Bijgewerkt: 3 december 2023

Verouderde faillissementsprocedure krijgt een modern jasje

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-06-2017

De huidige, verouderde faillissementsprocedure krijgt een modern jasje; dit met als doel faillissementen sneller, transparanter en makkelijker af te wikkelen. Zo kan er straks beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Bovendien wordt het insolventieregister verbeterd. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie), dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

De nieuwe regeling draagt bij aan hogere opbrengsten van een faillissementsprocedure en beperkt de maatschappelijke kosten die uit een faillissement voortvloeien. Dat is van belang, omdat uitbetaling uit een faillissementsboedel voor crediteuren vaak zeer beperkt is en regelmatig lang op zich laat wachten. Elke maatregel die de procedure sneller en efficiënter kan maken, levert de betrokken partijen dus veel op. Het wetsvoorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht.

Op dit moment wordt nog veel informatie op papier verstrekt. Dat is inefficiёnt en kost de curator veel tijd. Door inzet van digitale hulpmiddelen kan dat sneller en makkelijker. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor vergaderingen: niet meer fysiek, maar elektronisch. Verder verbetert digitaal werken de informatievoorziening aan schuldeisers. Zij willen snel bekend zijn met het vonnis, waarin het faillissement is uitgesproken, om hun belangen veilig te kunnen stellen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Stef Blok (VVD) minister van Veiligheid en Justitie


Consumenten en ondernemers zijn gebaat bij een actueel en bijgewerkt insolventieregister. Nu moeten zij soms nog met de rechtbank bellen om te controleren, of een bedrijf failliet is. Verder kan een snelle en eenvoudige toegang tot het register van faillietverklaringen onnodige verliezen voorkomen. Bijvoorbeeld in de situatie, dat iemand niet weet, dat een bedrijf failliet is en toch vooruitbetaalt. Verbeterde, digitale informatievoorziening voorziet ook in de behoefte van schuldeisers om snel te kunnen beschikken over belangrijke besluiten van de rechter. Bijvoorbeeld de toestemming voor de verkoop van de bedrijfsinventaris van de failliete onderneming.

Daarnaast is de verwachting, dat curatoren steeds meer uit eigen beweging stukken zullen publiceren op een website. In sommige grote faillissementen beheert de curator al een speciale website met verslagen, boedelbeschrijvingen en uitdelingslijsten. Dit komt de informatievoorziening aan de schuldeisers ten goede. Om de afwikkeling van faillissementen efficiënter te laten verlopen, krijgt de curator de bevoegdheid zelf een lijst van vorderingen ter verificatie op te stellen. Hij hoeft dan niet te wachten op schuldeisers die hun vordering bij hem indienen. Deze mogelijkheid kan vooral in grote faillissementen van pas komen en de kosten voor schuldeisers terugdringen. Ook worden de mogelijkheden beperkt om vorderingen op het laatste moment ter verificatie bij de curator in te dienen. Is een schuldeiser te laat, dan deelt hij niet meer mee in de uitkering van het faillissement. Nieuw is ook, dat de rechter-commissaris voortaan zelf bepaalt, of en zo ja: wanneer een verificatievergadering wordt gehouden. Ook kunnen er meerdere vergaderingen plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld verschillende groepen schuldeisers worden opgeroepen. Dit stelt de rechter in staat om meer maatwerk te leveren. Aanpassingen in de regeling van de schuldeiserscommissie zorgen er naar verwachting voor, dat schuldeisers betere inspraak hebben bij de afwikkeling van het faillissement.

Tot slot wordt het eenvoudiger om een deskundige in te schakelen en meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen. Dit draagt bij aan specialisatie binnen de rechterlijke macht en bevordert het toezicht in omvangrijke en ingewikkelde faillissementen. Denk bijvoorbeeld aan het faillissement van een scholengemeenschap, waarbij een rechter-commissaris vanuit een andere rechtbank wordt benoemd die ervaring heeft met dergelijke faillissementen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.