan de AK voorgelegd en de AK heeft dit stuk op 22 september goedgekeurd. Het College van Kerkrentmeesters is voortvarend te werk gegaan. Ten aanzien van de Dorpskerk is op dit moment nog geen enkele nadere mededeling te doen.

Dorpskerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

De Dorpskerk van Amstelveen


Maar ten aanzien van de Bankraskerk wel. Het College van kerkrentmeesters heeft overeenstemming bereikt met de Nederlands- Israëlietische hoofdsynagoge te Amsterdam over de verkoop van de Bankraskerk. Zij zochten voor hun te klein geworden synagoge aan het Kostverlorenhof een alternatief.

De overeenstemming houdt in dat de kerk op een nader te bepalen datum in 2010 geheel leeg wordt opgeleverd aan de hoofdsynagoge. Het orgel zou dus bij voorbeeld elders in onze gemeente een plaats kunnen krijgen. Momenteel doorloopt deze overeenstemming de formele goedkeuringstrajecten aan beide kanten.

De AK heeft op 27 oktober 2008 in beginsel zijn goedkeuring aan de verkoop gegeven, en het wachten is nu op de goedkeuring van het Regionaal college voor de beheerszaken. Van de kant van de hoofdsynagoge dient het kerkbestuur de overeenkomst goed te keuren. Te verwachten is dat alle goedkeuringen op uiterlijk 30 november a.s. zijn verleend.

U heeft zich als gemeente de afgelopen periode intensief op uw verdere toekomst beraden. Wij hebben als AK bewondering voor de voortvarende wijze waarop u en uw kerkenraad niet bij de pakken neer zijn gaan zitten, maar onderzocht hebben welke mogelijkheden nu voor u open staan. Namens de Algemene Kerkenraad wens ik u Gods zegen toe bij het ingaan van die toekomst.

Melis Melissen, voorzitter Algemene Kerkenraad zondag 2 november 2008

Kruiskerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

De Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30a


Toekomst Bankrasgemeente

Sinds het besluit van de Algemene Kerkenraad op 9 mei 2008 de Dorpskerk en de Bankraskerk in 2010 te sluiten is er veel gesproken over de toekomst van de Bankraskerkgemeente.

Het is steeds de inzet van de wijkkerkenraad geweest te bekijken of de gemeente zo veel als maar mogelijk is bij elkaar kan blijven. Naast alle teleurstelling en bezorgdheid over het uiteenvallen van de gemeente was men in overgrote meerderheid voor het zoveel mogelijk gezamenlijk integreren met een andere gemeente, waarbij de naam van de Kruiskerk het meest genoemd werd.

De meeste kerkgangers willen samenwerken met de Titus Brandsma Parochie, maar door de grotere afstand, vooral bij slecht weer, kunnen de mensen niet lopend de kerk bereiken. Daarnaast werden er verschillende suggesties aangedragen zoals : het parkeren van “een kerkbus” vóór de Bankraskerk om de kerkgangers naar de Kruiskerk te brengen en hen later weer terug te brengen naar de parkeerplaats van de Bankraskerk.

De kerkenraadsvergadering van 20 oktober 2008 besloten, dat er een begin wordt gemaakt met het samengaan van de Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente.

Bankraskerkgemeente

De Bankraskerkgemeente is ontstaan in de vroeg zeventiger jaren van de vorige eeuw, toen in Amstelveen Noord de woonwijken Bankras en Kostverloren voltooid werden. Nadat zowel hervormde als gereformeerde bewoners enige tijd in eigen noodgebouwen hadden gekerkt, besloten ze samen een nieuwe kerk te bouwen.

Zo kon reeds in 1971 de Bankraskerk in gebruik genomen worden: een proeve van moderne oecumene. Deze wat-bindt-ons gedachte heeft ook van meet af aan de verhouding tot de rooms-katholieke Titus Brandsmakerk (vroeger Thaborkerk) bepaald.

Na een jarenlange bloeiperiode voltrekken zich ook binnen de Bankraskerk de processen van toenemende vergrijzing en afnemend kerkbezoek en daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten, om de Dorpskerk en de Bankraskerk te verkopen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.