Bijgewerkt: 29 juni 2022

Vogelkooi en watervogels uit het Broersepark moeten verdwijnen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Klankbordgroep Broersepark
30-06-2009

De 'Klankbordgroep Broersepark': “Als de gemeenteraad aanstaande woensdag instemt met de Kadernota 2010, betekent dat men instemt een bezuiniging van 75.000 euro op de renovatie van het Broersepark (zie de Kadernota 2010, p. 18).

Broersepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Ganzen in het Broersepark


Afgelopen vrijdag ontvingen alle leden van de Klankbordgroep Broersepark het bericht, dat de vogelvolière en de bijzondere watervogels in de vijvers van het Broersepark zullen verdwijnen.

Als Klankbordgroep zijn wij verbijsterd over dit bericht. Vele malen zijn wij in 2008 met medewerkers van de gemeente bijeen geweest om te praten over de toekomst van het park. Wij hebben nadrukkelijk aangegeven, dat de vogels in de volière en de vijvers behouden moeten blijven. Wij leken hierin gehoord te worden, totdat wij onverwacht deze brief ontvingen.

Broersepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)


De volière in het Broersepark


De bezuiniging die de vogels treft zit verborgen in de Kadernota die op 1 juli 2009 (dus morgen) door de gemeenteraad besproken wordt. Er wordt op p.18 van de Kadernota melding gemaakt van een voorgenomen bezuiniging van 75.000 euro op de renovatie van het Broersepark. Bij navraag laten diverse ambtenaren mij weten, dat het hier inderdaad gaat om een bezuiniging op de vogels in het park, zonder dat dit in de nota nader vermeld wordt.

Hiermee worden de raadsleden in onze ogen misleid. Wij hebben inmiddels vele raadsleden, omwonenden, het wijkplatform van Cardanus en andere betrokkenen op de hoogte gesteld van de situatie en krijgen veel ondersteunende reacties. Jaren geleden is al intensief actie gevoerd voor het behoud van de vogels. Toen met succes, maar de geschiedenis herhaalt zich.

Sinds generaties zijn de vogels in het park een geliefde trekpleister voor honderden Amstelveners, jong en oud. De vogels worden uit kostenbesparing al verzorg door enthousiaste vrijwilligers. De gemeente stelt, dat de huidige kooien en hokken vervangen moeten worden vanwege EU-regelgeving ten aanzien van de vogelgriep. Het vervangen van de kooien zou te duur zijn.

Er staat echter nergens vermeld wat de te verwachten kosten voor een nieuwe kooi en hokken zouden zijn en welke kosten jaarlijks gemoeid zijn met de verzorging en voedering van de vogels. Wij als Klankbordgroep roepen iedere bewoner van Amstelveen die de vogels in het park niet wil missen op zich sterk te maken voor hun behoud.

De Klankbordgroep beraadt zich op actie en wil bewoners via de media op de hoogte houden. Nu eerst de besluitvorming in de raadsvergadering van morgen afwachten. Wij hopen op vele steunbetuigingen!

Met groet van Corinne Sieger  e-mail; cj.sieger@hccnet.nl

Voorstel 17 van de Kadernota 2010 (pagina 17/18)

In te stemmen met het oplossen binnen de bestaande bedrijfsvoeringkaders dan wel schrappen van de onder bedrijfsvoering gerubriceerde aanmeldingen autonome ontwikkelingen.

Rubriek 4: wensen/ambities

Voor een bedrag van in totaal 690 duizend euro structureel zijn aanmeldingen gecategoriseerd onder wensen/ambities. Dit betreft meerwaardeplan Broersepark 75 duizend euro, stimulering Amstelveense economie 45 duizend euro, impuls brede school/sport/cultuur 208 duizend euro, RTV 60 duizend euro, P60 (veiligheid en vrijwilligers begeleiden) 125 duizend euro, poppentheater 27 duizend euro en interactief servicepunt Stadshart 150 duizend euro.

Daarnaast is nog eenmalig voor het Broersepark 100 duizend euro gevraagd en voor het servicepunt Stadshart 350 duizend euro. Tenslotte is door de Kunstenaarsvereniging Amstelveen Kunst een alternatief plan ingediend, om Amstelveen Informatie op te heffen en hiervan een expositieruimte te maken voor Amstelveense kunstenaars (113 duizend euro structureel en 178 duizend euro eenmalig).

Gegeven de algehele inkadering achten wij nieuwe beleidsintensiveringen thans niet opportuun en hebben wij deze "onder de zaaglijn" geplaatst.

Voorstel 18

De onder wensen en ambities gerubriceerde aanmeldingen autonome ontwikkelingen niet te honoreren. (Bron:  Kadernota 2010 Gemeente Amstelveen)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.