Bijgewerkt: 26 mei 2024

Vervolgstap in herontwikkeling Campus Uilenstede

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-01-2009

Er is een vervolgstap gezet in de herontwikkeling van Uilenstede. Met de visie “wonen op Uilenstede” en de “Nota van Uitgangspunten Uilenstede Oost” hebben B en W van Amstelveen eind 2007 aangegeven een ontwikkeling richting studentencampus voor te staan. De gemeenteraad heeft hier begin 2008 mee ingestemd. Beide documenten zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatief van DUWO om te herstructureren. Ook de VU is hierbij nauw betrokken.

De Nota van Uitgangspunten Uilenstede Oost (NvU) is uitgewerkt in een Programma van Eisen (PvE).

Het PvE geeft aan welke eisen de ontwikkeling van de studentenwoningen en de daarbij behorende voorzieningen moeten voldoen, om een levendige studentencampus te creëren waar men graag woont, studeert en recreëert.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Een studentenflat in Uilenstede


De campus moet uitnodigen tot  ontmoetingen. Openheid en transparantie zijn hierbij belangrijk, ook in de bebouwde omgeving. Zo zullen de drie bestaande woontorens alle toegang krijgen tot het centrumgebied door drie doorbraken in het Combinatiegebouw. Dit zal tevens een verbetering betekenen voor de sociale veiligheid.

Ontwikkelingsprogramma

Uilenstede krijgt de ruimte voor sloop en vervangende nieuwbouw van 724 woningen. Ook gaat de woonkwaliteit toenemen door een deel van de wooneenheden samen te voegen tot grotere wooneenheden. Het aantal woningen in het gebied blijft in beginsel gelijk. Er kunnen nog 25 woningen extra komen, indien het ministerie van VROM een verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Het plan is om de woonruimte toe te wijzen aan studenten die staan ingeschreven aan een universiteit of hogeschool. Daarnaast heeft DUWO plannen voor de toevoeging van maximaal 4000 m2 onderwijsvoorzieningen, horeca, sociaal maatschappelijke voorzieningen en overige bedrijvigheid.

Stedenbouwkundige Uitwerking

In Uilenstede noord zijn stedenbouwkundig drie gebieden onderscheiden. Het eerste gebied is het westelijke deel. De gebouwen zijn hier gegroepeerd rond een centrale groene ruimte met waterpartij. Deze opzet blijft ongewijzigd. Het tweede gebied is het centrum als functioneel hart van Uilenstede. Hier zijn de huidige voorzieningen zoals de Griffioen, de supermarkt, het café al aanwezig en er komen nieuwe voorzieningen bij.

Dit levert een meerwaarde op voor de levendigheid in het gebied. Tevens zullen in het huidige Combinatiegebouw drie doorbraken komen. Deze doorbraken verbinden de drie achtergelegen woontorens ruimtelijk met het centrum. Dit verbetert het centrumgebied als een gewenste ontmoetingsplek voor de bewoners. Het derde gebied is gelegen aan de oostzijde.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Uilenstede Sportcentrum


Op dit moment zijn daar het VU Guesthouse en de onderwijsgebouwen gehuisvest. Hier komen nieuwe studentenwoningen en een parkeergarage. In het binnenterrein van dit gebied komt groen met solitaire bomen. Het onderwijsgebouw aan de zuidzijde blijft gehandhaafd.

Wijzigingen

Ten opzichte van de Visie Wonen op Uilenstede en de NvU Uilenstede Oost bevat het PvE Uilenstede Oost twee kleine wijzigingen. Deze wijzigingen hebben te maken met het verdwijnen van de zwevende nieuwbouw uit de plannen vanwege de consequenties voor de sociale veiligheid. De geplande bebouwing komt nu in het woongebied aan de Laan van Kronenburg.

De maximale hoogte van de nieuwbouw mag 21 meter zijn in plaats van 20. Dit heeft te maken met verhoogde begane grond, die noodzakelijk is bij de halfverdiepte parkeergarage aan het gebouw. Een andere kleine aanpassing heeft te maken met de zichtbaarheid van de bosschages langs de Kalfjeslaan vanuit de nieuwe binnenplaats. Ruimtelijke studie heeft uitgewezen dat gras met solitaire bomen beter voorziet in de invulling van groen in deze omgeving.

Wethouder Ruimte, Bouwen en Wonen, Remco Pols: “Na jaren van discussie over de mogelijkheden en gewenste ontwikkelrichting voor Uilenstede, zijn we, samen met de initiatiefnemers snel aan de slag gegaan. Na de Visie en NvU zijn we nu gelukkig al weer een stap verder: We hebben een PvE op basis waarvan we de plannen weer verder kunnen invullen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.