Bijgewerkt: 22 maart 2023

Voorstel van woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in 15 gemeenten in Nord-Holland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2020

In februari en maart 2020 zijn de gemeenteraden van de 15 gemeenten in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek- Waterland geconsulteerd over het voorstel op hoofdlijnen voor een nieuwe woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen. In diverse gemeenteraden zijn punten genoemd ten aanzien van regionale afspraken, maar ook punten die lokaal verder opgepakt kunnen worden.

De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Het voorstel voor een nieuwe verdeling is gisteren door de 15 colleges van B en W’s vrijgegeven. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Laurens Ivens (SP) wethouder Bouwen en Wonen van de gemeente Amsterdam


Laurens Ivens (SP) wethouder Wonen van de gemeente Amsterdam, voorzitter van het bestuurlijk overleg van de regio is tevreden met dit resultaat: 'Het is mooi dat we met 15 gemeenten en 14 corporaties tot een andere verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen en dat alle inwoners hebben kunnen meedenken over de groepen mensen die voorrang zouden moeten krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen vaker terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.'

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen van de gemeente Amstelveen: 'Goed dat hiermee Amstelveense woningzoekenden in noodsituaties en dringend een woning nodig hebben, eerder een woning toegewezen kunnen krijgen.' Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en Volkshuisvesting


Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft. Inwoners zijn uitgebreid betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel. De drie situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijzing. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning. Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van 30 punten. Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van 12 punten. Voor wie niet actief zoekt nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. Het systeem met urgentie blijft bestaan. Aan urgentie zijn echter strikte regels verbonden. Als een woningzoekende snel een woning nodig heeft, maar te weinig inschrijftijd en niet in aanmerking komt voor een urgentie, komen ze in de knel in het huidige systeem. De toetsing op inkomen en gezinsgrootte verandert ook niet. En sommige doelgroepen blijven voorrang houden, zoals ouderen, grote gezinnen en voorrang voor eigen inwoners van een gemeente.

In een aantal raadsconsultaties is gevraagd extra punten toe te kennen aan jongeren die moeten uitstromen uit een tijdelijk contract. In het beleidsvoorstel is opgenomen dat een lokaal vangnet wordt uitgewerkt voor jongeren die behoren tot de doelgroep van de sociale huur en die moeten uitstromen uit tijdelijke contracten en daardoor dakloos worden. Door aan deze jongeren extra punten toe te kennen, kunnen zij zelf een andere woning vinden.

Ook is voorgesteld de inschrijfleeftijd te verlagen naar 16 jaar. Deze maatregel heeft in de eerste jaren effect voor deze groep, maar wel ten nadele van de groep die hier net niet voor in aanmerking komt. Daarnaast is op lange termijn het verwachte effect van deze maatregel naar verwachting zeer gering omdat dan vele jonge woningzoekenden twee jaar extra inschrijftijd hebben en onderling moeten concurreren. Hierdoor loopt de wachttijd voor alle jongeren op. Daarom is dit voorstel niet overgenomen.

Inspraak. Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners in hun eigen gemeente een reactie geven op het voorstel. Eind 2020 wordt door de 15 gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel. Na de inspraakperiode wordt op basis van de ingekomen reacties een nota van beantwoording opgesteld. Het aangepaste beleidsvoorstel inclusief nota van beantwoording wordt dan in het najaar van 2020 aangeboden ter besluitvorming aan de gemeenteraden in de regio. Als het beleidsvoorstel is vastgesteld wordt een huisvestingsverordening opgesteld, die eveneens ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Inwerkingtreding van de nieuwe verordening wordt voorzien in de eerste helft van 2021. Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.