Bijgewerkt: 3 december 2021

Voortgang aanpak illegaal woongebruik in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-07-2014

De burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Op 17 maart 2014 heeft u een brief ontvangen, waarin wij u informeerden over de voortgang rond de aanpak van woonfraude en woonoverlast. Inmiddels ligt er een nieuw college programma, waarin aandacht wordt gevraagd voor veiligheid en veilig wonen. In dat kader wil het college nader ingaan op de aanpak van illegaal woning gebruik. De afgelopen jaren is het illegaal gebruik van woningen in Amstelveen toegenomen. Voorbeelden van woonfraude zijn: hennepplantages, illegale onderverhuur/kamerverhuur, illegale bedrijfsvoering, prostitutie en overbewoning. Het grote aantal meldingen van voornamelijk hennepplantages benadrukt de noodzaak om er bovenop te zitten.

Voor het ontmantelen en sluiten van hennepplantages en drugspanden is in samenwerking met de gemeente Amsterdam in 2012 beleid ontwikkeld, waardoor de burgemeester de bevoegdheid heeft gekregen om drugspanden (tijdelijk) te sluiten. Het biedt de mogelijkheid om snel en doortastend op te treden tegen opiumovertredingen, waarmee in de leefomgeving van panden, waarin zich zulke overtredingen voor hebben gedaan veel onrust en ongenoegen wordt voorkomen.

De afgelopen twee jaar zijn er ook diverse andere maatregelen getroffen om illegaal woninggebruik tegen te gaan.

-De afdeling Publiekszaken geeft prioriteit aan het op orde houden van de Basisregistratie Personen (BPR), voorheen GBA. Wanneer er adressen niet kloppen, wordt onderzoek gedaan.

-De samenwerking met externe partners is geïntensiveerd. De gemeente werkt, al dan niet op basis van convenanten, actief samen met andere overheidsorganisaties, zoals politie, justitie en belastingdienst. Maar ook met publiek/private organisaties, zoals energiebedrijven en woningcorporatie Eigen Haard. Door intensiever samen te werken proberen we de krachten te bundelen om zo effectief en doelmatig illegaal gebruik van woningen aan te pakken.

-Op 1 november 2012 is met de Actie Schijnwerper het ‘meldpunt woonfraude’ opengesteld. In oktober 2013 zijn bij wooncomplexen hennepgeurkaarten uitgereikt. Hierdoor kunnen mensen sneller de geur van hennep herkennen en indien aanwezig melding maken bij de politie. Dit project loopt nog steeds.

-Op grond van de wettelijke bevoegdheden van de gemeente is recent gestart met het opvragen van informatie bij woningbemiddelaars omtrent de woningen die zij in bemiddeling hebben c.q. hebben gehad in Amstelveen. Hiermee kan sneller en adequater inzicht worden verkregen in de mogelijke afwijkingen van het normale wettelijk toegestane gebruikspatroon van woningen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De bewoners van de flat de Grote Beer in Amstelveen ruiken de geur van de hennepplant op een speciale geurkaart in oktober 2013. In de flat vond de politie eerder een hennepkwekerij


Actieprogramma gericht op een veilige woonomgeving

De druk op de woningmarkt is en blijft groot in de regio en ook in Amstelveen. Dit is een belangrijke factor die leidt tot het illegaal gebruik van woningen. Het gaat bijvoorbeeld omkoopwoningen die niet verkocht worden en daarom worden verhuurd aan derden. Dit verhuren gebeurt vaak via woonbemiddelaars die huurders onvoldoende screenen. Daarnaast zijn particulieren die hun woning verhuren niet altijd op de hoogte van de risico’s die ze lopen, of zich bewust van de gevaren van het verhuren van een woning aan een onbekende derde. Het college vindt het belangrijk, dat inwoners veilig moeten kunnen wonen in Amstelveen. Dit betekent, dat het toenemende illegaal gebruik van woningen aangepakt moet worden.

Om deze ontwikkelingen te pareren zal een integrale handhavingsaanpak nodig zijn. Een aanpak, waarbij aandacht is voor preventieve maatregelen, maar ook voor mogelijke bestuurlijke sancties. In de preventieve sfeer gaat de gemeente komend jaar voorlichting geven aan particuliere verhuurders en woningbemiddelaars. Een betere screening van potentiële huurders is hierbij onderwerp van gesprek. De integrale aanpak moet worden geschreven in een actieprogramma. In dit actieprogramma worden de diverse mogelijkheden om hennepteelt aan te pakken nader uitgewerkt. De bestaande aanpak wordt aangevuld met door nieuwe kennis en ervaring opgedane wettelijke mogelijkheden, bijvoorbeeld in andere gemeenten.

Personele capaciteit

Op dit moment wordt gewerkt volgens het huidige uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2014. Dit programma heeft al capaciteit gereserveerd maar via een herprioritering wordt gekeken, of er nog extra capaciteit kan worden vrijgemaakt.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. G.J. de GraafAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS