Bijgewerkt: 16 juni 2024

Voortgang van de woonwagenaanpak in Amstelveen eind 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2015

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte raadsleden,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Handhaving


Sinds 2011 is op de woonwagenlocaties het terugdringen van de gedoogcultuur en de daarmee gepaard gaande verrommeling aangepakt. In deze brief informeer ik u over de resultaten sinds de vorige raadsbrief over dit onderwerp (januari 2015). Uitgangspunt is, dat we iedere bewoner in Amstelveen gelijk behandelen. Iedere bewoner heeft dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten.

Om de negatieve beeldvorming te doorbreken gaat de gemeente regelmatig het gesprek aan. Ook werken alle afdelingen binnen de gemeente samen, zodat we het beleid goed uitvoeren en handhaven, waar nodig. Rommel in de openbare ruimte moet worden opgeruimd; doet de bewoner dit niet, dan treedt de gemeente op. We spreken ouders van kinderen aan die spijbelen. En we innen gemeentelijke belastingen. Vanzelfsprekend bieden we ook hulp aan mensen die in de knel zitten.

Afstemming. De woonwagenlocaties kennen een eigen dynamiek. Van 2011 tot en met 2013 is de voortgang nauwkeurig gemonitord in een periodiek bestuurlijk overleg met diverse portefeuillehouders. Dit intensieve toezicht is langzaam afgebouwd en nu ondergebracht in de reguliere staven. Er is nog altijd specifieke aandacht voor de woonwagenlocaties. Ik vind het van belang, dat dit in stand blijft.

Alle afdelingen nemen hun eigen verantwoordelijkheden op hun taakgebied, maar soms zijn zaken afdeling overstijgend. Op ambtelijk niveau vindt tweemaandelijks overleg plaats tussen Vastgoed, Toezicht en Handhaving, fraudeonderzoek van Werk & Inkomen, Politie en Centrale Beheer Taken. De speerpunten van dit overleg zijn het bestrijden van illegale activiteiten, fraude, het gebruik van de openbare ruimte als stallingsruimte, bouwen zonder vergunning, gebruik in strijd met het bestemmingsplan en afvalinzameling.

Op casusniveau wordt er samengewerkt met het Sociaal Domein (schuldhulp, woonurgenties, leerplicht/RMC en/of sociale teams), adresonderzoek Burgerzaken, de Rijksbelastingdienst en Communicatie. Verder schuift twee keer per jaar een vertegenwoordiger van Wijkbeheer aan bij het coördinerend woonwagenoverleg, zodat betrokkene voldoende feeling blijft houden en men elkaar indien nodig snel weet te vinden. Daarnaast houd ik vinger aan de pols in mijn staf. Tot slot houdt een afvaardiging van het college twee keer per jaar een schouw.

Handhaving openbare ruimte. Alle locaties controleren we regelmatig op het gebruik van de openbare ruimte. Indien de openbare ruimte wordt gebruikt als langdurige stallingsruimte, of sprake is van het dumpen van afval, spreken we bewoners eerst hierop aan en indien nodig starten we een handhavingstraject op. Zo’n handhavingstraject kan bestaan uit aanschrijvingen (bestuursdwang- procedure), of een proces verbaal. Daarbij werken we nauw samen met Wijkbeheer en Centrale Beheer Taken.We vegen doelmatig en alle locaties zien er over het algemeen goed uit. Het afgelopen jaar zijn er, naast het nodige (zwerf)vuil op de locaties en een grote hoeveelheid sloopafval op het Galjoen, diverse aanhangers, boottrailers en caravans/campers verwijderd. Echter, er blijven nog altijd een aantal objecten langdurig gestald staan. Verder is op één locatie sprake geweest van geluidsoverlast, veroorzaakt door één, of meerdere woonwagenbewoners. Er is overleg geweest met de buurtbewoners die hadden geklaagd. De geluidsoverlast is aangepakt door het gesprek aan te gaan met de veroorzakers, controles en door samenwerking met en inzet van de politie. Nu is nog af en toe sprake van geluidshinder, waarop we direct acteren.

