Bijgewerkt: 5 juni 2023

Versnelde opvang van 104 statushouders in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-10-2022

In eerdere brieven informeerden wij u al over de versnelde opvang van statushouders in Amstelveen. Streven van het Rijk is op landelijk niveau 20.000 statushouders versneld te huisvesten in de 2e helft van 2022. Voor Amstelveen betekent dit dat onze taakstelling voor de 2e helft van 2022 met 34 is opgehoogd naar 104 personen – meldt het College B en W van Amstelveen.

Door de uitstroom uit asielzoekerscentra te bevorderen komen er plekken beschikbaar voor asielzoekers. In september liepen wij al met twee personen voor op de oude taakstelling van 2022. Er resteert een taakstelling van 32 personen. De verwachting is dat we voor alle statushouders huisvesting hebben vóór het eind van het jaar. Het Rijk verhoogt de taakstelling voor de le helft van 2023 tot 111 personen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tijdelijke noodopvang Sonjashnik (Соняшник -Zonnebloem) voor 80 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen

Alleenstaande Minderjarige Statushouders. Op 14 november 2022 nemen zes Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) hun intrek in een kleinschalige opvanglocatie in Middenhoven. Het gaat om jongeren tussen de 15 en 18 jaar. De jongeren zijn statushouders, gaan naar school en hebben als perspectief integratie in Nederland. Het Nidos (voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen) heeft de voogdij over de jongeren en Movement On The Ground zorgt voor de dagelijkse begeleiding op de locatie. Omwonenden worden geïnformeerd per brief en uitgenodigd voor een inloopavond. Daarbij wordt er, als de jongeren een beetje gewend zijn aan hun nieuwe leefomgeving, een kennismaking tussen de jongeren en hun coaches en direct omwonenden georganiseerd.

Ontheemden uit Oekraïne. Amstelveen vangt ongeveer 700 vluchtelingen uit Oekraïne op. Dat aantal is al lange tijd redelijk stabiel. In de gemeentelijke opvang verblijven circa 430 vluchtelingen: 360 in de hotels Ibis en Adagio en 70 in de tijdelijke noodopvang Sonjashnik aan de Prof. E.M. Meijerslaan. De overige vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen in gastgezinnen. Aangezien het er niet naar uit ziet dat de vluchtelingen op korte termijn terug naar hun land kunnen, gaat de gemeente met de hotels in gesprek over verlenging van het verblijf na 31 december 2022. De gemeente heeft inmiddels een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op de drie bovengenoemde gemeentelijke opvanglocaties.

Wat is een Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling? De vreemdeling is bij aankomst in Nederland jonger dan 18 jaar (minderjarig); komt van buiten de Europese Unie (EU); is naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de jongere heeft. Tot de leeftijd van 18 jaar wordt er een voogd toegewezen en een vreemdeling jonger dan 15 jaar wordt opgenomen in een pleeggezin of in een gespecialiseerde opvang in kleinschalige woonvoorzieningen. Een AMV heeft recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding. De meeste AMV-ers komen op dit moment uit Syrië, daarnaast met name uit Gambia, Jemen, Marokko, Irak en Eritrea.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.