Bijgewerkt: 8 december 2023

Vernieuwing zorgcentrum Klaasje Zevenster

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-02-2009

Het initiatief van de Stichting Brentano Amstelveen en de Stichting Brentano Steun des Ouderdoms om in zorgcentrum Klaasje Zevenster moderne zorg te bieden en bouwtechnisch te verbeteren is door B en W uitgewerkt in een concept-Nota van Uitgangspunten (NvU).

De ambitie is een plan te ontwikkelen in de sfeer van ‘Wonen met zorg’. Het programma voor het vernieuwde complex bevat 72 eenheden in intramurale groepswoningen met 24-uurs zorg. Daarnaast komen er circa 160 zelfstandige woningen.

Wethouder Zorg en volksgezondheid, Dolf Veenboer: ‘Dit initiatief sluit aan bij het streven tot extramuralisering. Het verheugt me dat hiermee in Amstelveen nog meer invulling komt van deze breed maatschappelijk levende wens.’ Wethouder Ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols, vult aan: ‘Bovendien toont dit project dat we in Amstelveen ondanks de recessie doorgaan met mooie bouwprojecten. Ik ben blij met deze nieuwbouw voor dit mooie doel.’

De 72 onzelfstandige eenheden komen in 10 groepswoningen van 6 eenheden voor psychogeriatrische zorg, daarnaast zijn er 12 eenheden bestemd voor cliënten somatiek. De zelfstandige woningen zullen variëren in huurprijs en de verdeling is globaal dat er 50 zorgappartementen komen in het middeldure huursegment en 110 comfortappartementen in het dure huursegment.

Klaasje  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Zorgcentrum Klaasje Zevenster in Amstelveen, waarbij iedereen een eigen appartement bewoont en ieders privacy wordt gerespecteerd. In Klaasje Zevenster is plaats voor 140 bewoners. Het gebouw ligt op de hoek van de Klaasje Zevensterstraat, de Camera Obscurastraat en de Oranjebaan.


In de vervolgfase wordt door de Stichting Brentano Amstelveen een sociaal plan opgesteld. Het sociaal plan wordt uiterst zorgvuldig vormgegeven en zal een gefaseerd uitgevoerd herhuisvestingplan voor de bewoners bevatten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd om de huidige bewoners terug te laten keren in een voor hen passende woning op de vernieuwde locatie. De wensen van de bewoners worden de komende periode geïnventariseerd. Deze zullen mede input vormen voor het op te stellen sociaal plan.

Ter aanvulling is er sprake van 200 m2 aan zorgvoorzieningen en ongeveer 2.000 m2 aan commerciële voorzieningen (inclusief restaurant).

Deze voorzieningen zijn in eerste instantie bedoeld voor de bewoners, maar het is de bedoeling dat ook bewoners van de wijk gebruik kunnen gaan maken van deze voorzieningen

Aan de Klaasje Zevensterstraat is sinds 1974 zorgcentrum “Klaasje Zevenster” gevestigd. Klaasje Zevensterstraat biedt op dit moment meervoudige zorg en woonruimte aan 140 bewoners. Daarnaast bevinden zich 105 zelfstandige woningen op het terrein.

Al in 2006 hebben B en W ingestemd met een initiatief van beide eigenaren. De eigenaren zijn zich vervolgens intern gaan beraden over de visie van het plan.  In de concept-NvU hebben B en W het initiatief uitgewerkt. De gemeente organiseert op maandag 2 maart 2009 een informatieavond waarop belanghebbenden en belangstellenden kennis kunnen nemen van de planvorming en kunnen reageren op de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten. Ingekomen reacties worden samen met de NvU in een Nota van Beantwoording aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.