Handhaving standplaatsen en bebouwing. In de afgelopen jaren is het nodige bereikt. Alle woonwagenlocaties zijn onder de loep ge- nomen voor wat betreft de vereiste (omgevings)vergunningen en het gebruik van de standplaatsen in overeenstemming met de vigerende bestemmingsplannen. Daar, waar vergunningen ontbraken, zijn bewoners aangeschreven. Voor de Doorweg zijn in 2015 diverse vergunningen verleend. Alleen voor de Voerman is deze aanpak nog niet afgerond. Verder dienen we in twee gevallen op de Doorweg de toezegging uit het verleden en/of bijzondere omstandigheid nog af te handelen met betrekking tot het mogelijk persoonsgebonden gedogen in deze situaties. Persoonsgebonden gedogen betekent, dat zodra er een nieuwe bewoner komt, men de overtreding alsnog ongedaan moet maken.

Doordat we de locaties regelmatig bezoeken, constateren we snel nieuwe overtredingen en pakken we deze direct aan. Dit vergemakkelijkt verdere handhaving aanzienlijk. Momenteel houdt Vastgoed, als verhuurder van de woonwagen c.q. standplaats, in overleg met Vergunningen een recente aanbouw op de Binderij en een nieuw geplaatste woonwagen op de Galjoen in de gaten. Mochten de bewoners geen vergunning aanvragen, dan gaan we handhavend optreden. Naast de aandacht voor bebouwing dienen we ook aandacht te besteden aan diverse voertuigen op de standplaatsen, waarvan er sommige bewoond worden. We zagen hier namelijk een toename in 2015, met name op het Galjoen.

Verhuur en beheer. De communicatie met bewoners is uiteraard tweerichting verkeer. Beheer is hierin vaak eerste aanspreekpunt van de bewoners. De huurinning blijft veel tijd en aandacht vragen. Op de woonwagenlocaties wonen veelal mensen die moeten rondkomen van minimale inkomsten uit arbeid, of een uitkering. Zodra een huurachterstand ontstaat, vereist het veel inspanning en is het lastig dit weer recht te trekken. Aanvankelijk stonden in het eerste kwartaal van 2015 twee ontruimingen gepland. De aanleiding hiervoor lag in beide gevallen bij herhaalde problemen met de inning van achterstallige huurbetalingen. Ontruiming is een uiterste maatregel en we proberen die daar, waar mogelijk te voorkomen. Voor de zorgvuldigheid is daarom een traject met de inzet van het Sociale Team gevolgd. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid, dat de ontruimingen zijn aangehouden, de bewoners onder bewind zijn gesteld en ze met Balans Schuldhulpverlening werken aan het op orde brengen van hun schulden en de aflossingen hierop.

In augustus is een hennepplantage op de Voerman ontmanteld. Op 20 oktober 2015 heeft de Rechtbank in kort geding het vonnis tot ontbinding en ontruiming uitgesproken. De huurster heeft via haar advocaat tegen deze uitspraak spoedappel aangetekend. De procedure loopt nog. Verder heeft de Rechtbank in augustus de onttrekkingsbesluiten voor de standplaatsen aan de Binderij 37 en Doorweg 14 vernietigd. De gemeente is niet in hoger beroep gegaan. De standplaatsen zullen we op orde brengen en gaan verhuren.

In 2015 is één vrijgekomen standplaats verhuurd. De standplaats is toegewezen aan een persoon die als standplaatszoekende op de wachtlijst stond geregistreerd. Verder heeft een standplaatsruil plaatsgevonden en een huurovername door de medehuurder in een geval van het overlijden van de huurder. Voor de verhuur van standplaatsen houdt de gemeente conform de regionale huisvestings- verordening een wachtlijst bij. Er zijn zes nieuwe standplaatszoekenden geregistreerd in 2015. Medio december staan er 19 standplaatszoekenden op de lijst geregistreerd.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Naast een woonwagen in Binderij werd de groenstrook bestraat door de gemeente zelf


Inrichting openbare ruimte. Er zijn veel wensen. Lang niet alle wensen kan de gemeente honoreren. Tijdens een schouw in 2014 hadden bewoners van de Galjoen de medewerking van de gemeente gevraagd een speelmogelijkheid te realiseren. Wijkbeheer heeft dit met de bewoners vormgeven. Medio maart had een bewoonster van de Binderij verzocht zelf een groenstrook te mogen bestraten. Dit is afgewezen. Echter, omdat er ooit verharding was, is dit medio 2015 door Wijkbeheer zelf aangebracht om problemen met (toekomstig) onderhoud te voorkomen. Diverse klachten over een woekerend soort groene beplanting op het Galjoen heeft Wijk- beheer in onderzoek om te bezien, of er maatregelen nodig zijn.

Overige zaken 2015. Eind januari heeft de gemeente een anonieme brief ontvangen, waarin de schrijver een boekje opendoet over misstanden op de Voerman met betrekking tot uitkeringsfraude, woonfraude, hennepteelt en verboden drugs- en wapenbezit. Er is een analyse van de inhoud gemaakt, er heeft overleg plaatsgevonden over de interpretatie en mogelijke acties. Alvorens de betrokken afdelingen c.q. politie eventuele maatregelen (kunnen) nemen, onderbouwen ze de anonieme tips met bewijzen en aanvullende indicaties. Diverse betrokken medewerkers hebben in februari een weerbaarheidstraining gevolgd, omdat de communicatie over overtredingen de nodige vaardigheden vereist, zeker bij calamiteiten.

Medio februari is aan een bewoner een raadhuisverbod voor drie maanden opgelegd. Dit naar aanleiding van het veelvuldig (telefonisch) contact zoeken met ambtenaren en mij over allerlei zaken en een bezoek aan het raadhuis, waarin bedreigingen zijn geuit. Van de bedreigingen is aangifte gedaan en zijn verklaringen afgenomen. Tot slot signaleren de betrokken afdelingen soms opmerkelijke verhuisbewegingen, of zijn er vermoedens, dat de feitelijke bewoning afwijkt van de bewoning conform de Basis Registratie Personen en de huurovereenkomsten. De woonfraude/illegale bewoning op de woonwagenlocaties komt niet aan de orde in het reguliere overleg “Actie Schijnwerper / Weekstart”. In 2016 zal hier aandacht aan besteed worden in het Coördinerend Overleg Woonwagenzaken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Herbert Raat,

Wethouder Wonen en Handhaving


Woonwagenlocaties in Amstelveen

Sinds de afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 is de gemeente volledig verantwoordelijk voor haar woonwagenbeleid. Sinds de intrekking van de wet moeten woonwagenbewoners worden behandeld als “gewone” burgers en moet de situatie op de woonwagenlocaties worden genormaliseerd. Sinds het afschaffen van de Woonwagenwet is het aan gemeenten om te bepalen, hoe men omgaat met de wens van woonwagenbewoners om in een woonwagen te wonen. Er zijn in Amstelveen vier woonwagenlocaties met in totaal 54 standplaatsen voor een woonwagen:

-woonwagenlocatie Doorweg heeft 16 standplaatsen

-woonwagenlocatie Voerman heeft 10 standplaatsen

-woonwagenlocatie Galjoen heeft 15 standplaatsen

-woonwagenlocatie Binderij heeft 13 standplaatsen.

Binnen de gemeente Amstelveen is het gebruikelijk om te spreken van woonwagenlocaties, woonwagenbewoners, of huurders van een woonwagenstandplaats. Naar de bewoners toe gebruiken ze nooit de term kampers, of woonwagenkamp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.