Bijgewerkt: 3 december 2021

Voortgang van de woonwagenaanpak in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-07-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de voortgang van de woonwagenaanpak.

Geachte heer/mevrouw,

In de vorige collegeperiode is in 2011 gestart met een integrale woonwagenaanpak. Aanleiding hiervoor was, dat er op woonwagenlocaties in het verleden meer gedoogd werd dan elders in Amstelveen. Dit is nu niet meer het geval, voor woonwagenbewoners gelden dezelfde regels als voor alle Amstelveners. We zijn op de goede weg, maar het is van belang, dat deze aanpak consequent wordt voortgezet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en Handhaving


Het team handhaving openbare ruimte controleert alle woonwagenlocaties eens in de twee weken onder andere op de volgende zaken: De openbare ruimte mag niet gebruikt worden als opslagplaats voor voertuigen die in een stalling thuis horen en er zijn ook beperkingen aan het parkeren van grote voertuigen. Afval dient op de juiste manier te worden aangeboden, verrommeling wordt tegengegaan.

Daarnaast wordt er een inhaalslag gemaakt op het gebied van Wabo-vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningen, zoals bouwvergunningen). Niet vergunde woonwagens dienen vergund te worden. Dit biedt tegelijkertijd een betere basis voor toekomstige controle en handhaving. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van de standplaatsen zelf in overeenstemming met het bestemmingsplan. Caravans naast de woonwagen worden niet toegestaan en er mag niet meer dan één voertuig op een standplaats worden gestald.

Dit wordt integraal en locatiegewijs aangepakt, waarbij de Doorweg de afgelopen maanden centraal heeft gestaan. Diverse objecten (boot, auto, caravan, vouwwagen) zijn daar na aanschrijvingen verwijderd. Op de Voerman heeft een bewoner na een mondelinge aanwijzing een illegaal bouwwerk verwijderd.

In de verhuur wordt veel inspanning geleverd om de huur te innen. Op de meeste adressen levert dit geen problemen op, maar er zijn enkele hardnekkige wanbetalers. Als een aanmaningstraject en aanbod van schuldhulp onvoldoende resultaat blijft opleveren, wordt een ontruimingsvonnis gevraagd en uitgevoerd. Ook bij het aantreffen van een hennepplantage op een gehuurde standplaats wordt via de rechter ontbinding en ontruiming gevraagd.

Foto Amstelveen
(Foto Google Maps - 2014)

Woonwagens op locatie Doorweg in Amstelveen


Bij dit alles wordt nauw samengewerkt met de fraudebestrijding van Werk en Inkomen, het adresonderzoek van het team burgerzaken, de politie en nu ook de rijksbelastingdienst. Signalen worden uitgewisseld en de aanpak vanuit de verschillende regelgevingen wordt op elkaar afgestemd. Het kan hierbij gaan om illegale bedrijvigheid, onjuiste inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie met als doel financieel gewin, of kleine criminaliteit.

Het team leerplicht en het RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie voor 18 tot 23 jarigen), dat de schoolgang en toeleiding naar werk stimuleert, maakt waar gewenst ook onderdeel uit van de samenwerking. In het kader van de woonwagenaanpak is ook aandacht besteed aan de toekomstige verhuur van de standplaatsen. Omdat er geen vaste norm is voor het aantal standplaatsen en de standplaatsen extra kosten met zich meebrengen voor de gemeente, zijn twee vrijgekomen standplaatsen onttrokken aan de woonruimtevoorraad. Hiertegen is bezwaar en nu ook beroep aangetekend door twee bewoners. Deze zaken lopen nog.

Om optimaal resultaat te bereiken in de normalisatie, streeft het college niet naar verdere vermindering van het aantal woonwagenstandplaatsen. De woonwagenaanpak kan zich zo de komende maanden richten op de uitleg van regels, het bestrijden van overtredingen en het stimuleren van de participatie van woonwagenbewoners in de samenleving, daar waar dit nodig is. Eind 2014 zal ik u uitgebreider informeren over de behaalde resultaten.

Hoogachtend, Herbert Raat, wethouder Wonen en HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS